Pytania i odpowiedzi | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pytania i odpowiedzi

Z jaką sprawą można zwrócić się do Rzecznika?

Do Rzecznika możesz zwrócić się jeżeli:

 • doświadczasz dyskryminacji, mobbingu lub czynu o charakterze seksualnym
 • jesteś świadkiem działań lub zachowań, które noszą cechy dyskryminacji, mobbingu lub czynu o charakterze seksualnym,
 • masz wątpliwość, że sytuacja której doświadczasz lub jesteś świadkiem nosi znamiona dyskryminacji, mobbingu lub czynu o charakterze seksualnym

Kto może zwrócić się o pomoc do Rzecznika?

Rzecznik służy pomocą całej społeczności akademickiej. Niezależnie czy jesteś pracownikiem (bez względu na zajmowane stanowisko czy funkcję) studentem czy doktorantem możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika.

Czym jest mobbing? Jakie warunki muszą zaistnieć, aby daną sytuację można było nazwać mobbingiem?

Mobbing to działania lub zachowania dotyczące:

- pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu, rozumiane zgodnie z definicją wskazaną w art. 94³ §2 Kodeksu Pracy,

oraz

studenta/doktoranta lub skierowane przeciwko studentowi/doktorantowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu studenta/doktoranta, wywołujące u niego zaniżoną ocenę, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie studenta/doktoranta, izolowanie go lub wyeliminowanie go ze społeczności akademickiej.

Czym jest dyskryminacja?

Dyskryminacja to nierówne traktowanie, także w zatrudnieniu lub podczas wykonania pracy zawodowej, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie (w tym etniczne), religię, wyznanie, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, status społeczny i ekonomiczny a także ze względu
na wymiar czasu pracy lub stanowisko.

Czym jest czyn o charakterze seksualnym?

Czyn o charakterze seksualnym to każde zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci danej osoby, którego celem lub skutkiem jest naruszenie jej godności,
w szczególności stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery,

Jakie są przykłady działań mobbingowych?

Do przykładowych zachowań mobbingowych zalicza się uporczywe i długotrwałe: słowne obrażanie i wyśmiewanie, wrogie i agresywne zachowania (np. krzyk), naruszanie dobrego wizerunku i krytykowanie życia osobistego, obniżanie statusu zawodowego i utrudnianie pracy (przypisywanie winy za problemy organizacji, wyśmiewanie pomysłów, umniejszanie wkładu, utrudnianie dostępu do materiałów i ważnych dla projektów informacji, umyślne przeciążanie pracą bądź niewyznaczanie żadnych zadań) czy izolowanie (np. niewłączanie we wspólne projekty).

Jak mogę skontaktować się z Rzecznikiem?

Z Rzecznikiem możesz możesz skontaktować się:

 1. telefonicznie pod numerem +48 600 080 760 od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7:30-15:30
 2. mailowo: rzecznikpraw@pg.edu.pl
 3. osobiście w Biurze Rzecznika, we wtorki i czwartki w godzinach 8:00 -10:00, Sala 272 (kolegialna) w Gmachu Głównym

Czy mogę skonsultować się z Rzecznikiem przez e-mail?

Zalecamy skorzystanie z maila wyłącznie do umówienia się na spotkanie
z Rzecznikiem. Zarówno e-maile jak i inne komunikatory elektroniczne nie gwarantują poufności przekazywanych danych.

Czy informacje, które przekażę Rzecznikowi zostaną poufne?

Nie ujawniamy nazwisk osób, które kontaktują z Biurem Rzecznika, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę. Rzecznik i pracownicy Biura Rzecznika są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu zarówno do konsultowanych spraw jak i zgłaszanych skarg.

Obawiam się, że inni pracownicy dowiedzą się, że zgłosiłem/am się do Rzecznika. Czy mogę zgłosić sprawę anonimowo?

Nie przyjmujemy anonimowych zgłoszeń. Należy jednak pamiętać, że zarówno Rzecznik jak i pracownicy Biura Rzecznika gwarantują zachowanie poufności w odniesieniu do przekazywanych informacji.

Czy istnieją sytuacje, w których Rzecznik nie będzie mógł mi pomóc?

Będziemy starali się pomóc w każdej sytuacji, jeżeli jednak okaże się, że zgłoszony problem leży poza kompetencjami Rzecznika, Biuro Rzecznika wskaże właściwą jednostkę bądź osobę powołaną do zajmowania się tego rodzaju sprawami.

Czy Rzecznik może rozpocząć postępowanie z własnej inicjatywy?

Tak. Rzecznik może rozpocząć postępowanie z własnej inicjatywy.

Jestem świadkiem mobbingu wobec innego pracownika, czy mogę takie zachowanie zgłosić Rzecznikowi?

Tak. Jeżeli jesteś świadkiem działań lub zachowań, które noszą cechy dyskryminacji, mobbingu lub czynu o charakterze seksualnym możesz zgłosić się do Rzecznika.

Jestem doktorantem niebędącym pracownikiem PG, czuję się dyskryminowany
ze względu na moją niepełnosprawność, czy mam prawo do złożenia skargi?

Tak. Rzecznik zajmuje się sprawami dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność całej społeczności akademickiej, w tym doktorantów.

Moi współpracownicy wiedzą jak jestem traktowany przez przełożonego, ale do tej pory nie reagowali, a ja unikam z nimi kontaktu. Czy jest konieczność angażowania ich w moją sytuację?

W pierwszym etapie konsultowania sprawy z Rzecznikiem nie ma takiej konieczności. W sytuacji złożenia pisemnej skargi, należy zaproponować nazwiska co najmniej dwóch osób, które w przypadku zgody Rektora wejdą w skład komisji rozstrzygającej sprawę (np. przedstawiciela organizacji związkowej lub innego pracownika Politechniki Gdańskiej).

Uważam, że potraktowano mnie niesprawiedliwie i wyeliminowano z zespołu pracującego wspólnie nad projektem, czy mogę na ten temat porozmawiać
z Rzecznikiem?

Tak. Z Rzecznikiem możesz porozmawiać w każdym temacie dotyczącym nierównego traktowania w miejscu pracy.

Jestem w ciągłym konflikcie z przełożonym od 10 lat, potrzebuję mediatora, który pomoże nam rozwiązać spór. Czy Rzecznik będzie w stanie nam pomóc?

Tak. Rzecznik może wesprzeć w rozwiązaniu konfliktu strony skonfliktowane, a także zarekomendować mediację i ułatwić jej przebieg.

W jaki sposób należy przygotować się do rozmowy z Rzecznikiem?

Przed rozmową z Rzecznikiem możesz spróbować odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

 1. Jaką sytuację chcesz rozwiązać lub poprawić?
 2. Kogo jeszcze dotyczy ta sytuacja?
 3. Czego się obawiasz?
 4. Czy zrobiłeś już coś, aby rozwiązać tą sytuację?
 5. Jakie przeszkody uniemożliwiają rozwiązanie tej sytuacji?

 Złożyłem/am skargę, jak długo będę czekać na odpowiedź?

W przypadku skarg skierowanych do Rzecznika, Rzecznik wraz ze współpracującym z Biurem Rzecznika Zespołem rozpatruje skargę i w terminie 10 dni roboczych przekazuje swoją opinię o sprawie Rektorowi. W uzasadnionych przypadkach Rektor kieruję sprawę do rozpatrzenia Komisji lub gdy Rzecznik wyda stosowną opinię kieruje sprawę do właściwego rzecznika dyscyplinarnego.

Jak mogę zapobiegać mobbingowi w mojej jednostce?

Każdy, zarówno nauczyciel akademicki, pracownik administracji, doktorant oraz student może zapobiegać mobbingowi poprzez stosowanie zasad równości oraz szacunku w codziennym środowisku pracy lub studiów. Ważne jest również reagowanie na pierwsze symptomy zachowań dyskryminacyjnych. W przypadku sytuacji konfliktowych, koniecznie jest stosowanie konstruktywnych form rozwiązywania sytuacji spornych. Jako kierownik możesz ustalić jasny, klarowny zakres obowiązków adekwatny do kompetencji pracowników.