1.   Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2.   W ramach rekrutacji kandydaci rejestrują się na stronie internetowej https://rekrutacja.pg.edu.pl/

3.   Przebieg rekrutacji:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:

 1. zapoznać się  i zaakceptować warunki rekrutacji na Politechnikę Gdańską,

 2. założyć internetowe konto rekrutacyjne bądź w przypadku posiadania już konta w systemie eRekrutacja PG – zalogować się na nie,

 3. prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,

 4. podać wymagane informacje o wykształceniu m.in. ukończona szkoła, albo szkoła wyższa, ukończony kierunek studiów, specjalność oraz ocena na dyplomie, średnia ważona ze studiów, itp.

 5. wypełnić formularz udziału w rekrutacji:

  1. wybrać nabór na studia,

  2. wybrać kierunki studiów oraz uszeregować je według własnych preferencji zaczynając od kierunku, którym jest najbardziej zainteresowany,

  3. wydrukować  i podpisać formularz udziału w rekrutacji,

 6. uiścić jedną opłatę rekrutacyjną na dany nabór w ustalonej wysokości na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system eRekrutacja nie później niż  w ostatnim dniu elektronicznego naboru. Po potwierdzeniu wpłaty na koncie kandydata pojawi się odpowiedni komunikat.

 7. wgrać skany wymaganych dokumentów do systemu https://rekrutacja.pg.edu.pl/ według terminarza rekrutacji ogłoszonego przez rektora.

4. Blokada opcji edycji wszystkich danych na koncie kandydata następuje zgodnie z terminarzem rekrutacji ogłoszonym przez rektora.

5. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system eRekrutacja (http://rekrutacja.pg.edu.pl)

6. Kandydat, który został przyjety na studia powinien uiścić opłatę  co najmniej za 1 semestr.
Wysokość opłat za ksztalcenie cudzoziemców w j.polskim.

7. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym.

8. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury elektronicznej rekrutacji, a także za skutki niezapoznania się kandydata  z wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w systemie eRekrutacja oraz  na stronie http://www.pg.edu.pl.

9. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej.

10. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas zakładania konta. Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych na koncie kandydata.

 

I stopień  II stopień

Świadectwo dojrzałości w języku oryginalnym+ Apostille w języku oryginalnym

Dyplom bakałarza (bakalavr) w języku ojczystym + Apostille w języku oryginalnym                                         

Suplement z ocenami i przedmiotami do świadectwa dojrzałości w języku oryginalnym

Tłumaczenie świadectwa dojrzałości + suplementu z ocenami +apostille na język polski przez tłumacza przysięgłego

Informacja o tłumaczach przysięgłych jest na stronie

Suplement z ocenami i przedmiotami do dyplomu bakałarza (dodatek do dyplomu) w języku ojczystym

Tłumaczenie dyplomu bakałarza + suplementu z ocenami +apostille na język polski przez tłumacza przysięgłego (w przypadku dyplomu wydanego m.in w języku angielskim - tłumaczenie tylko pięczątki Apostille)

Informacja o tłumaczach przysięgłych jest na stronie

Wyniki z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa dojrzałości (Сертификат ЕГЭ, ЦТ, ЗНО и т.п)  wraz z tłumaczeniem na język polski.  

Potwierdzenie uprawnień wydane przez szkołę/władze oświatowe do podjęcia studiów I stopnia w kraju, w którym wydano świadectwo maturalne/certyfikat uzyskania wykształcenia średniego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie jego wydania (dokument nie jest wymagany w przypadku świadectw wydanych przez kraje, z którymi obowiązuje międzynarodowa umowa o uznawaniu wyksztalcenia w celu kontynuacji kształcenia - Białoruś, Ukraina)

 

Dokument dający prawo do podjęcia studiów bez opłat. Wykaz dokumentów na stronie

Dokument dający prawo do podjęcia studiów bez opłat. Wykaz dokumentów na stronie

Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie min B1

Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie min B1

Aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak na paszport)

Aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak na paszport)                                                                      

Nostryfikacja świadectwa dojrzałości przed rozpoczęciem roku akademickiego (http://www.kuratorium.gda.pl/uznanie-swiadectwa-decyzja-kuratora-oswiaty/), oprócz Ukrainy i Białorusi  

 Upoważnienie dla osób niepolnoletnich

                                                                                                               

Kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia (pokazać przed rozpoczęciem roku akademickiego)

Kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia (pokazać przed rozpoczęciem RA)