Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022 >> ZOBACZ + aktualizacja

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022

§1

 1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnegolub inny dokument uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się oprzyjęcie na studia.

 2. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęciena studia może nastąpić w wynikupotwierdzenia efektów uczenia się,co zostało określone wart. 71 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r.Szczegółowe informacje dotyczącepostępowaniaw sprawieprzyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa odrębnaprocedura uczelniana.

 3. Kandydaci na I rok studiów pierwszegostopniabędąprzyjmowani na wybrane formy ikierunki studiówwymienione w załączniku 1, w ramach limitów przyjęć określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne lub komisję ds. rekrutacji cudzoziemcówi zatwierdzonych przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.

 4. Kandydat nie może aplikować na kierunek, na którym aktualnie studiuje w ramach tego samego stopniaiwydziału Politechniki Gdańskiej. W przypadku kierunków międzyuczelnianych i międzywydziałowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej zasada dotyczy również różnych uczelni i wydziałów współprowadzących.

 5. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, zwanej dalej eRekrutacją. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl (zgodnie z treścią załącznika 2). Podjęcie niewłaściwej procedury naboru eliminuje kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

 6. Rekrutacja prowadzona jest w następujących terminach:

  1. dla obywateli polskich rekrutacja na studia rozpocznie się 11 maja 2021r. w przypadku studiów stacjonarnych oraz 6 lipca w przypadku studiów niestacjonarnych. W obu przypadkach wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2021r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustalarektor do końca marca 2021r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2021r. na stronie http://www.pg.edu.pl.

  2. dla cudzoziemcówrekrutacja na studia rozpocznie się11 maja 2021r., a wyniki zostaną ogłoszone do 31 sierpnia 2021r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2021r. ipodaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2021r. na stronie http://www.pg.edu.pl.

 7. W wyniku rekrutacji kandydat zostaje przyjęty na jeden kierunek, pierwszyspośród wskazanych na jego internetowym koncie rekrutacyjnym, na którykwalifikuje się z osiągniętymi przez siebie wynikami wramach dostępnego limitu przyjęć.Uruchomienie każdegoz podanych kierunków kształcenia nastąpi pod warunkiem zakwalifikowania się przynajmniej 25 kandydatów. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kierunku podejmuje rektor.

§2

 1. Kandydaci, będący obywatelami polskimi zdający egzamin maturalny, tzw. nową maturę (wyniki procentowe) są przyjmowani na podstawie wyników zegzaminu maturalnego z matematyki, jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu dodatkowego oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunkiprzedstawiono w załączniku 3.

 2. Kandydaci, będący obywatelami polskimi, którzy zdali egzamin dojrzałości, tzw. starą maturę (skala ocen od 2 do 6) są przyjmowani na podstawie oceny z egzaminu dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z matematyki, jednego wybranego (w zależności od kierunku) przedmiotu dodatkowego oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

 3. Kandydaci,będący obywatelami polskimi, zdający maturę międzynarodową są przyjmowani na podstawie wyników zegzaminu maturalnego z matematyki, jednego wybranego (w zależności od kierunku) przedmiotu dodatkowego, języka zdawanego jako język narodowy oraz języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunkiprzedstawiono w załączniku 3.

 4. Cudzoziemcy lub kandydaci będący obywatelami polskim i posiadający dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości, ale uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia są przyjmowani na podstawie wyników zegzaminu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwalub na podstawie ocen ze świadectwa z przedmiotów: matematyka, jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu dodatkowego oraz języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunkiprzedstawiono w załączniku 3.

 5. Rekrutacja na kierunek Architekturaprzeprowadzana jest w formule dwuetapowej:

  1. etap pierwszy konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu.

  2. etap drugi konkurs punktów kandydata obliczanych na podstawie załącznika nr 3.

Warunki przeprowadzenia obu etapów sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi. W szczególności pomocw przemieszczaniu się osób o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej, pomoc w komunikacji z osobami o orzeczonym niedosłuchu itp. Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęcizostaną najlepsi kandydaci w kolejności uzyskanych wyników, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.

§3

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia obywateli polskich prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne, a w przypadku cudzoziemców komisja ds. rekrutacji cudzoziemców. Pracekomisji koordynuje rektor.

 2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.

 3. Warunkiem przyjęcia kandydatówjest dostarczenie wterminie ogłoszonym przez rektora na stronie http://www.pg.edu.pl kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz miejsce ich składania zostaną ogłoszone na stronie http://www.pg.edu.pl.Niedostarczenie dokumentów oraz nie wniesienie opłaty rekrutacyjnej wokreślonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

 4. Poza dokumentami wymienionymi w punkcie 3 od kandydatów obywateli polskich posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości lub od cudzoziemców uczelnia wymaga następujących dokumentów:

  1. świadectwolub certyfikat uzyskania wykształcenia średniego uprawniającego do ubiegania się oprzyjęcie na studia w państwie jego wydania wraz z wykazem ocen dotyczący przebiegu ostatniego etapu edukacji i oficjalną skala ocen

  2. legalizacja świadectwa w formie apostille, gdy dokument został wydany przez instytucję działającą wkraju będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U.z 2005 r.,Nr 112, poz.938) lub legalizacją konsularną w pozostałych przypadkach,

  3. potwierdzenie uprawnień wydane przez szkołę/władze oświatowe do podjęcia studiów I stopnia wkraju, w którym wydano świadectwo maturalne/certyfikat uzyskania wykształcenia średniego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie jego wydania (dokument nie jest wymagany w przypadku świadectw wydanych przez kraje, z którymi obowiązuje międzynarodowa umowa o uznawaniu wyksztalcenia w celu kontynuacji kształcenia),

  4. tłumaczenie świadectwa, wykazu ocen, potwierdzenia uprawnień,apostille/legalizacji, na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłegoalbowprzypadku tłumaczenia zagranicą innego niż przysięgłe tłumaczenie zalegalizowane wpolskiej placówce dyplomatycznej.

  5. jeżeli w państwie,w którym świadectwo zostało wydane do ubiegania się o przyjęcie nastudia wyższe wymagane są wyniki dodatkowego egzaminu państwowego, kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument z wynikami tego egzaminu wraz tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczeniemzalegalizowanymwpolskiej placówce dyplomatycznej

  6. jeśli świadectwo niepodlegauznaniu zmocy prawa lub napodstawie umów międzynarodowych zadokument uprawniający dopodjęcia wPolsce studiów wyższychwymagane jest zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego dopodjęcia studiów wyższych wPolsce wydane przezwłaściwego Kuratora Oświaty.

W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim:

 • poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie min. B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub zaświadczenie o języku polskim jako wykładowym wprzebiegu poprzedniego etapu edukacji lub uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.

W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim:

 • międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomośćjęzyka angielskiego na poziomie min. B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wg listy zawartej na stronie Działu MiędzynarodowejWspółpracy Akademickiej lub zaświadczenie o języku angielskim jako wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji lub poświadczenie przez Politechnikę Gdańskąznajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego nie jest wymagane w przypadku gdy poprzedni etap edukacji był prowadzony w kraju, w którym jedynym językiem urzędowym jest język angielski.

5.  Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne określona jest w zarządzeniu Rektora.

6.  Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w naborze podstawowym jest mniejsza od limitu przyjęć, może się odbyć dodatkowa rekrutacja w terminach określonych przez rektora. Ewentualne dodatkowe terminy zostaną podane na stronie http://www.pg.edu.pl.

§4 Szczegółowe zasady przyjmowaniana studia w uczelni publicznej laureatów oraz finalistów olimpiad ikonkursów stopnia centralnego, które odbyły się w Polsceokreśla odrębna uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej.

§5

 1. Zgodnie z terminarzem rekrutacji rektor podaje do publicznej wiadomości listy kandydatówprzyjętych na dany kierunek, formę i poziom studiów. Kolejność na listach wynika zliczby punktów obliczonych zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku 3.

 2. Kandydaci będący obywatelami polskimi, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne zostają przyjęci na studia w drodze wpisu na listę studentów,a w przypadku negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego otrzymają pisemną decyzję, podpisaną przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Cudzoziemcyotrzymają decyzję administracyjną rektora w sprawie przyjęcia na studia.

 3. Kandydaci będący cudzoziemcami, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne zostają przyjęci na studia na podstawie decyzji administracyjnej rektora, a w przypadku negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego otrzymają pisemną decyzję, podpisaną przez przewodniczącego komisji ds. rekrutacji cudzoziemców.

§6

 1. W przypadku obywateli polskich od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie złożone do rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Uczelnia uwzględnia możliwość odwołania siędla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia na dany kierunek studiów na rok akademicki, na który byłaprzeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

 2. W przypadku cudzoziemców od otrzymanej decyzji administracyjnej rektora przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 3. Odwołanie kandydata jest opiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjnelubkomisję ds. rekrutacji cudzoziemców.

 4. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

§7  W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor.

§8 Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu eRekrutacja. W przypadku podania przez kandydata nieprawidłowych danych osobowych oraz dotyczących wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości, Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do usunięcia danego kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

Załącznik nr 1

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022

Kierunki studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim zatwierdzone do uruchomienia w semestrze zimowym 2021/2022

Kierunek

Wydział

Forma studiów

Tytuł zawodowy

Program studiów w języku

Analityka gospodarcza

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

niestacjonarne

licencjat

polskim

Architektura

Architektury

stacjonarne

inżynier architekt

polskim i angielskim

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Elektrotechniki i Automatyki

stacjonarne

inżynier

polskim

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

stacjonarne

inżynier

polskim

Biotechnologia

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim

Budownictwo

Inżynierii Lądowej i Środowiska

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

Chemia

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim

Chemia budowlana

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim

Ekonomia

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

licencjat

polskim

Elektronika i telekomunikacja

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

stacjonarne

inżynier

polskim

Elektrotechnika

Elektrotechniki i Automatyki

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

Energetyka

Elektrotechniki i Automatyki; Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *) **)

stacjonarne

inżynier

polskim i angielskim

Fizyka techniczna

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

stacjonarne

inżynier

polskim

Geodezja i kartografia

Inżynierii Lądowej i Środowiska

stacjonarne

inżynier

polskim

Gospodarka przestrzenna

Architektury

stacjonarne

inżynier

polskim

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

Inżynieria biomedyczna

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

stacjonarne

inżynier

polskim

Inżynieria danych

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

inżynier

angielskim

Inżynieria materiałowa

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Chemiczny; Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *)

stacjonarne

inżynier

polskim

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *) **)

stacjonarne

inżynier

polskim

Inżynieria środowiska

Inżynierii Lądowej i Środowiska

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

Matematyka

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

stacjonarne

licencjat

polskim

Mechanika i budowa maszyn

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *)

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim i angielskim (tylko stacjonarne)

Mechatronika

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *)

stacjonarne

inżynier

polskim

Nanotechnologia

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

stacjonarne

inżynier

polskim

Oceanotechnika

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa **)

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

Projektowanie i budowa jachtów

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

stacjonarne

inżynier

polskim

Technologia chemiczna

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim

Transport

Inżynierii Lądowej i Środowiska

stacjonarne

inżynier

polskim

Transport i logistyka

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa **)

stacjonarne

inżynier

polskim

Zarządzanie

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

licencjat

angielskim

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *)

stacjonarne

inżynier

polskim

Zarządzanie inżynierskie

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

Zielone technologie

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim i angielskim

*) dawny Wydział Mechaniczny
**) dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Załącznik nr 2

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne iniestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022

Rekrutacja

 1. Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunkistudiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 2. W ramach rekrutacji kandydaci rejestrują się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl

 3. Przebieg rekrutacji:
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:

  1. zapoznać sięi zaakceptować warunki rekrutacji na Politechnikę Gdańską,

  2. założyćinternetowe konto rekrutacyjne bądź w przypadku posiadania już konta w systemie eRekrutacja PG zalogować się na nie,

  3. prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,

  4. podać wymagane informacje m.in. o ukończonej szkole, numerze świadectwa dojrzałościitp.,

  5. podać wyniki z egzaminu maturalnego (wyniki procentowe bądź oceny, w zależności od typu zdawanej matury),

  6. wypełnić formularz udziału w rekrutacji:
   a.wybrać nabór na studia,
   b.wybrać kierunkistudiów oraz uszeregować je według własnych preferencji zaczynając od kierunku, który jest najbardziej zainteresowany,
   c.wydrukować i podpisać formularz udziału w rekrutacji,
   d.załączyć wymagane skany dokumentów.

  7. uiścić jedną opłatę rekrutacyjną na dany nabór w ustalonej wysokości (na kierunkuArchitektura obowiązuje wyższa opłata niż na pozostałych kierunkach) na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system eRekrutacja nie później niż w ostatnim dniu elektronicznego naboru. Po potwierdzeniu wpłaty na koncie kandydata pojawi się odpowiedni komunikat.Nieopłacone wnioski rekrutacyjne pozostaną bez rozpatrzenia,

  8. dostarczyć wymagane dokumenty do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnejlub komisji rekrutacyjnej ds. cudzoziemcówwedług terminarza rekrutacji ogłoszonego przez rektora.

 4. Blokada opcji edycji wszystkich danych na koncie kandydata następuje zgodnie z terminarzem rekrutacji ogłoszonym przezrektora.

 5. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system eRekrutacja (http://rekrutacja.pg.edu.pl) oraz przez stronę http://www.pg.edu.pl.

 6. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie http://www.pg.edu.pl.

 7. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury elektronicznej rekrutacji, atakże za skutki niezapoznaniasię kandydata z wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w systemie eRekrutacja oraz na stronie http://www.pg.edu.pl.

 8. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej.

 9. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas zakładania konta. Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim.

Załącznik nr 3

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne iniestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022

Kryteria kwalifikacji na stacjonarne iniestacjonarne studia pierwszego stopnia

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

- matematyki,

- przedmiotu dodatkowego,

- języka polskiego,

- języka obcego nowożytnego.

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,1 * j polski * p + 0,1 * j obcy * p

gdzie:

W

liczba punktów kandydata

matematyka

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z przedmiotu dodatkowego

j polski

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z języka polskiego

j obcy

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

p

zmienna zależna od rodzaju i poziomu  egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

Dla kandydatów na kierunek Architektura pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydatana kierunek Architektura:

WA = S + W

gdzie:

WA

suma punktów kandydata na kierunek architektura

S

wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał minimum punktowe z każdej części sprawdzianu

W

liczba punktów kandydata

1. Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających egzamin maturalny z wynikami określonymi wartościami procentowymi („nowa matura”)

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

matematyka

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego; jeżeli przedmiot dodatkowy nie był zdawany na egzaminie maturalnym przyjmuje się, że przedmiot dodatkowy=0

j polski

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

j obcy

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

p = 0,4

dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

p = 1,0

dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym

2. Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających egzamin dojrzałości z wynikami określonymi ocenami w skali od 1 do 6 („stara matura”)

Kandydatom, którzy zdawali egzamin dojrzałości w starej formule (przed rokiem 2005) ocenianej w skali czterostopniowej (w skali od 2 do 5) lub sześciostopniowej (w skali od 1 do 6), przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości. Jeśli matematyka lub przedmiot dodatkowy nie były zdawane na egzaminie  to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy (z wyłączeniem przedmiotu informatyka) według reguły:

Ocena

celujący
(6)

bardzo dobry
(5)

dobry
(4)

dostateczny
(3)

mierny lub dopuszczający (2)

Przypisane punkty

100

80

60

40

20

W przypadku, gdy kandydat zdawał część pisemną i ustną egzaminu dojrzałości, liczy się średnią z obu ocen. Zasada dotyczy matematyki, przedmiotu dodatkowego i języka obcego.

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

matematyka

liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu dodatkowego

j polski

liczba punktów odpowiadająca ocenie z egzaminu dojrzałości z  języka polskiego (wynik z części pisemnej egzaminu)

j obcy

liczba punktów odpowiadająca ocenie z egzaminu dojrzałości z języka obcego

p = 1,0

dla ocen z egzaminu dojrzałości

p = 0,25

dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy

3. Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających maturę międzynarodową (IB)

Dla kandydatów na studia z maturą międzynarodową stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:

Ocena

Liczba punktów

Poziom SL

Poziom HL

excellent (7)

80

100

very good (6)

70

95

good (5)

60

90

satisfactory (4)

50

80

mediocre (3)

40

60

poor (2)

30

40

very poor (1)

0

0

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

matematyka

liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu dodatkowego

j polski

= liczba punktów odpowiadająca ocenie z grupy języków narodowych

j obcy

= liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego

p

= 1,0

4. Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,2 * j obcy * p

Dla kandydatów będących obywatelami polskimi posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa. Jeśli matematyka lub przedmiot dodatkowy nie były zdawane na egzaminie państwowym to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy (z wyłączeniem przedmiotu informatyka).

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

matematyka

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego

j obcy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z  egzaminu z języka obcego

p = 1,0

dla egzaminu państwowego z wyszczególnionym wynikiem z matematyki, przedmiotu dodatkowego i języka obcego nowożytnego

p = 0,8

dla egzaminu państwowego bez wyszczególnionego wyniku z matematyki i przedmiotu dodatkowego

p = 0,6

dla egzaminu wewnątrzszkolnego i innego niż państwowy

p = 0,25

dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy

5. Dla kandydatów, będących cudzoziemcami

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,2 * j obcy * p

Dla kandydatów cudzoziemców przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa. Jeśli matematyka lub przedmiot dodatkowy nie były zdawane na egzaminie państwowym to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy (z wyłączeniem przedmiotu informatyka). Decyzje o sposobie przeliczenia skali ocen obowiązującej w danym kraju na punkty podejmuje komisja ds. rekrutacji cudzoziemców.

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

matematyka

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego

j obcy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z  egzaminu z języka obcego

p = 1,0

dla egzaminu państwowego z wyszczególnionym wynikiem z matematyki, przedmiotu dodatkowego i języka obcego nowożytnego

p = 0,8

dla egzaminu szkolnego z ostatniej klasy oraz dla egzaminu państwowego bez wyszczególnionego wyniku z matematyki i przedmiotu dodatkowego

p = 0,6

dla egzaminu wewnątrzszkolnego i innego niż państwowy

p = 0,5

dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy

6. Przedmiot dodatkowy

Kierunek

Przedmioty dodatkowe

Analityka gospodarcza

fizyka albo geografia

Architektura

Kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta

historia sztuki albo informatyka

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

fizyka albo informatyka

Automatyka, cybernetyka i robotyka

fizyka albo informatyka

Biotechnologia

fizyka albo biologia albo chemia

Budownictwo

fizyka albo informatyka

Chemia

fizyka albo chemia

Chemia budowlana

fizyka albo chemia

Ekonomia

geografia albo historia

Elektronika i telekomunikacja

fizyka albo informatyka

Elektrotechnika

fizyka

Energetyka

fizyka

Fizyka techniczna

fizyka albo informatyka

Geodezja i kartografia

fizyka albo informatyka albo geografia

Gospodarka przestrzenna

geografia

Informatyka

fizyka albo informatyka

Inżynieria biomedyczna

fizyka albo chemia albo informatyka

Inżynieria materiałowa

fizyka albo chemia

Inżynieria mechaniczno-medyczna

fizyka albo chemia

Inżynieria środowiska

fizyka albo biologia albo chemia albo informatyka

Inżynieria danych

fizyka albo informatyka

Matematyka

fizyka albo informatyka

Mechanika i budowa maszyn

fizyka

Mechatronika

fizyka

Nanotechnologia

fizyka albo chemia

Oceanotechnika

fizyka

Projektowanie i budowa jachtów

fizyka

Technologia chemiczna

fizyka albo chemia

Transport

fizyka albo informatyka

Trasnport i logistyka

fizyka albo informatyka

Zarządzanie

fizyka albo geografia

Zarządzanie inżynierskie

fizyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

fizyka

Zielone technologie

fizyka albo chemia