Cudzoziemcy lub kandydaci będący obywatelami polskimi posiadający dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości, ale uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego oraz języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

  1. W przypadku obywateli polskich od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie złożone do rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.  Uczelnia uwzględnia możliwość odwołania się dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia na dany kierunek studiów na rok akademicki, na który była  przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
  2. W przypadku cudzoziemców od otrzymanej decyzji administracyjnej rektora przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
  3. Odwołanie kandydata jest opiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne lub komisję ds. rekrutacji cudzoziemców.
  4. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

 Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu eRekrutacja. W przypadku podania przez kandydata nieprawidłowych danych osobowych oraz dotyczących wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości, Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do usunięcia danego kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

Cudzoziemcom lub kandydatom będącym obywatelami polskimi posiadającymi dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów: 

- przedmiotu głównego,

- języka obcego nowożytnego.

 

Wzór, według  którego obliczane są punkty kandydata

W = przedmiot główny * p + 0,1 * j polski * p + a * j obcy * p

gdzie:

W

liczba punktów kandydata

przedmiot główny

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z przedmiotu głównego

polski

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z języka polskiego

obcy

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

p

zmienna zależna od rodzaju i poziomu  egzaminu maturalnego

a

zmienna zależna od poziomu  egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

Dla kandydatów na kierunek Architektura pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek Architektura:

WA = S + W

gdzie:

WA

suma punktów kandydata na kierunek architektura

S

wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał minimum punktowe z każdej części sprawdzianu

Dla kandydatów będących obywatelami polskimi posiadającymi dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości oraz dla cudzoziemców

Dla kandydatów będących obywatelami polskimi posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości  oraz dla cudzoziemców przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa. Jeśli  żaden przedmiot główny nie był zdawany na egzaminie państwowym to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy (z wyłączeniem przedmiotu informatyka). Decyzje o sposobie przeliczenia skali ocen obowiązującej w danym kraju na punkty podejmuje komisja ds. rekrutacji cudzoziemców.

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

przedmiot główny

liczba punktów odpowiadająca przeliczenia na punkty   oceny z egzaminu z przedmiotu głównego

polski

= 0

obcy

liczba punktów odpowiadająca przeliczenia na punkty   oceny z  egzaminu z języka obcego

p = 1,0

dla egzaminu państwowego z wyszczególnionym wynikiem z przedmiotu głównego i języka obcego nowożytnego

p = 0,6

dla egzaminu państwowego bez wyszczególnionego wyniku z przedmiotu głównego

p = 0,5

dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy

a = 0,1

w przypadku cudzoziemców

a = 0,25

w przypadku obywateli polskich

 

 Przedmiot główny do wyboru

Kierunek

Przedmioty główne do wyboru

Analityka gospodarcza

matematyka

Architektura

Kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta

matematyka

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Automatyka, cybernetyka i robotyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Biotechnologia

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo biologia albo chemia

Budownictwo

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Chemia

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Chemia budowlana

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Ekonomia

matematyka albo geografia albo historia

Elektronika i telekomunikacja

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Elektrotechnika

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Energetyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Fizyka techniczna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Geodezja i kartografia

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka albo geografia

Gospodarka przestrzenna

matematyka albo geografia

Informatyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Inżynieria biomedyczna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo informatyka

Inżynieria materiałowa

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Inżynieria mechaniczno-medyczna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Inżynieria środowiska

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo biologia albo chemia

Inżynieria danych

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Korozja

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Matematyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

Mechanika i budowa maszyn

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Mechatronika

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Nanotechnologia

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Oceanotechnika

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Technologia chemiczna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

Transport

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Zarządzanie

matematyka

Zarządzanie inżynierskie

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

Zielone technologie i monitoring

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia