Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021 >>ZOBACZ + aktualizacja

§1

1.W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia obowiązuje posiadanie dyplomu ukończenia studiów.

2.Rekrutację kandydatów przeprowadza się na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia może nastąpić w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się co zostało określone w art. 71 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania w sprawie przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa odrębna procedura uczelniana.

3.Kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów wymienione w załączniku 1, w ramach limitów przyjęć określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne i zatwierdzonych przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.

4.Kandydat nie może aplikować na kierunek, na którym aktualnie studiuje w ramach tego samego stopnia i wydziału Politechniki Gdańskiej. W przypadku kierunków międzyuczelnianych i międzywydziałowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej zasada dotyczy również różnych uczelni i wydziałów współprowadzących. Podjęcie kolejnego kierunku studiów stacjonarnych możliwe jest po zaliczeniu drugiego semestru studiów stacjonarnych II stopnia.

5.Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, zwanej dalej eRekrutacją. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl (zgodnie z treścią załącznika 2). Podjęcie niewłaściwej procedury naboru eliminuje kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

6.Rekrutacja prowadzona jest w następujących terminach:

 1. dla obywateli polskich rekrutacja na studia rozpocznie się od 6 lipca 2020 r. w przypadku naboru na semestr zimowy, a wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2020 r. (terminarz z dnia 18.07.2019 r.). Nabór na semestr letni rozpocznie się od 11 stycznia 2021 r., a wyniki zostaną opublikowane do 22 lutego 2021 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2020 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2020 r. na stronie http://www.pg.edu.pl, a w przypadku naboru na kierunki rozpoczynające się w semestrze letnim do końca grudnia 2020 r.

 2. dla cudzoziemców rekrutacja na studia rozpocznie się od 11 maja 2020 r., a wyniki zostaną ogłoszone do 15 sierpnia 2020 r. Nabór na semestr letni rozpocznie się od 1 listopada 2020 r., a wyniki zostaną opublikowane do 31 stycznia 2021 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2020 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2020 r. na stronie http://www.pg.edu.pl, a w przypadku naboru na kierunki rozpoczynające się w semestrze letnim do końca października 2020 r.

7.W wyniku rekrutacji kandydat zostaje przyjęty na jeden kierunek, pierwszy spośród wskazanych na jego internetowym koncie rekrutacyjnym, na który kwalifikuje się z osiągniętymi przez siebie wynikami w ramach dostępnego limitu przyjęć. Uruchomienie każdego z podanych kierunków kształcenia nastąpi pod warunkiem zakwalifikowania się przynajmniej 25 kandydatów. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kierunku podejmuje rektor.

§2

1. Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów drugiego stopnia - stacjonarnych i niestacjonarnych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

2. Studia drugiego stopnia są prowadzone na kierunkach kształcenia wymienionych w załączniku nr 1 i trwają trzy lub cztery semestry. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w zależności od kierunku uprawnia tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz spełnienie warunków rekrutacji ustalonych przez uczelnię – co określa załącznik nr 3.

3. Kandydaci na studia powinni posiadać określony tytuł zawodowy jak również być absolwentami danego kierunku zgodnie z załącznikiem 3. Dodatkowo kandydaci na kierunek architektura powinni złożyć portfolio oraz posiadać dyplom z uczelni, które uzyskały międzynarodową uznawalność kwalifikacji zawodowych potwierdzoną wpisem do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Aneks V.7 L 255/129 - Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady lub legitymują się dyplomem: Bachelor Diploma, Bachelor’s Degree Certificate Majoring in Architecture wraz z potwierdzeniem przebiegu studiów.

4. Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie:

 1. dla obywateli polskich - ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie, a w przypadku kierunku Architektura dodatkowo w oparciu o portfolio.

 2. dla cudzoziemców – ukończonego kierunku studiów, a w przypadku kierunku Architektura dodatkowo w oparciu o portfolio.

W przypadku dużej liczby kandydatów na dany kierunek bądź wątpliwości, komisja może przeprowadzić dodatkowo rozmowę kwalifikacyjną.

§3

1. Rekrutację na studia prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne. Pracę wydziałowych komisji rekrutacyjnych koordynuje rektor.

2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną wartość średniej ważonej i ocenę na dyplomie ze studiów uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.

3. Warunkiem przyjęcia kandydatów jest dostarczenie w terminie ogłoszonym przez rektora na stronie http://www.pg.edu.pl kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia oraz miejsce ich składania zostaną ogłoszone na stronie http://www.pg.edu.pl. Niedostarczenie dokumentów oraz nie wniesienie opłaty rekrutacyjnej w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

4. Poza dokumentami wymienionymi w punkcie 3 od kandydatów obywateli polskich posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości/od cudzoziemców uczelnia wymaga następujących dokumentów:

 • potwierdzenie uprawnień wydane przez szkołę/władze szkolnictwa wyższego do podjęcia studiów II stopnia w kraju, w którym wydano dyplom ukończenia studiów I stopnia

 • wykaz ocen dotyczący przebiegu ostatniego etapu edukacji, uprawniający do podjęcia studiów II stopnia

 • oficjalna skala ocen

 • apostille lub legalizacja uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia

W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim:

 • poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie min. B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub zaświadczenie o języku polskim jako wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji

W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim:

 • międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego według listy zawartej na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej lub zaświadczenie o języku angielskim jako wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji lub poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przez Politechnikę Gdańską

 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego nie jest wymagane w przypadku gdy poprzedni etap edukacji był prowadzony w kraju, w którym jedynym językiem urzędowym jest język angielski

Dodatkowo w przypadku kandydatów spoza UE komisja może wymagać:

 • przetransponowania ocen z uczelni macierzystej na oceny obowiązujące w UE.

Ww. dokumenty akceptowane będą jeśli zostały wydane w języku polskim lub angielskim lub przetłumaczone na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego lub równoważnego w kraju wydania.

5. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne określona jest w piśmie okólnym Rektora.

6. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w naborze podstawowym jest mniejsza od limitu przyjęć, może się odbyć dodatkowa rekrutacja w terminach określonych przez rektora. Ewentualne dodatkowe terminy zostaną podane na stronie http://www.pg.edu.pl.

§4

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia pod warunkiem, że:

 1. ich dyplomy uprawniają do podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym zostały uzyskane,

 2. ich dyplomy będą wyłączone z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych,

 3. ich dyplomy zostaną poddane postępowaniu nostryfikacyjnemu przeprowadzonemu przez jednostkę uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora w określonej dyscyplinie nauki odpowiadającej tytułowi zawodowemu zawartemu w nostryfikowanym dyplomie.

Podlegają oni pełnemu postępowaniu kwalifikacyjnemu na danym kierunku.

§5

 1. Zgodnie z terminarzem rekrutacji rektor podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych na dany kierunek, formę i poziom studiów.

 2. Kandydaci będący obywatelami polskimi, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne zostają przyjęci na studia w drodze wpisu na listę studentów, a w przypadku negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego otrzymają pisemną decyzję, podpisaną przez przewodniczącego wydziałowej komisji

§6

 1. Od negatywnej decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie złożone do rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 2. Odwołanie kandydata jest opiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.

 3. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

§7 W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor.

§8 Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata wszelkich danych do systemu eRekrutacja. W przypadku podania przez kandydata nieprawidłowych danych osobowych lub dotyczących ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej bądź oceny na dyplomie, Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do usunięcia danego kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

 

Załącznik nr 1

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021

Kierunki studiów drugiego stopnia zatwierdzone do uruchomienia

Kierunek

Wydział

Stacjonarne

Niestacjonarne

Analityka gospodarcza

Zarządzania i Ekonomii

Z 2)

Z

Architektura

Architektury

L 2)

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Elektrotechniki i Automatyki

L

Z

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Z C)

L 2)

Biotechnologia

Chemiczny

L

Budownictwo

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Z 1)

L 2)

Z

Chemia

Chemiczny

L

Chemia budowlana

Chemiczny

L

Elektronika i telekomunikacja

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Z C)

L2)

Elektrotechnika

Elektrotechniki i Automatyki

L

Z

Energetyka

Elektrotechniki i Automatyki; Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *) **)

L

Fizyka techniczna

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

L

Geodezja i kartografia

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Z

L

Gospodarka przestrzenna

Architektury

L2)

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Z C)

L 2)

Z

Inżynieria biomedyczna

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

L

Inżynieria i technologie nośników energii

Chemiczny

L P)

Inżynieria materiałowa

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Chemiczny; Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *)

L

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *)

L

Inżynieria morska i brzegowa

Inżynierii Lądowej i Środowiska; Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa **)

L

Inżynieria środowiska

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Z 1)

L 2)

Z

Korozja

Chemiczny

L

Matematyka

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Z

Mechanika i budowa maszyn

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *)

Z C)

L 2)

Z

L

Mechatronika

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *)

L

Nanotechnologia

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Z 1)
L

Oceanotechnika

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa **)

Z 1)i)

L 2)i)

L

Technologia chemiczna

Chemiczny

L

Technologie kosmiczne i satelitarne

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *)

L

Transport

Inżynierii Lądowej i Środowiska

L

Transport i logistyka

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa **)

L

Zarządzanie

Zarządzania i Ekonomii

Z 2)

L

Z

L

Zielone technologie

Chemiczny

Z 2)

L 2)

L – studia rozpoczynają się od semestru letniego
Z – studia rozpoczynają się od semestru zimowego

P) profil praktyczny
C) nabór wyłącznie dla cudzoziemców, program studiów tylko w języku angielskim

*) dawny Wydział Mechaniczny
**) dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
1) program studiów tylko w języku angielskim

2) program studiów w języku polskim i angielskim
i)
studia anglojęzyczne Ocean Engineering trwają 3 lub  4 semestry. Studia 3 semestralne przeznaczone są dla absolwentów kierunku oceanotechnika I stopnia, a 4 semestralne dla absolwentów innych kierunków inżynierskich określonych w zasadach rekrutacji. Nabór na semestr zimowy (Z) prowadzony będzie na Ocean Engineering 4 semestralne, a na semestr letni (L) 3 semestralne.

 

Załącznik nr 2

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja

1.   Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2.   W ramach rekrutacji kandydaci rejestrują się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl

3.   Przebieg rekrutacji:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:

 1. zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji na Politechnikę Gdańską,
 2. założyć internetowe konto rekrutacyjne bądź w przypadku posiadania już konta w systemie eRekrutacja PG – zalogować się na nie,
 3. prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,
 4. podać wymagane informacje o wykształceniu m.in. ukończona szkoła wyższa, ukończony kierunek studiów, specjalność oraz ocena na dyplomie, średnia ważona ze studiów, itp.
 5. wypełnić formularz udziału w rekrutacji:
  1. wybrać nabór na studia,
  2. wybrać kierunki studiów oraz uszeregować je według własnych preferencji zaczynając od kierunku, którym jest najbardziej zainteresowany,
  3. wydrukować i podpisać formularz udziału w rekrutacji,
 6. uiścić jedną opłatę rekrutacyjną na dany nabór w ustalonej wysokości na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system eRekrutacja nie później niż w ostatnim dniu elektronicznego naboru. Po potwierdzeniu wpłaty na koncie kandydata pojawi się odpowiedni komunikat. Nieopłacone wnioski rekrutacyjne pozostaną bez rozpatrzenia.
 7. dostarczyć wymagane dokumenty do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej według terminarza rekrutacji ogłoszonego przez rektora.

4.   Blokada opcji edycji wszystkich danych na koncie kandydata następuje zgodnie z terminarzem rekrutacji ogłoszonym przez rektora.

5.   Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system eRekrutacja (http://rekrutacja.pg.edu.pl) oraz przez stronę http://www.pg.edu.pl.

6.   Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie http://www.pg.edu.pl.

7.   Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury elektronicznej rekrutacji, a także za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w systemie eRekrutacja oraz na stronie http://www.pg.edu.pl.

8.   Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej.

9. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas zakładania konta. Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych na koncie kandydata.

 

Załącznik nr 3

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021

 1. Kierunki kwalifikujące do rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia określone są w tabeli 1 wg. przypisanych stopni od 1 do 12, gdzie 1 oznacza kierunek najbardziej zgodny, 12 najmniej.
 2. Jeśli przy danym kierunku znajduje się „*” kandydat może zostać przyjęty na studia ewentualnie pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych (po wstępnej analizie programu studiów i efektów kształcenia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów). Na studiach stacjonarnych uczestniczenie w zajęciach uzupełniających różnice programowe jest bezpłatne.
 3. W domyśle ukończony kierunek powinien kończyć się tytułem zawodowym inżyniera i trwać minimum 7 semestrów. W innych przypadkach pojawi się dodatkowo adnotacja o innych dodatkowych możliwościach np. inż. arch., lic., itp.
 4. W przypadku gdy ma znaczenie czy ukończony kierunek jest o profilu praktycznym lub ogólnoakademickim jest to ujęte w tabeli.

Tabela 1

Kierunek/stopień

Ukończone kierunki

Analityka gospodarcza

1

analityka gospodarcza (lic.)

2

ekonomia (lic.)

3

informatyka i ekonometria (lic.)

4

zarządzanie (lic.)

5

rachunkowość i finanse (lic.)

6

bankowość (lic.)

7

międzynarodowe stosunki gospodarcze (lic.)

8

stosunki gospodarcze* (lic.)

9

inne kierunki  nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych* (mgr lub lic.)

10

inne kierunki nauk społecznych i humanistycznych* (mgr lub lic.)

Architektura

1

tylko kierunki, po których ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł inż. ach., Bachelor Diploma lub Bachelor’s Degree Certificate Majoring in Architecture po porównaniu programu studiów

Automatyka, robotyka
i systemy sterowania

1

automatyka i robotyka

2

mechatronika, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, energetyka

3

inne kierunki pokrewne*

Automatyka, cybernetyka
i robotyka

1

automatyka i robotyka

2

elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria biomedyczna, elektrotechnika, fizyka techniczna, mechatronika

3

inne kierunki*

Biotechnologia

1

biotechnologia

2

chemia, inżynieria biomedyczna, technologia żywności i żywienie człowieka. Absolwenci studiów licencjackich: biotechnologia

3

technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska w języku angielskim, inżynieria materiałowa, konserwacja i degradacja materiałów. Absolwenci studiów licencjackich: chemia, inżynieria biomedyczna, technologia żywności i żywienie człowieka

Biotechnologia

4

chemia budowlana. Absolwenci studiów licencjackich: technologia chemiczna, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa

5

inne kierunki* pokrewne

6

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

Budownictwo

1

budownictwo (profil ogólnoakademicki)

2

budownictwo* (profil praktyczny)

3

inne kierunki pokrewne z kierunkiem budownictwo*

Chemia

1

chemia

2

biotechnologia, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska w języku angielskim, inżynieria materiałowa, konserwacja i degradacja materiałów, chemia budowlana. Absolwenci studiów licencjackich: chemia

3

absolwenci studiów licencjackich: biotechnologia, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska, inżynieria materiałowa

4

inne kierunki* pokrewne

5

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

Chemia budowlana

1

chemia budowlana

2

chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, konserwacja i degradacja materiałów

3

absolwenci studiów licencjackich: chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna

4

inne kierunki* pokrewne

5

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

Elektronika i
telekomunikacja

1

elektronika i telekomunikacja

2

automatyka i robotyka, informatyka, inżynieria biomedyczna, elektrotechnika, fizyka techniczna, mechatronika

3

inne kierunki*

Elektrotechnika

1

elektrotechnika

2

energetyka, automatyka i robotyka, mechatronika, fizyka techniczna, elektronika i telekomunikacja

3

inne kierunki pokrewne*

Energetyka

1

energetyka

2

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, inżynieria środowiska, fizyka techniczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, oceanotechnika, zielone technologie i monitoring

3

inne kierunki pokrewne*

Fizyka techniczna

1

fizyka techniczna, nanotechnologia, inżynieria materiałowa

2

inne kierunki*

Geodezja i kartografia

1

geodezja i kartografia

2

inne kierunki pokrewne (minimum 30% treści z zakresu dyscypliny geodezja i kartografia)

Gospodarka
przestrzenna

1

gospodarka przestrzenna

2

architektura / architektura i urbanistyka - inż. arch.

3

budownictwo, ekonomia, zarządzanie, ochrona środowiska, transport, geodezja i kartografia

4

inne kierunki*

Informatyka

1

informatyka

2

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna, mechatronika

3

inne kierunki*/ w przypadku studiów niestacjonarnych możliwość aplikowania na studia po kierunku ‘innym’ po pozytywnym  zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez WKR

Inżynieria biomedyczna

1

inżynieria biomedyczna

2

automatyka i robotyka, informatyka, elektronika i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, fizyka techniczna, mechatronika

3

inne kierunki*

Inżynieria i technologie
nośników energii

1

chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska w języku angielskim, inżynieria środowiska, energetyka

2

biotechnologia, chemia budowlana, konserwacja i degradacja materiałów

3

absolwenci studiów licencjackich: chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna

4

inne kierunki* pokrewne

5

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

Inżynieria materiałowa

1

inżynieria materiałowa, nanotechnologia, fizyka techniczna, chemia, technologia chemiczna

2

Inne kierunki*

3

Inne kierunki licencjackie*  tylko w przypadku Wydziału Chemicznego

Inżynieria mech med.

1

inżynieria mechaniczno-medyczna

2

inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn oraz kierunki pokrewne

3

inne kierunki

Inżynieria morska
i brzegowa

1

budownictwo, oceanotechnika

2

inżynieria środowiska*, technologie ochrony środowiska, geodezja i kartografia, transport, mechanika i budowa maszyn, energetyka*

3

inżynieria bezpieczeństwa, chemia budowlana, gospodarka przestrzenna*

4

inne kierunki*

Inżynieria środowiska

1

inżynieria środowiska (profil ogólnoakademicki)

2

inżynieria środowiska* (profil praktyczny)

3

ochrona środowiska*

4

inne kierunki pokrewne*

Korozja

1

konserwacja i degradacja materiałów

2

chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna

3

chemia budowlana, biotechnologia, technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska w języku angielskim

4

inne kierunki* pokrewne

Matematyka

1

matematyka (lic.)

2

inne kierunki (lic.)*

Mechanika i budowa
maszyn

1

mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji

2

automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczno-medyczna, inżynieria środowiska, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, metalurgia, oceanotechnika, ochrona środowiska, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, transport, włókiennictwo oraz kierunki pokrewne

3

inne kierunki

Mechatronika

1

mechatronika

2

automatyka i robotyka, elektrotechnika, inżynieria biomedyczna, lotnictwo i kosmonautyka, transport, włókiennictwo, mechanika i budowa maszyn oraz kierunki pokrewne

3

inne kierunki

Nanotechnologia

1

nanotechnologia, inżynieria materiałowa, fizyka techniczna

2

inne kierunki*

Oceanotechnika

1

oceanotechnika

2

mechanika /mechanika i budowa maszyn*, energetyka*, budownictwo*, automatyka i robotyka*, mechatronika*, elektrotechnika*, fizyka techniczna*

3

inne kierunki*

Technologia chemiczna

1

technologia chemiczna

2

biotechnologia, chemia, inżynieria materiałowa, technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska w języku angielskim, konserwacja i degradacja materiałów, inżynieria chemiczna i procesowa. Absolwenci studiów licencjackich: technologia chemiczna

3

technologia żywności i żywienie człowieka

4

absolwenci studiów licencjackich: biotechnologia, chemia, inżynieria materiałowa, technologie ochrony środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia żywności i żywienie człowieka

5

inne kierunki* pokrewne

6

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

Technologie kosmiczne
i satelitarne

1

informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria kosmiczna i satelitarna, mechatronika, mechanika budowa i maszyn

2

elektrotechnika, fizyka techniczna, geodezja i kartografia

3

inne kierunki*

Transport

1

transport (profil ogólnoakademicki)

2

transport* (profil praktyczny)

3

logistyka*

4

gospodarka przestrzenna*

5

mechanika i budowa maszyn*

6

oceanotechnika*

7

budownictwo*

8

inżynieria środowiska*

9

elektrotechnika*

10

automatyka i robotyka*

11

geodezja i kartografia*

12

inżynieria bezpieczeństwa*

Transport i logistyka

1

transport

2

oceanotechnika, energetyka, mechanika/mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska*, geodezja i kartografia*, budownictwo*, elektrotechnika*, elektronika i telekomunikacja*

3

inne kierunki*

Zarządzanie i

1

zarządzanie inżynierskie

2

zarządzanie (lic.), analityka gospodarcza (lic.), ekonomia (lic.)

3

informatyka i ekonometria (lic.)

4

rachunkowość i finanse (lic.)

5

bankowość (lic.)

6

europeistyka (lic.)

7

inne kierunki  nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych* (mgr lub lic.)

8

inne kierunki nauk społecznych i humanistycznych* (mgr lub lic.)

Zielone technologie

1

technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska w języku angielskim

2

ochrona środowiska, inżynieria środowiska

3

biotechnologia, chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, konserwacja i degradacja materiałów, inżynieria chemiczna i procesowa. Absolwenci studiów licencjackich: ochrona środowiska, inżynieria środowiska

4

geologia

5

absolwenci studiów licencjackich: biotechnologia, chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, geologia

6

inne kierunki* pokrewne

7

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

i dotyczy naboru na studia 4 semestralne. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 3 semestralne, kandydat powinien być absolwentem studiów I stopnia kierunku zarządzanie inżynierskie.