USTAWA z dnia 20 lipca 2018r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art.324.
2. Opłat, o których mowa w art.79 ust.1 pkt 5, nie pobiera się od:
1) cudzoziemca –obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku zokolicznościami, o których mowa w art.159 ust.1 lub art.186 ust.1 pkt3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017r. poz.2206 i 2282 oraz z 2018r. poz.107, 138 i 771);
4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta zochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemca –posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art.11a ust.2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz.931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art.151ust.1 lub art.151b ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art.156b ust.1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowychlub prac rozwojowych.

3. Cudzoziemiec niewymieniony w ust.2 pkt2–8 nie może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w art.86 ust.1pkt1, oraz o kredyt studencki, o którym mowa w art.98ust.1

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r