Warunkitryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/22

§1

 1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego lub inny dokument uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 2. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia może nastąpić w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, co zostało określone w art. 71 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania w sprawie przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa odrębna procedura uczelniana.

 3. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów wymienione w załączniku 1, w ramach limitów przyjęć określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne lub komisję ds. rekrutacji cudzoziemców i zatwierdzonych przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.

 4. Kandydat nie może aplikować na kierunek, na którym aktualnie studiuje w ramach tego samego stopnia i wydziału Politechniki Gdańskiej. W przypadku kierunków międzyuczelnianych i międzywydziałowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej zasada dotyczy również różnych uczelni i wydziałów współprowadzących.

 5. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, zwanej dalej eRekrutacją. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl (zgodnie z treścią załącznika 2). Podjęcie niewłaściwej procedury naboru eliminuje kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

 6. Rekrutacja prowadzona jest w następujących terminach:
      a) dla obywateli polskich rekrutacja na studia rozpocznie się 11 maja 2021 r. w przypadku studiów stacjonarnych oraz 6 lipca w przypadku studiów niestacjonarnych. W obu przypadkach wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2021 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2021 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2021 r. na stronie http://www.pg.edu.pl.
     b) dla cudzoziemców rekrutacja na studia rozpocznie się 11 maja 2021 r., a wyniki zostaną ogłoszone do 31 sierpnia 2021 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2021 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2021 r. na stronie http://www.pg.edu.pl.

 7. W wyniku rekrutacji kandydat zostaje przyjęty na jeden kierunek, pierwszy spośród wskazanych na jego internetowym koncie rekrutacyjnym, na który kwalifikuje się z osiągniętymi przez siebie wynikami w ramach dostępnego limitu przyjęć. Uruchomienie każdego z podanych kierunków kształcenia nastąpi pod warunkiem zakwalifikowania się przynajmniej 25 kandydatów. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kierunku podejmuje rektor. 

§2

 1. Kandydaci, będący obywatelami polskimi zdający egzamin maturalny, tzw. nową maturę (wyniki procentowe) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z matematyki, jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu dodatkowego oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

 2. Kandydaci, będący obywatelami polskimi, którzy zdali egzamin dojrzałości, tzw. starą maturę (skala ocen od 2 do 6) są przyjmowani na podstawie oceny z egzaminu dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia str. 2 szkoły średniej z matematyki, jednego wybranego (w zależności od kierunku) przedmiotu dodatkowego oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3. 

 3. Kandydaci, będący obywatelami polskimi, zdający maturę międzynarodową są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z matematyki, jednego wybranego (w zależności od kierunku) przedmiotu dodatkowego, języka zdawanego jako język narodowy oraz języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

 4. Cudzoziemcy lub kandydaci będący obywatelami polskimi posiadający dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości, ale uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa lub na podstawie ocen ze świadectwa z przedmiotów: matematyka, jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu dodatkowego oraz języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

 5. Rekrutacja na kierunek Architektura przeprowadzana jest w formule dwuetapowej:

  1. etap pierwszy – konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu

  2. etap drugi – konkurs punktów kandydata obliczanych na podstawie załącznika nr 3. Warunki przeprowadzenia obu etapów sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi. W szczególności pomoc w przemieszczaniu się osób o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej, pomoc w komunikacji z osobami o orzeczonym niedosłuchu itp. Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęci zostaną najlepsi kandydaci – w kolejności uzyskanych wyników, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów. 

§3

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia obywateli polskich prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne, a w przypadku cudzoziemców – komisja ds. rekrutacji cudzoziemców. Prace komisji koordynuje rektor.
 2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.
 3. Warunkiem przyjęcia kandydatów jest dostarczenie w terminie ogłoszonym przez rektora na stronie http://www.pg.edu.pl kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz miejsce ich składania zostaną ogłoszone na stronie http://www.pg.edu.pl. Niedostarczenie dokumentów oraz nie wniesienie opłaty rekrutacyjnej w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji.
 4. Poza dokumentami wymienionymi w punkcie 3 od kandydatów obywateli polskich posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości lub od cudzoziemców uczelnia wymaga następujących dokumentów:
     a) świadectwo lub certyfikat uzyskania wykształcenia średniego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie jego wydania wraz z wykazem ocen dotyczący przebiegu ostatniego etapu edukacji i oficjalną skala ocen,
     b) legalizacja świadectwa w formie apostille, gdy dokument został wydany przez instytucję działającą w kraju będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r., Nr 112, poz.938) lub legalizacją konsularną w pozostałych przypadkach,
     c) potwierdzenie uprawnień wydane przez szkołę/władze oświatowe do podjęcia studiów I stopnia w kraju, w którym wydano świadectwo maturalne/certyfikat uzyskania wykształcenia średniego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie jego wydania (dokument nie jest wymagany w przypadku świadectw wydanych przez kraje, z którymi obowiązuje międzynarodowa umowa o uznawaniu wyksztalcenia w celu kontynuacji kształcenia), str. 3
     d) tłumaczenie świadectwa, wykazu ocen, potwierdzenia uprawnień, apostille/legalizacji, na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej.
     e) jeżeli w państwie, w którym świadectwo zostało wydane do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe wymagane są wyniki dodatkowego egzaminu państwowego, kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument z wynikami tego egzaminu wraz tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczeniem zalegalizowanym w polskiej placówce dyplomatycznej
     f) jeśli świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych wymagane jest zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce wydane przez właściwego Kuratora Oświaty.

  W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim:
      poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie min. B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub zaświadczenie o języku polskim jako wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji lub uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.

  W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim:
      międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wg listy zawartej na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej lub zaświadczenie o języku angielskim jako wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji lub poświadczenie przez Politechnikę Gdańską znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
      potwierdzenie znajomości języka angielskiego nie jest wymagane w przypadku gdy poprzedni etap edukacji był prowadzony w kraju, w którym jedynym językiem urzędowym jest język angielski. W przypadku cudzoziemców akceptowane będą dokumenty jeśli zostały wydane w języku polskim lub angielskim lub przetłumaczone na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego lub równoważnego w kraju wydania.
 5. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne określona jest w zarządzeniu Rektora.
 6. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w naborze podstawowym jest mniejsza od limitu przyjęć, może się odbyć dodatkowa rekrutacja w terminach określonych przez rektora. Ewentualne dodatkowe terminy zostaną podane na stronie http://www.pg.edu.pl.

§4 Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów stopnia centralnego, które odbyły się w Polsce określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej.

§5

 1. Zgodnie z terminarzem rekrutacji rektor podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych na dany kierunek, formę i poziom studiów. Kolejność na listach wynika z liczby punktów obliczonych zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku 3.
 2. Kandydaci będący obywatelami polskimi, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne zostają przyjęci na studia w drodze wpisu na listę studentów, a w przypadku negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego otrzymają pisemną decyzję, podpisaną przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Cudzoziemcy otrzymają decyzję administracyjną rektora w sprawie przyjęcia na studia.
 3. Kandydaci będący cudzoziemcami, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne zostają przyjęci na studia na podstawie decyzji administracyjnej rektora, a w przypadku negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego otrzymają pisemną decyzję, podpisaną przez przewodniczącego komisji ds. rekrutacji cudzoziemców

§6

 1. W przypadku obywateli polskich od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie złożone do rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Uczelnia uwzględnia możliwość odwołania się dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia na dany kierunek studiów na rok akademicki, na który była przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu str. 4 lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. W przypadku cudzoziemców od otrzymanej decyzji administracyjnej rektora przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 3. Odwołanie kandydata jest opiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne lub komisję ds. rekrutacji cudzoziemców.
 4. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

§7 W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor.

§8 Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu eRekrutacja. W przypadku podania przez kandydata nieprawidłowych danych osobowych oraz dotyczących wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości, Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do usunięcia danego kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

Załącznik nr 3

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022 Kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia
5. Dla kandydatów, będących cudzoziemcami
Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,2 * j obcy * p

Dla kandydatów cudzoziemców przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa. Jeśli matematyka lub przedmiot dodatkowy nie były zdawane na egzaminie państwowym to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy (z wyłączeniem przedmiotu informatyka). Decyzje o sposobie przeliczenia skali ocen obowiązującej w danym kraju na punkty podejmuje komisja ds. rekrutacji cudzoziemców.

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

matematyka

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego

j obcy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z języka obcego

p = 1,0

dla egzaminu państwowego z wyszczególnionym wynikiem z matematyki, przedmiotu dodatkowego i języka obcego nowożytnego

p = 0,8

dla egzaminu państwowego bez wyszczególnionego wyniku z matematyki i przedmiotu dodatkowego 

p = 0,6

dla egzaminu wewnątrzszkolnego i innego niż państwowy

p = 0,5

dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy

6. Przedmiot dodatkowy

 

Kierunek

Przedmioty dodatkowe

Analityka gospodarcza

fizyka albo geografia

Architektura

Kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta

historia sztuki albo informatyka

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

fizyka albo informatyka

Automatyka, cybernetyka i robotyka

fizyka albo informatyka

Biotechnologia

fizyka albo biologia albo chemia

Budownictwo

fizyka albo informatyka

Chemia

fizyka albo chemia

Chemia budowlana

fizyka albo chemia

Ekonomia

geografia albo historia

Elektronika i telekomunikacja

fizyka albo informatyka

Elektrotechnika

fizyka

Energetyka

fizyka

Fizyka techniczna

fizyka albo informatyka

Geodezja i kartografia

fizyka albo informatyka albo geografia

Gospodarka przestrzenna

geografia

Informatyka

fizyka albo informatyka

Inżynieria biomedyczna

fizyka albo chemia albo informatyka

Inżynieria materiałowa

fizyka albo chemia

Inżynieria mechaniczno-medyczna

fizyka albo chemia

Inżynieria środowiska

fizyka albo biologia albo chemia albo informatyka

Inżynieria danych

fizyka albo informatyka

Matematyka

fizyka albo informatyka

Mechanika i budowa maszyn

fizyka

Mechatronika

fizyka

Nanotechnologia

fizyka albo chemia

Ochrona środowiska

fizyka albo chemia

Oceanotechnika

fizyka

Technologia chemiczna

fizyka albo chemia

Transport

fizyka albo informatyka

Zarządzanie

fizyka albo geografia

Zarządzanie inżynierskie

fizyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

fizyka

Zielone technologie

fizyka albo chemia