Иностранные студенты  - кто может учиться на бесплатной основе 

Согласно закону, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce иностранцы обучаются в Польше на платной основе. Законом определена категория иностранных граждан, которые имеют право обучатся на бесплатной основе:

1) cudzoziemec – obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa człon-kowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gos-podarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
3) cudzoziemec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
4) cudzoziemec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemec – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
6) posiadacz Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
7) cudzoziemec będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ВНИМАНИЕ!

Все остальные иностранцы могут учится на бесплатной основе, если:

Контактная информация для поступления: 
Бюро обслуживания иностранных студентов и гостей
Гданьский Политехнический университет 
Здание № 14 первый этаж, каб. 12
email: studygut@pg.edu.pl 
тел. +48 58 347 28 28
Часы приема: с 9-00 до 12-00