Rzecznik praw i wartości akademickich 

Decyzją Senatu Politechniki Gdańskiej, Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Krzysztof Wilde powołał  prof. Józefa Woźniaka na Rzecznika praw i wartości akademickich, w kadencji do 31 sierpnia 2020.
 
Do zadań rzecznika należy w szczególności:
1) prowadzenie mediacji i rozwiązywania sporów między członkami wspólnoty Uczelni,
2) dbałość o dobry wizerunek Uczelni.

 

Zakres zainteresowań RZECZNIKA i  podejmowanych przez niego działań, głównie o charakterze wyjaśniającym i mediacyjnym, obejmuje między innymi:
1. Przypadki łamania ogólnie przyjętych dobrych zasad etyki zawodowej (plagiaty/ autoplagiaty, nierzetelne prezentowanie wyników badań, itp.);
2. Ograniczanie możliwości rozwoju zawodowego; 
3. Ograniczanie pracownikom i studentom prawa wypowiedzi w kwestiach istotnych dla funkcjonowania Uczelni;
4. Zachowania o charakterze korupcyjnym (oferowanie lub przyjmowanie korzyści, wyraźne naruszanie zasady bezstronności, konflikt interesów, itp. );
5. Kwestie dotyczące niewłaściwego wykorzystywania symboli Uczelni;
6. Inne sprawy i kwestie sporne dotyczące naruszania zasad etycznego zachowania w życiu społeczności akademickiej – studentów i pracowników PG.
 
W ww. sprawach Rzecznik przyjmuje w drugie wtorki miesiąca w godzinach 12.00-13.00 w Sali EA 126 na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Kontakt telefoniczny: +58 3472223, ew. +58 3471965 (Sekretariat Katedry Teleinformatyki) lub mailowy:  jowoz@eti.pg.edu.pl).
 
Osoby zainteresowane kwestiami etycznymi odsyłamy do wybranych kodeksów i przewodników dotyczących etyki w badaniach naukowych i inżynierii:
ALLEA 2013 – Ethics Education in Science (ALLEA - ALL European Academies)
ALLEA 2017 – The European Code of Conduct for Research Integrity
EC 2017 – Research & Innovation Ethics (EU - The European Commission)
EUI 2013 – Code of Ethics in Academic Research (EUI - The European University Institute)
IAU-MCO 2012 – Guidelines for an Institutional Code of Ethics in Higher Education (IAU-MCO - The  International  Association  of  Universities  and  the  Magna  Charta  Observatory)
KE 2006 – Europejska Karta Naukowca + Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
KRASP 2007 – Dobre praktyki w szkołach wyższych
MNiSW 2011 – Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce
MNiSW 2012 – Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej
MR & MNiSW 2019 – Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni
NAS 2009 – On being a scientist. A Guide to Responsible Conduct in Research (NAS - National Academy of Sciences  - wspólnie  z  National Academy of Engineering (US) and Institute of Medicine (US) Committee on Science, Engineering, and Public Policy, USA)
PAN 2017 – Kodeks etyki pracownika naukowego
UNESCO 2017 – Ethics of Science and Technology (UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
 
Inne wybrane książki dotyczące etyki badań naukowych i inżynierii:
P. Boddington:  Towards a Code of Ethics for Artificial Intelligence. Springer Intern. Publishing 2017
W.R. Bowen: Engineering Ethics: Challenges and Opportunities. Springer Intern. Publishing 2014
A. Fabris: Ethics of Information and Communication Technologies. Springer 2018
Research Ethics in the Digital Age: Ethics for the Social Sciences and Humanities in Times of Mediatization and Digitization: Editors: F. M. Dobrick, J. Fischer, L. M. Hagen. Springer 2018
J. M. Kizza: Ethics in Computing: A Concise Module. Springer Intern. Publishing 2016
D. Koepsell: Scientific Integrity and Research Ethics: An Approach from the Ethos of Science. Springer 2017
Etyka i technika: etyczne, społeczne i edukacyjne aspekty działalności inżynierskiej. Redakcja nauk.:  Monika Małek, Emilia Mazurek i Krzysztof Serafin. Prace Naukowe Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej "Człowiek - Myśl - Rzeczywistość" 2014
R. Morawski: Etyczne aspekty działalności badawczej w naukach empirycznych. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2011
R. Morawski: Technoscientific Research: Methodological and Ethical Aspects. de Gruyter 2019
Engineering Ethics for a Globalized World. Editors: C. Murphy, P. Gardoni, H. Bashir, C.E. Harris, E. Masad. Springer Intern. Publishing 2015
D. B. Resnik 2018: The Ethics of Research with Human Subjects: Protecting People, Advancing Science, Promoting Trust. Springer Intern. Publishing 2018
J. G. Speight: Ethics in the University. Wiley 2016