Zasady rekrutacji na studia
II stopnia 2019/2020
ZOBACZ

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019

§1

1.   W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia obowiązuje posiadanie co najmniej kwalifikacji pierwszego stopnia.

2.   Rekrutację kandydatów przeprowadza się na następującą formę studiów oraz formę kształcenia: stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia może nastąpić w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się co zostało określone w §5.

3. Kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów, wymienione w załączniku 1, w ramach limitów przyjęć zatwierdzonych przez Senat Politechniki Gdańskiej do końca marca 2018 r.

4. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

5.   Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, zwanej dalej eRekrutacją. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl (zgodnie z treścią załącznika 2). Podjęcie niewłaściwej procedury naboru eliminuje kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

6.  Rekrutacja na studia rozpocznie się od 6 lipca 2018 r. w przypadku naboru na semestr zimowy, a wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2018 r. Nabór na semestr letni rozpocznie się od 9 stycznia 2019 r., a wyniki zostaną opublikowane do 18 lutego 2019 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala uczelniana komisja rekrutacyjna do końca marca 2018 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r. na stronie  http://www.pg.edu.pl, a w przypadku naboru na kierunki rozpoczynające się w semestrze letnim do końca grudnia 2018 r.

7.   W wyniku rekrutacji kandydat zostaje przyjęty na jeden kierunek, pierwszy spośród wskazanych na jego internetowym koncie rekrutacyjnym, na który kwalifikuje się z osiągniętymi przez siebie wynikami w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Uruchomienie każdego z podanych kierunków kształcenia nastąpi pod warunkiem zakwalifikowania się przynajmniej 25 kandydatów. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów dziekan danego wydziału może podjąć decyzję o uruchomieniu kierunku.

§2

 1. Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów drugiego stopnia - stacjonarnych i niestacjonarnych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Studia drugiego stopnia są prowadzone na kierunkach kształcenia wymienionych w załączniku nr 1 i trwają trzy lub cztery semestry. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w zależności od kierunku uprawnia tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz spełnienie warunków rekrutacji ustalonych przez uczelnię – co określa załącznik nr 3.
 3. Kandydaci na studia powinni posiadać określony tytuł zawodowy jak również być absolwentami danego kierunku zgodnie z załącznikiem 3. Dodatkowo kandydaci na kierunek architektura powinni złożyć portfolio oraz posiadać dyplom z uczelni, które uzyskały międzynarodową uznawalność kwalifikacji zawodowych potwierdzoną wpisem do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Aneks V.7 L 255/129 - Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 4. Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie, a w przypadku kierunku Architektura dodatkowo w oparciu o portfolio.

§3

1.   Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną wartość średniej ważonej i ocenę na dyplomie ze studiów uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.

2.   Warunkiem przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych na studia jest dostarczenie w terminie ogłoszonym przez uczelnianą komisję rekrutacyjną na stronie http://www.pg.edu.pl kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia oraz miejsce ich składania zostaną ogłoszone przez uczelnianą komisję rekrutacyjną na stronie http://www.pg.edu.pl.
Niedostarczenie dokumentów w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i spowoduje skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów.

3.   Kandydat zakwalifikowany na studia jest zobowiązany do podpisania umowy.

4.   Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne określona jest w piśmie okólnym Rektora.

5.   Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w naborze podstawowym jest mniejsza od limitu przyjęć, może się odbyć dodatkowa rekrutacja w terminach określonych przez uczelnianą komisję rekrutacyjną. Ewentualne dodatkowe terminy zostaną podane na stronie http://www.pg.edu.pl.

§4

Obywatele polscy, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia pod warunkiem, że:

 1. ich dyplomy będą wyłączone z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych,
 2. ich dyplomy zostaną poddane postępowaniu nostryfikacyjnemu przeprowadzonemu przez radę wydziału uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora w określonej dyscyplinie nauki odpowiadającej tytułowi zawodowemu zawartemu w nostryfikowanym dyplomie.

Podlegają oni pełnemu postępowaniu kwalifikacyjnemu na danym kierunku.

§5

Poza trybem rekrutacji standardowej kandydat może zostać przyjęty na uczelnię w wyniku  potwierdzenia efektów uczenia się. Efekty uczenia mogą zostać potwierdzone:

 1. osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia
 2. osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów drugiego stopnia.

Szczegóły postępowania określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej.

§6

1.   Rekrutację na studia prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane przez kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów. Pracę wydziałowych komisji rekrutacyjnych koordynuje uczelniana komisja rekrutacyjna, powołana przez rektora.

2.   Zgodnie z terminarzem rekrutacji uczelniana komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów ostatecznie przyjętych na dany kierunek, formę i poziom studiów.

3.   Kandydaci, którzy przeszli postępowanie kwalifikacyjne otrzymają pisemną decyzję o jego wynikach.

§7

1.   Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie złożone do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

2.   Odwołanie kandydata jest opiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.

3.   Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

§8  W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.

§9 Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich EFTA, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, są przyjmowani na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Tryb przyjęć na studia pozostałych cudzoziemców regulują odrębne przepisy.

§10 Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata wszelkich danych do systemu eRekrutacja. W przypadku podania przez kandydata nieprawidłowych danych dotyczących ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej bądź oceny na dyplomie, Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do usunięcia danego kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

 

Załącznik nr 1

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019

Kierunki studiów drugiego stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim  2018/2019

Wydział

Kierunek

Studia II stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne

Architektury

Architektura

L2)

Gospodarka przestrzenna

L

Chemiczny

Biotechnologia

L

Chemia

L

Chemia budowlana

L

Inżynieria materiałowa a)

L

Inżynieria i technologie nośników energii P)

LP

Korozja

L

Technologia chemiczna

L

Zielone technologie i monitoring

Z2) L2)

Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki

Automatyka i robotyka

L2)

Elektronika i telekomunikacja

L2)

Informatyka

L2)

Z

Inżynieria biomedyczna b)

L

Technologie kosmiczne i satelitarne e)

L

Elektrotechniki i Automatyki

Automatyka i robotyka

L

Z

Elektrotechnika

L

Z

Energetyka c)

L

Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej

Fizyka techniczna

L

Inżynieria materiałowa a)

L

Matematyka

Z

Nanotechnologia

L

Inżynierii Lądowej
i Środowiska

Budownictwo

Z 1), L 2)

Z

Inżynieria środowiska

Z 1), L 2)

Z

Geodezja i kartografia

Z 2), L 2)3)

Transport

L

Z*

Inżynieria morska i brzegowa d)

L

Mechaniczny

Energetyka c)

L

Inżynieria materiałowa a)

L

Inżynieria mechaniczno-medyczna

L

Mechanika i budowa maszyn

L 2)

Z, L

Mechatronika

L

Technologie kosmiczne i satelitarne e)

L

Oceanotechniki
i Okrętownictwa

Energetyka c)

L

Transport

L

Oceanotechnika

L2)

L

Inżynieria morska i brzegowa d)

L

Zarządzania
i Ekonomii

Analityka gospodarcza

Z 2)

Z

Zarządzanie

Z 2), L

Z, L

L – studia rozpoczynają się od semestru letniego; Z – studia rozpoczynają się od semestru zimowego; P) Profil praktyczny; * kierunek planowany do uruchomienia

1) tylko studia w języku angielskim; 2) studia w języku polskim i języku angielskim; 3) nabór zostanie uruchomiony w przypadku niewyczerpania limitu miejsc po naborze na semestr zimowy

a) kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez wydział Chemiczny, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechaniczny

b) kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Chemiczny oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

c) kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez wydział Elektrotechniki i Automatyki, Mechaniczny oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

d) kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

e) kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Mechaniczny

 

Załącznik nr 2

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019

eRekrutacja

1.   Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2.   W ramach rekrutacji kandydaci rejestrują się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl

3.   Przebieg rekrutacji:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:

 1. zapoznać się  i zaakceptować warunki rekrutacji na Politechnikę Gdańską,
 2. założyć internetowe konto rekrutacyjne bądź w przypadku posiadania już konta w systemie eRekrutacja PG – zalogować się na nie,
 3. prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,
 4. podać wymagane informacje o wykształceniu m.in. ukończona szkoła wyższa, ukończony kierunek studiów, specjalność oraz ocena na dyplomie, średnia ważona ze studiów, itp.
 5. wypełnić formularz udziału w rekrutacji:
  1. wybrać nabór na studia,
  2. wybrać kierunki studiów oraz uszeregować je według własnych preferencji zaczynając od kierunku, którym jest najbardziej zainteresowany,
  3. wydrukować  i podpisać formularz udziału w rekrutacji,
 6. uiścić jedną opłatę rekrutacyjną na dany nabór w ustalonej wysokości na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system eRekrutacja nie później niż  w ostatnim dniu elektronicznego naboru. Po potwierdzeniu wpłaty na koncie kandydata pojawi się odpowiedni komunikat.
 7. dostarczyć wymagane dokumenty do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej według terminarza rekrutacji ogłoszonego przez uczelnianą komisję rekrutacyjną.

4.   Blokada opcji edycji wszystkich danych na koncie kandydata następuje zgodnie z terminarzem rekrutacji ogłoszonym przez uczelnianą komisję rekrutacyjną.

5.   Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system eRekrutacja (http://rekrutacja.pg.edu.pl) oraz przez stronę http://www.pg.edu.pl.

6.   Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie http://www.pg.edu.pl.

7.   Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury elektronicznej rekrutacji, a także za skutki niezapoznania się kandydata  z wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w systemie eRekrutacja oraz  na stronie http://www.pg.edu.pl.

8.   Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej.

9. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas zakładania konta. Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych na koncie kandydata.

 

Załącznik nr 3

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019

 1. Kierunki kwalifikujące do rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia  określone są w tabeli 1 wg. przypisanych stopni od 1 do 10, gdzie 1 oznacza kierunek najbardziej zgodny, 10 najmniej.
 2. Jeśli przy danym kierunku znajduje się „*” kandydat może zostać przyjęty na studia ewentualnie pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych (po wstępnej analizie programu studiów i efektów kształcenia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów). Na studiach stacjonarnych uczestniczenie w zajęciach uzupełniających różnice programowe jest bezpłatne.
 3. W domyśle ukończony kierunek powinien kończyć się tytułem zawodowym inżyniera. W innych przypadkach pojawi się dodatkowo adnotacja o innych dodatkowych możliwościach np. inż. arch., lic., itp.
 4. W przypadku gdy ma znaczenie czy ukończony kierunek jest o profilu praktycznym lub ogólnoakademickim jest to ujęte w tabeli.

 

Tabela 1

Wydział Architektury

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

Architektura

1

tylko kierunki, po których ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł inż. arch.

Gospodarka
przestrzenna

1

gospodarka przestrzenna

2

architektura / architektura i urbanistyka - inż. arch.

3

budownictwo, ekonomia, zarządzanie, ochrona środowiska, transport, geodezja i kartografia

4

inne kierunki*

Wydział Chemiczny

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

Biotechnologia

1

biotechnologia

2

chemia, inżynieria biomedyczna, technologia żywności i żywienie człowieka. absolwenci studiów licencjackich: biotechnologia

3

technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska w języku angielskim, inżynieria materiałowa, konserwacja i degradacja materiałów. Absolwenci studiów licencjackich: chemia, inżynieria biomedyczna, technologia żywności i żywienie człowieka

4

chemia budowlana. Absolwenci studiów licencjackich: technologia chemiczna, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa

5

inne kierunki* pokrewne

6

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

Chemia

1

chemia

2

biotechnologia, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska w języku angielskim, inżynieria materiałowa, konserwacja i degradacja materiałów, chemia budowlana. Absolwenci studiów licencjackich: chemia

3

absolwenci studiów licencjackich: biotechnologia, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska, inżynieria materiałowa

4

inne kierunki* pokrewne

5

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

Chemia
budowlana

1

chemia budowlana

2

chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, konserwacja i degradacja materiałów

3

absolwenci studiów licencjackich: chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna

4

inne kierunki* pokrewne

5

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

Inżynieria
i technologie
nośników energii

1

chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska w języku angielskim, inżynieria środowiska, energetyka

2

biotechnologia, chemia budowlana, konserwacja i degradacja materiałów

3

absolwenci studiów licencjackich: chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna

4

inne kierunki* pokrewne

5

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

Inżynieria
materiałowa

1

inżynieria materiałowa

2

chemia, technologia chemiczna, konserwacja i degradacja materiałów. Absolwenci studiów licencjackich: inżynieria materiałowa

3

biotechnologia, chemia budowlana. Absolwenci studiów licencjackich: chemia, technologia chemiczna

4

inne kierunki* pokrewne

5

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

Korozja

1

konserwacja i degradacja materiałów

2

chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna

3

chemia budowlana, biotechnologia, technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska w języku angielskim

4

inne kierunki* pokrewne

Technologia
chemiczna

1

technologia chemiczna

2

biotechnologia, chemia, inżynieria materiałowa, technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska w języku angielskim, konserwacja i degradacja materiałów, inżynieria chemiczna i procesowa. Absolwenci studiów licencjackich: technologia chemiczna

3

technologia żywności i żywienie człowieka

4

absolwenci studiów licencjackich: biotechnologia, chemia, inżynieria materiałowa, technologie ochrony środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia żywności i żywienie człowieka

5

inne kierunki* pokrewne

6

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

Zielone
technologie
i monitoring

1

technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska w języku angielskim

2

ochrona środowiska, inżynieria środowiska

3

biotechnologia, chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, konserwacja i degradacja materiałów, inżynieria chemiczna i procesowa. Absolwenci studiów licencjackich: ochrona środowiska, inżynieria środowiska

4

geologia

5

absolwenci studiów licencjackich: biotechnologia, chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, geologia

6

inne kierunki* pokrewne

7

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

Automatyka
i robotyka

1

automatyka i robotyka

2

elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria biomedyczna, elektrotechnika, fizyka techniczna, mechatronika

3

inne kierunki*

Elektronika
i telekomunikacja

1

elektronika i telekomunikacja

2

automatyka i robotyka, informatyka, inżynieria biomedyczna, elektrotechnika, fizyka techniczna, mechatronika

3

inne kierunki*

Informatyka

1

informatyka

2

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna, mechatronika

3

inne kierunki*

Inżynieria
biomedyczna

1

inżynieria biomedyczna

2

automatyka i robotyka, informatyka, elektronika i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, fizyka techniczna, mechatronika

3

inne kierunki*

Technologie kosmiczne
 i satelitarne

1

informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria kosmiczna i satelitarna

2

elektrotechnika, fizyka techniczna, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, geodezja i kartografia

3

inne kierunki*

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

Automatyka
i robotyka

1

automatyka i robotyka

2

mechatronika, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, energetyka

3

inne kierunki*

Elektrotechnika

1

elektrotechnika

2

energetyka, automatyka i robotyka, mechatronika, fizyka techniczna, elektronika i telekomunikacja

3

inne kierunki*

Energetyka

1

energetyka

2

elektrotechnika, fizyka techniczna, ochrona środowiska

3

inne kierunki*

 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

Fizyka techniczna

1

wszystkie kierunki

Inżynieria
materiałowa

1

wszystkie kierunki

Matematyka

1

wszystkie kierunki oraz absolwenci z tytułem licencjata

Nanotechnologia

1

wszystkie kierunki

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

Budownictwo

1

budownictwo (profil ogólnoakademicki)

2

budownictwo* (profil praktyczny)

Geodezja i kartografia

1

geodezja i kartografia

2

Inne kierunki pokrewne (minimum 30% treści z zakresu dyscypliny geodezja i kartografia)

Inżynieria
środowiska

1

inżynieria środowiska (profil ogólnoakademicki)

2

inżynieria środowiska* (profil praktyczny)

3

ochrona środowiska*

Transport

1

transport (profil ogólnoakademicki)

2

transport* (profil praktyczny)

3

logistyka*

4

gospodarka przestrzenna*

5

mechanika i budowa maszyn*

6

oceanotechnika*

7

budownictwo*

8

inżynieria środowiska*

9

elektrotechnika*

10

automatyka i robotyka*

11

geodezja i kartografia*

12

inżynieria bezpieczeństwa*

Inżynieria morska
i brzegowa

1

budownictwo, oceanotechnika

2

inżynieria środowiska*, technologie ochrony środowiska, geodezja i kartografia, transport, mechanika i budowa maszyn, energetyka*

3

inżynieria bezpieczeństwa, chemia budowlana, gospodarka przestrzenna*

4

inne kierunki*

Wydział Mechaniczny

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

Energetyka

1

energetyka

2

automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, mechatronika, oceanotechnika, technologie ochrony środowiska oraz kierunki pokrewne

3

inne kierunki

Inżynieria
materiałowa

1

chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna oraz kierunki pokrewne

2

inne kierunki

Inżynieria
mechaniczno-
medyczna

1

inżynieria mechaniczno-medyczna

2

inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn oraz kierunki pokrewne

3

inne kierunki

Mechanika
i budowa maszyn

1

mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji

2

automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczno-medyczna, inżynieria środowiska, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, metalurgia, oceanotechnika, ochrona środowiska, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, transport, włókiennictwo oraz kierunki pokrewne

3

inne kierunki

Mechatronika

1

mechatronika

2

automatyka i robotyka, elektrotechnika, inżynieria biomedyczna, lotnictwo i kosmonautyka, transport, włókiennictwo, mechanika i budowa maszyn oraz kierunki pokrewne

3

inne kierunki

Technologie kosmiczne
 i satelitarne

1

mechatronika, mechanika budowa i maszyn, inżynieria kosmiczna i satelitarna

2

informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka

3

inne kierunki

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

Energetyka

1

energetyka

2

oceanotechnika, elektrotechnika, mechanika/mechanika i budowa maszyn, fizyka techniczna, automatyka i robotyka*

3

inne kierunki*

Transport

1

transport

2

oceanotechnika, energetyka, mechanika/mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska*, geodezja i kartografia*, budownictwo*, elektrotechnika*, elektronika i telekomunikacja*

3

inne kierunki*

Oceanotechnika

1

oceanotechnika

2

mechanika /mechanika i budowa maszyn*, energetyka*, budownictwo*, automatyka i robotyka*, mechatronika*, elektrotechnika*, fizyka techniczna*

3

inne kierunki*

Inżynieria morska
i brzegowa

1

budownictwo, oceanotechnika

2

inżynieria środowiska*, technologie ochrony środowiska, geodezja i kartografia, transport, mechanika i budowa maszyn, energetyka*

3

inżynieria bezpieczeństwa, chemia budowlana, gospodarka przestrzenna*

4

inne kierunki*

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

Analityka
gospodarcza

1

analityka gospodarcza (lic.)

2

ekonomia (lic.)

3

informatyka i ekonometria (lic.)

4

zarządzanie (lic.)

5

rachunkowość i finanse (lic.)

6

bankowość (lic.)

7

międzynarodowe stosunki gospodarcze (lic.)

8

stosunki gospodarcze* (lic.)

9

inne kierunki  nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych* (mgr lub lic.)

10

inne kierunki nauk społecznych i humanistycznych* (mgr lub lic.)

Zarządzanie

1

zarządzanie (lic.)

2

zarządzanie inżynierskie

3

analityka gospodarcza (lic.)

4

ekonomia (lic.)

5

informatyka i ekonometria (lic.)

6

rachunkowość i finanse (lic.)

7

bankowość (lic.)

8

europeistyka (lic.)

9

inne kierunki  nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych* (mgr lub lic.)

10

inne kierunki nauk społecznych i humanistycznych* (mgr lub lic.)