Motto: Całą swoją mądrość poświęcam Rzeczypospolitej

Idea powołania Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej zrodziła się w 1987 roku. Inspiracją była wiedza akademików o pożytkach z działania organizacji absolwenckich funkcjonujących przy renomowanych uczelniach na świecie, zaś inicjatorem SAPG - ówczesny rektor PG, prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz.

W wywiadzie udzielonym dziesięć lat później mówił:

Aby uczenia wyższa mogła być godna miana uniwersytetu, istnieć musi ciągłość między pokoleniami mistrzów i uczniów, i to przez ich całe życie. Staje się to źródłem tradycji uczelni łączącej kolejne pokolenia członków całej społeczności akademickiej. Szukanie tej ciągłości i nawiązywanie do tradycji stało się przyczyną moich zabiegów o stworzenie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej.

Inicjatywa spotkała się z aktywnym zainteresowaniem grona wybitnych absolwentów uczelni – w większości jej aktualnych i byłych pracowników naukowych.

 • 24 listopada 1987 r. odbyło się zebranie założycielskie SAPG. Przybyło nań 36 osób:

- profesorowie Jerzy Onoszko, Tadeusz Jednorał, Andrzej Tejchman, Witold Urbanowicz, Marian Cichy, Teresa Sokołowska, Bronisław Drozdowski, Czesław Druet, Bohdan Kozerski, Jerzy Doerffer, Wiesław Anders, Bolesław Mazurkiewicz,

- docenci Ludwik Referowski, Edmund  Wittbrodt, Wiesław Gruszkowski, Wiesław Wełnicki, Czesław Taraszkiewicz, Zbigniew Kowalski, Michał Polowczyk,

- doktorzy Tadeusz Matuszek, Ryszard Weisbrodt, Bogumiła Makuch, Marek Kluczkowski,

oraz Czesław Zabrodzki, Kazimierz Głębocki, Zbigniew Mazur, Aleksander Witkowski, Antoni Matheus, Arkadiusz Dobrzykowski, Lucyna Drogosz – Wawrzyniak, Tadeusz Szurowski, Waldemar Magda, Janina Ligman, Wojciech Wójciak, Bogdan Kasprzycki i Jan Wojciech.  

 

Powołano Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia Absolwentów PG w składzie: prof. Jerzy Doerffer - rektor PG w latach 1981-1984, prof. Witold Urbanowicz – przewodniczący Koła b. Studentów Polaków Politechniki Wolnego Miasta Gdańska, doc. Zbigniew Kowalski – prorektor PG ds. badań naukowych, mgr inż. Bogdan Kasprzycki – wiceprezydent Gdańska, mgr inż. Jan Wojciech – wicewojewoda gdański oraz doc. Wiesław Gruszkowski.

 •    10.12.1987 r. - odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego SAPG.

 

 • 12.01.1988 r. - Komitet Organizacyjny przyjął Statut SAPG, którego zręby opracował prof. Bolesław Mazurkiewicz.

 

 • Marzec 1988 r. – Nastąpiła rejestracja SAPG w Wydziale Społeczno – Administracyjnym Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

I kadencja

 • 20.05.1988 r. – odbyło się I Walne Zgromadzenie SAPG.

Powołano władze Stowarzyszenia. Przewodniczącym wybrany został (przez  aklamację) prof. Jerzy Doerffer. W skład Zarządu weszli:- profesorowie: Witold Urbanowicz, Jerzy Dziedzic, Bolesław Mazurkiewicz, Wiesław Wojnowski, Mieczysław Wierzejski, -  docenci: Marianna Sankiewicz, Czesław Taraszkiewicz, Wojciech  Nowakowski, Andrzej Januszajtis, Wojciech Winiarski, -  doktorzy: Jan Sulikowski, Jerzy Wojciechowski, Stanisław Wysota,  Irena Nowosz – Arkuszewska, - mgr. inż.: Henryk Miłosz, Witold Zagórski, Bronisław Tulko, Jerzy Jamroż, Kazimierz Perzanowski oraz inż. Czesław Zabrodzki.

Wybrano również  4 - osobową Komisję Rewizyjną (przewodniczący – doc. Zbigniew Grzywaczewski) oraz  5 - osobowy Sąd Koleżeński (przewodniczący – doc. Gustaw Budzyński).

 • 1988 – 1989 r. – Powołanie czterech komisji SAPG (historyczno-kronikarskiej, zjazdów i spotkań towarzyskich, pomocy koleżeńskiej oraz absolwentów zagranicznych), otwarcie biura Stowarzyszenia, a także uruchomienie programu informatycznego „Absolwent”, umożliwiającego założenie biblioteki danych o wszystkich absolwentach uczelni.
 • Grudzień 1989 r. – Udział SAPG w organizacji zjazdu Koła b. Studentów  Polaków Politechniki Wolnego Miasta Gdańska.
 • Początek 1990 r. -  SAPG liczyło już ok. 700 członków.
 • Maj 1990 r. – Na wszystkich wydziałach PG powołano przedstawicieli SAPG.

II kadencja

 • 13.09.1991 r. – odbyło się II Walne Zgromadzenie SAPG.

- Jednomyślną uchwałą zjazdu godność członka Honorowego SAPG nadano profesorom: Jerzemu Doerfferowi i Witoldowi Urbanowiczowi.

- Zatwierdzono korekty w Statucie organizacji.

- Wybrano Zarząd. Ponownie przewodniczącym został profesor Jerzy Doerffer. W skład weszli również: jako wiceprzewodniczący - Bolesław Mazurkiewicz, Marianna Sankiewicz, Jan Sulikowski, jako członkowie - Witold Urbanowicz, Wiesław Wojnowski, Mieczysław Wierzejski, Gustaw Budzyński, Czesław Taraszkiewicz, Andrzej Tejchman, Mieczysław Feld, Zbigniew Kowalski, Wojciech Winiarski, Eugeniusz Wasilenko, Ryszard Skarżyński, Kazimierz Koralewski, Henryk Miłosz, Bronisław Tulko, Wiesław Wełnicki, Edmund Wittbrodt i Czesław Zabrodzki.

- Wybrano również  4 - osobową Komisję Rewizyjną oraz  4 - osobowy Sąd Koleżeński.

 

 • W II kadencji władz SAPG opracowało koncepcję i projekt, a także zleciło wykonanie insygniów dla osób, które otrzymały lub otrzymają w przyszłości godność doktora honoris causa PG. Zadanie sfinansowała Rafineria Gdańska i Uczelnia.
 • 1993 r. – Koło b. Studentów Politechniki Wolnego Miasta Gdańska, będące zbiorowym członkiem Stowarzyszenia, wydało „Księgę Pamiątkową”, zawierającą artykuły o historii Uczelni oraz biogramy 1141studentów Polaków, którzy w latach 1904 – 1939  studiowali w Gdańsku. Koło ufundowało tablicę pamiątkową ku czci kolegów pomordowanych i poległych w tym okresie, którą wmurowano przy wejściu do Gmach Głównego PG.
 • 27.05.1995 r. – Odbyło się spotkanie byłych marszałków i przewodniczących Parlamentu Studenckiego /ZSP i SZSP/ na PG, pod patronatem JM Rektora PG i przewodniczącego Samorządu Studenckiego. Było ono zaczynem powołania przy SAPG Koła Parlamentarzysty.
 • Wrzesień 1995 r. – W Bydgoszczy powstał Oddziału SAPG, liczący 35. członków.
 • Staraniem Stowarzyszenia wydano uzupełnioną wersję książki „XXV lat Bratniej Pomocy”, pozycji z 1948 roku, opracowanej przez członków tej organizacji, a następnie skonfiskowanej przez władze. Intencją tego przedsięwzięcia było przekazanie wiedzy o tych trudnych czasach następnym pokoleniom młodzieży akademickiej.
 • Stowarzyszenie pozyskało sponsorów, którzy dofinansowali  specjalistyczne, stojące na wysokim poziomie, laboratoria zagraniczne studentów. Wobec niedostatku funduszy na tego rodzaju przedsięwzięcia w Uczelni, w ten sposób udało się sfinansować kilka wyjazdów.
 • SAPG wystąpiło z inicjatywą opracowania i wydania Ksiąg Jubileuszowych Wydziałów PG, dokumentujących historię, dorobek naukowy i dydaktyczny, a także zawierających spis absolwentów wydziałów. Inicjatywa zyskała uznanie. Publikacje takie powstały już na Architekturze, Elektronice, Budownictwie Lądowym, Inżynierii Środowiska, Oceanotechnice, Okrętownictwie i Mechanicznym. Dalsze opracowania są w toku.
 • Zorganizowano wysłanie materiałów informacyjnych o Uczelni i SAPG do absolwentów mieszkających w USA, Kanadzie, Niemczech, Australii, Grecji, Wietnamie i Nowej Zelandii.
 • Powiększyła się komputerowa baza danych o absolwentach PG. Wprowadzono informacje o osobach, które uzyskały dyplom w okresie od 1945 roku po lata podane w nawiasach: Architektura (1987 r.), Budownictwo Lądowe (1990), Chemiczny (1990), Elektronika (1992), Elektryczny (1989) i Oceanotechnika (1977).
 • W związku z jubileuszem 50 – lecia Uczelni, SAPG wystąpiło z inicjatywą opracowania na poszczególnych wydziałach Ksiąg Biogramów, dokumentujących życie i dorobek naukowy wybitnych pracowników PG. Pomysł zyskał akceptację władz Uczelni i jego realizację zlecono wydziałom.
 •  W II kadencji wydano ponad 600 legitymacji SAPG nowym członkom, a Stowarzyszenie skupiało już 1239 osób.
 • W trakcie tej kadencji zmarło dwóch członków władz: Zbigniew Grzywaczewski i Czesław Zabrodzki.

III kadencja

 • 14.12.1996 i 22.02.1997 r. (dwie sesje)– odbyło się III Walne Zgromadzenie SAPG.

Skład Prezydium SAPG III kadencji: Edmund Wittbrodt – przewodniczący, Bolesław Mazurkiewicz, Henryk Krawczyk i Jan Zarębski – wiceprzewodniczący, Stefan Sawiak – skarbnik, Marek Biedrzycki – sekretarz.

W skład Zarządu weszli również: Jerzy Doerffer, Marianna Sankiewicz, Piotr Soyka i Arkadiusz Ormiński.

Komisja Rewizyjna liczyła 3 osoby (przewodniczący – Wojciech Winiarski), a Sąd Koleżeński 5 osób (przewodniczący – Ryszard Skarżyński).

 W okresie późniejszym, zgodnie z uchwałą III WZ, do Zarządu dokooptowano przedstawicieli poszczególnych wydziałów PG, które reprezentowali: Wacław Grzybkowski (WCh), Maria Jamroz (WFTiMS), Jan Wróblewski (WIŚ), Elżbieta Meller (WM), Zygmunt Kozakow (WBL), Marek Gawdzik (WA), Edward Szulc (WEiA), Romuald Zielonko (WETI), Krzysztof Kosowski (WOiO) i Jan Krauze (WZiE).

 • Styczeń 1997 r. – Afiliacja Klubu SAR-owców przy SAPG.
 • 23.05. – 25.05.1997 r. – SAPG współorganizowało zjazd absolwentów Wydziału Mechaniczno-Technologicznego PG, rocznika 1966 – 1972.
 • 24.05. 1997 r. - SAPG włączyło się w organizację zjazdu absolwentów Wydziału Elektrycznego PG, rocznika 1961 – 1967.
 • 06.06.1997 r. – Odbyło się spotkanie organizacyjne Koła Parlamentarzysty. Prowadził je pierwszy marszałek Uczelnianego Parlamentu ZSP PG Czesław Druet. Przewodniczącym Koła został Janusz Rachoń, a sekretarzem Ryszard Markowski. Celem powołania tego gremium było zaszczepienie idei parlamentaryzmu młodemu pokoleniu studentów.
 • 06.06.1997 r. – Spotkanie byłych parlamentarzystów z aktualnym działaczami Samorządu Studenckiego PG – sesja w Auli GG PG a po południu spotkanie towarzyskie przy ognisku, w „Żeliwiaku”.
 • 07.06. – 08.06.1997 r. - SAPG włączyło się w organizację zjazdu byłych organizatorów i redaktorów Studenckiej Agencji Radiowej PG  z okazji 40 – lecia   istnienia SAR.
 • 29.11.1997 r. – SAPG współorganizowało uroczystą sesję Samorządu Studenckiego PG z okazji 40 – lecia parlamentaryzmu na Politechnice Gdańskiej.
 • 23.05. – 24.05.1998 r. - SAPG współorganizowało spotkanie absolwentów Wydziału Elektroniki PG, rocznika 1978.
 • 29.05. – 31.05.1998 r. - SAPG współorganizowało zjazd absolwentów Wydziału Mechaniczno-Technologicznego PG.
 • 30.05. – 31.05.1998 r. - SAPG współorganizowało zjazd absolwentów Wydziału Chemicznego PG.
 • 06.06.1998 r. - SAPG współorganizowało otwarte posiedzenie Parlamentu Studentów PG, którego tematem było zatrudnienie młodych absolwentów bezpośrednio  po studiach. Druga część, towarzyska, odbyła się w plenerze, w „Żeliwiaku”.
 • 28.05. – 29.05.1999 r. - SAPG współorganizowało zjazd absolwentów Wydziału Mechaniczno-Technologicznego PG, w 25 – lecie ukończenia studiów.
 • 29.05.1999 r. – Otwarty Parlament Studentów PG. Spotkanie byłych i obecnych działaczy studenckich na temat kultury akademickiej. Część popołudniowa odbyła się tradycyjnie w „Żeliwiaku”.
 • Czerwiec 1999 r. – SA PG oraz SS PG zorganizowali  spotkanie byłych działaczy Uczelnianego Parlamentu PG.
 • 29.09. – 30.09.1999 r. - SAPG współorganizowało spotkanie absolwentów Wydziału Okrętowego PG.

IV kadencja

 • 03.06.2000 r. – odbyło się IV Walne Zgromadzenie SAPG.

Wybrano władze Stowarzyszenia. Obowiązki przewodniczącego powierzono jednogłośnie profesorowi Edmundowi Wittbrodtowi. W skład Prezydium weszli: Henryk Krawczyk (wiceprzewodniczący), Jacek Jettmar (objął funkcję wiceprzewodniczącego po rezygnacji H. Krawczyka), Marek Biedrzycki (sekretarz), Ryszard Markowski (skarbnik) oraz Ryszard Krystek, Tadeusz Bień, Barbara SawicWiesław Jasiński. W skład Zarządu weszli ponadto: Piotr Bućwiński, Krzysztof Fagiewicz, Jan Zarębski, Piotr Soyka, Józef Możdżer, Marianna Sankiewicz, Bogusław Niemkiewicz, Krzysztof Kotarski, Zbigniew Kowalski, Ryszard Skarżyński, Janusz Rachoń i Tadeusz Markiewicz.

3 – osobowej Komisji Rewizyjnej przewodniczył Wojciech Winiarski, zaś pracami 5 – osobowego Sądu Koleżeńskiego kierował Stefan Sawiak.

 • 2001 r. - Przeprowadzono procedurę zarejestrowania nowego statutu SAPG w Krajowym Rejestrze Sądowym. Konieczność takiej rejestracji i przystosowania Statutu wynikała z nowej ustawy o stowarzyszeniach. SAPG uzyskało NIP i regon oraz prawo prowadzenia działalności finansowej.
 • 25.05.2002 r. – Kolejne spotkanie byłych parlamentarzystów oraz działaczy Samorządu Studenckiego PG. Tym razem temat debaty brzmiał: „Mgr inż. – i co z tego?” Po dyskusji w auli, część towarzyska odbyła się w formule biesiady w „Żeliwiaku”.
 • 2002 r. – Powołanie Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+. Powstał on w celu promowania działalności zawodowej członków, popierania przedsiębiorczości oraz gospodarki rynkowej. Klub kultywuje historyczny związek swoich członków z PG i wspiera jej rozwój.
 • Liczba zarejestrowanych członków Stowarzyszenia wzrosła w tej kadencji do 1854 osób.

V kadencja

 • 07.06.2003 r. – odbyło się V Walne Zgromadzenie SAPG.

Przewodniczącym SAPG został Jacek Jettmar. Skład Prezydium: Marek Biziuk (wiceprzewodniczący), Ryszard Markowski (skarbnik), Elżbieta Stankiewicz (sekretarz) oraz członkowie: Tadeusz Bień, Edward Gwoźdź, Edward Licznerski, Andrzej Wróblewski i Ewa Kiepajło. W Zarządzie znaleźli się ponadto: Krzysztof Balcerzak, Marek Biedrzycki, Krzysztof Fagiewicz, Zenon Filipiak, Andrzej Kiszkurno, Zbigniew Kowalski, Zygmunt  Kurałowicz, Józef Możdżer, Mieczysław Serafin, Michał Styp-Rekowski, Jan Wojciech i Jan Zarębski.

Komisji Rewizyjnej (3 osoby) przewodniczył Wojciech Winiarski, zaś Sądowi Koleżeńskiemu (5 osób) - Stefan Sawiak.

 • 17.06.2003 r. - Zarząd powołał trzy zespoły problemowe: ds. informacji i promocji, ds. tworzenia struktur oraz ds. współpracy z otoczeniem.
 • Na poszczególnych wydziałach zostali powołani pełnomocnicy dziekanów ds. kontaktów z SAPG, których zadaniem było stworzenie struktur wydziałowych, a także pomoc w tworzeniu baz danych absolwentów na wydziałach oraz promocja Stowarzyszenia wśród obecnych i byłych absolwentów (na zjazdach i podczas uroczystości rozdawania dyplomów).
 • 31.01.2004 r. – W Audytorium Novum odbył się koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczono na leczenie Bogdana Kasprzyckiego, jednego z założycieli SAPG. Gwiazdą imprezy był światowej sławy pianista i kompozytor Leszek Możdżer, a wystąpili także: Jadwiga Możdżer, która zaprezentowała malownicze tańce z Indonezji, Detko Band – świetny zespół, który przez wiele lat przygrywał w klubie „Kwadratowa”, oraz chór i zespół instrumentalny gdańskiej szkoły muzycznej „Bel Canto”, pod dyrekcją Ewy Fąfary. Koncertowi towarzyszyła aukcja dzieł sztuki. Głównymi organizatorami koncertu byli: Ewa Kiepajło i Edward Licznerski.
 • 05.06.2004 r. – „Samorządność studencka w Polsce i w Europie” to temat kolejnego Otwartego Parlamentu - spotkania byłych i aktualnych działaczy studenckich w PG. Dyskusję zakończono spotkaniem towarzyskim, tym razem w „Kwadratowej”.
 • 05.10.2004 r. – SAPG, wspólnie z Samorządem Studentów PG, zorganizowało w klubie „Kwadratowa” spotkanie z okazji jubileuszu Uczelni, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu rektorów uczelni europejskich.
 • 31.12.2004 r. – Zorganizowano tradycyjny Bal Sylwestrowy w salach PG.
 • 2005 r. – Stowarzyszenie było inicjatorem i realizatorem wydania obszernej publikacji książkowej pt. „Życie studenckie na Politechnice Gdańskiej”, z okazji 100 – lecia gdańskiej uczelni technicznej i 60 – lecia Politechniki Gdańskiej.  Razem z książką została wydana (pod tym samym tytułem) płyta zawierająca utwory muzyczne, towarzyszące studentom w minionym sześćdziesięcioleciu. Byliśmy także współwydawcą monografii „Zarys dziejów politechniki w Gdańsku 1904 - 2004”.   
 • Zarząd SA PG uczestniczył w przygotowaniu i  organizacji obchodów 100-lecia uczelni technicznej w Gdańsku -2004 rok oraz 60- lecia Politechniki Gdańskiej w 2005 roku. Przedstawicielami Zarządu w Komitecie Organizacyjnym byli koledzy: Jacek Jettmar , Andrzej Wróblewski i Ryszard Markowski.
 • 04.06.2005 -  SAPG zorganizowało merytoryczną część „Pikniku Jubileuszowego” na dziedzińcu Audytorium Novum, z imponującym pokazem ogni sztucznych. W pikniku wystąpili piosenkarze i zespoły studenckie, związane z Politechniką Gdańską w całym okresie jej istnienia. Część artystyczną przygotowali : Ewa Kiepajło , Edward Licznerski i Ryszard Markowski. Braliśmy też udział w przygotowaniu i realizacji„Zdjęcia rodziny politechnicznej” przed Gmachem Głównym Politechniki Gdańskiej, na którym znalazło się ok. 5 000 osób. Zdjęcie ukazało się na stronie internetowej PG oraz w dużym formacie na łamach „Dziennika Bałtyckiego”.
 • 31.12.2005 r. – Spotkanie absolwentów na kolejnym Balu Sylwestrowym w Gmachu Głównym Uczelni. 

VI kadencja

 • 03.06.2006 r. – odbyło się VI Walne Zgromadzenie SAPG.

Obowiązki przewodniczącego Stowarzyszenia powierzono ponownie Jackowi Jettmarowi.  W skład Prezydium weszli: Marek Biziuk (wiceprzewodniczący), Elżbieta Stankiewicz (sekretarz), Ryszard Markowski (skarbnik), Tadeusz Bień, Ewa Kiepajło, Damian Kuźniewski, Waldemar Kucharski, Krzysztof Malicki i Andrzej Wróblewski. Ponadto członkami Zarządu zostali: Zenon Filipiak, Krzysztof Balcerzak, Zygmunt Kurałowicz, Józef Możdżer, Michał Styp – Rekowski, Georgis Bogdanis, Marian Muczyński, Szczepan Gapiński, Agnieszka Krysiak, Tomasz Klajbor, Michał Zasada.

Komisji Rewizyjnej (3 osoby) przewodniczył Jerzy Skibiński, a Sądowi Koleżeńskiemu (5 osób) – Stefan Sawiak.

 • Październik 2006 r. - Wystąpienie przedstawiciela SAPG podczas inauguracji roku  akademickiego 2006/2007, z nakreśleniem programu Stowarzyszenia na wydziałach.
 • 5.12.2006 r - Rejestracja uchwalonych na VI Walnym Zgromadzeniu zmian w Statucie SAPG w KRS.
 • 07.02.2007 r. - Zapoczątkowanie nowej formy „Balu absolwenta Politechniki Gdańskiej” - w salach Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Wzięło w nim udział 400 osób. Pomysłodawcą i głównym organizatorem imprezy był Marian Muczyński.
 • Trwała współpraca z klubem „Kwadratowa”. W komisji programowej klubu pracowało trzech przedstawicieli SAPG; Marek Biziuk, Edward Licznerski i Lech Makowiecki. Z inicjatywy Stowarzyszenia, w „Kwadratowej” organizowane były „Wieczory Absolwenta”.
 • Utworzono stronę internetową SAPG, którą zamieszczono na serwerze PG.
 • Uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w uroczystościach rozdawania dyplomów na wydziałach (wręczanie pism gratulacyjnych absolwentom i deklaracji członkowskiej SAPG).
 • 23 - 25.11.2007 r. – Organizacja, wspólnie z Samorządem Studenckim, obchodów 50 – lecia Uczelnianego Parlamentu Studentów PG, w tym:
  •  uroczystego posiedzenia Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej – Sesja: „Parlament na przełomie lat”,
  •  spotkania Klubu Parlamentarzysty oraz obecnych parlamentarzystów w klubie  „Kwadratowa”,
  •  koncertów – Bazuna na Bis,  koncert SDM i zespołu „Nasza Basia Kochana” – organizatorem koncertów wraz SS PG był kol. Ryszard Markowski.
  •  wydanie  okolicznościowego, 4 - płytowego album DVD z Bazuny na Bis,
  •   współfinansowanie  kosztów obchodów.           
 • 15.12.2007 r. - Po raz drugi  SA PG zorganizował koncert charytatywny (wspólnie ze Stowarzyszeniem „Czerwonej Róży”) na  rzecz leczenia kolegi Bogdana Kasprzyckiego. Zebrano ok. 100 tysięcy złotych w tym ok. 85 000 zł zdeponowano na koncie Stowarzyszenia „Czerwonej Róży” w Gdańsku.
 • 26.01.2008 r. - Zorganizowano drugie w Filharmonii Bałtyckiej karnawałowe spotkanie pn. „Bal absolwentów PG i ich przyjaciół”. Wzięło w nim udział  600 osób.
 • Promocja SA PG na targach „TECHNIKON 2008”.
 • Karnawał 2009 r. - Zorganizowanie  trzeciego „Balu absolwentów PG i ich przyjaciół” w Filharmonii Bałtyckiej, w którym udział wzięło 800  osób.
 • SAPG zrzesza ponad 2000 absolwentów, ale jedynie 170 z nich opłaca wymagane przez Statut roczne składki (tylko oni posiadają czynne prawa wyborcze).

VII kadencja

 • 23.05.2009 r. – odbyło się VII Walne Zgromadzenie SAPG.

Wybrano władze Stowarzyszenia. Przewodniczącym został Jan Zarębski. W skład Prezydium powołano: Waldemara Wardenckiego (wiceprzewodniczący), Elżbietę Stankiewicz (sekretarz), Ryszarda Markowskiego (skarbnik), Georgisa Bogdanisa, Krzysztofa Dolnego, Waldemara Kucharskiego, Damiana Kuźniewskiego i Józefa Woźniaka.

W skład Zarządu weszli ponadto: Krzysztof Balcerzak, Natalia Bednarska, Marek Biziuk, Zenon Filipiak, Szczepan Gapiński, Ewa Kiepajło, Tomasz Klajbor, Agnieszka Krysiak, Piotr Kowalik, Marian Muczyński, Eugeniusz Polaszek i Andrzej Wróblewski.

Na czele 3 – osobowej Komisji Rewizyjnej stanął Jerzy Skibiński, zaś 5 – osobowego Sądu Koleżeńskiego – Jarosław Adrych.

 • Wystąpienie przedstawiciela SAPG na inauguracji roku  akademickiego 2009/2010, nakreślające program organizacji na wydziałach.
 • 05.12.2009 r. – Nastąpiła rejestracja w KRS uchwalonych na VI Walnym Zgromadzeniu zmian w Statucie SAPG.
 • Grudzień 2009 r. -  Odbyło się coroczne spotkanie wigilijne z władzami Uczelni i Radą Gospodarczą przy Rektorze PG.
 • Karnawał 2010 r. - Organizacja corocznego „Balu absolwentów PG i ich przyjaciół” w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance.
 • Rok 2010 był rokiem jubileuszu 65 – lecia Politechniki Gdańskiej. W ramach tych obchodów SAPG zorganizowało kilka ważnych wydarzeń:

- 24 – 25 maja odbyło się seminarium pt. ”Politechnika Gdańska – uniwersytet przedsiębiorczy XXI wieku”. Zorganizowano je przy aktywnej współpracy Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+. Seminarium towarzyszyła konferencja pn. „Firmy absolwentów PG w gospodarce – wspólne wyzwania rozwojowe”. Oba wydarzenia spełniły oczekiwania organizatorów. Za celowe uznano kontynuację tego typu przedsięwzięć w kolejnych latach.

- 29 maja na terenie Uczelni, w salach „Kwadratowej” oraz na dziedzińcu klubu odbyła się Biesiada Rodziny Politechnicznej.

 • 12.12.2010 r. - Odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne władz Uczelni i absolwentów w klubie „Kwadratowa”, zorganizowane  przez , SAPG i SSPG oraz PKB+ .
 • 26.02.2011 r. - Po raz piąty i ostatni zorganizowano w Filharmonii Bałtyckiej „Bal absolwentów PG i ich przyjaciół”.
 • 24.05.2011 r. – Wspólnie z PKB+ oraz Działem Współpracy z Gospodarką PG, SAPG zorganizowało konferencję pt. „Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza – wspólne wyzwania rozwojowe”, która odbyła się w auli Uczelni. Jej celem było budowanie trwałych, korzystnych relacji pomiędzy Uczelnią a jej otoczeniem gospodarczym, które stymulować będą współpracę pomiędzy nauką i biznesem, a w dalszej perspektywie przyczynią się do wzrostu konkurencyjności pomorskich firm. Uznano, że konferencje takie powinny odbywać się corocznie.
 • 31.05.2011 r. - Stowarzyszenie włączyło się w organizację uroczystości z okazji 80 – lecia urodzin prof. dr hab. inż. Bolesława Mazurkiewicza oraz 40 – lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Edmunda Wittbrodta.
 • W VI kadencji działalności władz Stowarzyszenia zorganizowano szereg imprez integracyjnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska.

- W karnawałowych „Balach absolwentów PG i ich przyjaciół” uczestniczyło każdorazowo 650 – 850 osób. Głównymi organizatorami tych imprez byli: Marian Muczyński i Elżbieta Stankiewicz

- Corocznie wiosną SAPG organizowało tzw. Pikniki Rodziny Politechnicznej - niezwykłą frekwencją cieszyła się impreza zorganizowana 23 czerwca 2012 r. w Przywidzu (zgromadziła ok. 500 osób), która towarzyszyła 40. jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Studenckiej  „Bazuna”.

 • Zwyczajem stała się obecność przedstawicieli SAPG na uroczystościach rozdania dyplomów absolwentom poszczególnych wydziałów. Najmłodszych koleżankom i kolegom – inżynierom wręczano listy gratulacyjne oraz deklaracje członkowskie Stowarzyszenia.
 • Na wniosek SAPG  „Pismo PG” stało się również pismem  absolwentów PG i ma to odzwierciedlenie w tytule periodyku.
 • 2010 – 2011 r. - Z inicjatywy SAPG w „Piśmie PG” opublikowano cykl artykułów o absolwentach uczelni, którzy osiągnęli wybitne sukcesy zawodowe, szczególnie w działalności menedżerskiej.
 • Październik 2011 r. – SAPG zorganizowało benefis doc. dr inż. Marianny Sankiewicz, z okazji 90–lecia urodzin i otrzymania przez Jubilatkę (na wniosek SAPG) Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.
 • Członek Prezydium SAPG Krzysztof Dolny opracował koncepcję strony internetowej,  jako narzędzia do porozumiewania się z absolwentami Politechniki Gdańskiej.
 • Powołana została grupa robocza dla zorganizowania „I Światowego Zlotu Absolwentów PG”, w ramach obchodów 70 - lecia Uczelni. Przygotowuje ona założenia i program imprezy.
 • 8.05.2012 r. – Odbył się kolejna konferencja pn. „Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza – wspólne wyzwania rozwojowe”. Swoje osiągnięcia i oferty zaprezentowały Wydziały: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Zarządzania i Ekonomii, Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Architektury.
 • 22-24.06.2012 r. - W Zielonej Bramie w Przywidzu zorganizowany został 40. Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej „Bazuna” – Przegląd na szlaku. Imprezę zorganizowało SAPG, przy współpracy SSPG, SKT „Fify”, Stowarzyszenia „Bazuna” oraz gospodarzy Zielonej Bramy. Kierownikiem imprezy był Ryszard Markowski, a za program artystyczny odpowiadał Marek Skowronek. W imprezie rocznicowej (Koncert Jubileuszowy, który odbył się w sobotę 23. czerwca od godz. 11.00, do niedzieli 24. czerwca godz.05.00, z godzinną przerwą) uczestniczyło ok. 40 różnych zespołów i wykonawców. Imprezę obejrzało ok. 1500 osób, z czego ok. 1000 koncert nocny. Bazuna była imprezą  masową i zorganizowana ją pod patronatem JM Rektora PG prof. Henryka Krawczyka. Rozpoczynała ona obchody 55-lecia studenckiego parlamentaryzmu w Politechnice Gdańskiej. Imprezie towarzyszyły:

piknik Rodziny Politechnicznej (pod wyciągiem) oraz I Jarmark Świętojański, zorganizowany przez Zielona Bramę.

VIII kadencja

 • 17.11.2012 r. – odbyło się VIII Walne Zgromadzenie SAPG.

Funkcję przewodniczącego ponownie powierzono Janowi Zarębskiemu. W skład Prezydium weszli: Waldemar Wardencki (wiceprzewodniczący), Elżbieta Stankiewicz (sekretarz), Ryszard Markowski (skarbnik) oraz Przemysław Kotecki, Jan Hupka, Damian Kuźniewski, Tomasz Klajbor i Joanna Pniewska.

Ponadto w Zarządzie zasiedli: Krzysztof Balcerzak, Natalia Bednarska, Georgis Bogdanis, Zenon Filipiak, Krzysztof Dolny, Agnieszka Krysiak, Waldemar Kucharski, Marian Muczyński, Eugeniusz Polaszek, Jakub Arkadiusz Penkowski i Andrzej Wróblewski.

Komisją Rewizyjną kierował Jerzy Skibiński, zaś Sądowi Koleżeńskiemu przewodniczył Józef Możdżer.

Walne Zgromadzenie wyłoniło też Komitet Honorowy obchodów 25- lecia SAPG w składzie: prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz, prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń i dr inż. Jacek Jettmar.

24.11.2012 r. – Obchody 55–lecia studenckiego parlamentaryzmu w Politechnice Gdańskiej. Uroczysta sesja, zorganizowana przez Samorząd Studentów i SAPG, zgromadziła byłych i obecnych działaczy studenckiego ruchu samorządowego. Rozmawiano o tradycji i wyzwaniach rozwojowych samorządów studenckich w dobie globalizacji, a także o perspektywach i uwarunkowaniach wychowania morskiego młodzieży akademickiej. Przyjęto „Manifest” wzywający do realizacji wychowania morskiego studentów w Polsce. W godzinach popołudniowych uczestnicy sesji spotkali się w „Kwadratowej”.

 • 05.12.2012 r. - W celu skutecznej realizacji działań rozwojowych SAPG Zarząd powołał 5 komisji.

1/ Komisja Programowa: propozycja uchwały programowej, zmian w statucie SAPG oraz przygotowanie projektów programowych do realizacji w następnych kadencjach SAPG.

2/ Komisja ds. Struktur Wydziałowych: uzgodnienie z władzami Uczelni oraz wszystkimi dziekanami PG strategii tworzenia struktur SAPG na każdym z wydziałów, a także pilotażowe uruchomienie struktur wydziałowych na najbardziej zaangażowanych wydziałach.

3/ Komisja ds. Promocji: opracowanie planu komunikacji, przygotowanie propozycji oferty SAPG dla absolwenta PG oraz uruchomienie wstępnych działań promocyjnych.

4/ Komisja ds. Obchodów 25-lecia SAPG: przygotowanie obchodów 25-lecia SAPG (25.05.2013 r.).

5/ Komisja ds. Kontaktów z Zagranicą: opracowanie strategii współpracy z absolwentami PG przebywającymi za granicą i absolwentami - obcokrajowcami.

 • 10.04.2013 r. - Zarząd SAPG zatwierdził program obchodów 25 - lecia SA PG oraz projekt zmian w Statucie.

Zarząd powołał Komisję Historyczną i powierzył kierowanie nią Markowi Biziukowi. Celem działania tego gremium jest dokumentowanie osiągnięć ruchu studenckiego na PG, w tym udziału studentów w wydarzeniach marca 1968 i grudnia 1970.

 • 25.05.2013 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAPG, z okazji 25 – lecia organizacji oraz uroczysta gala w Audytorium Novum.

Powołano 3 Honorowych Członków Stowarzyszenia : prof. Bolesława Mazurkiewicza, prof. Edmunda Wittbrodta i dr Jacka Jettmara.

Po Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu SA PG Prezydium Zarządu przygotowało dokumenty niezbędne do rejestracji Statutu a Zarząd podjął uchwałę o brzmieniu jednolitego tekstu Statutu. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII wydział Gospodarczy KRS Postanowieniem z dnia 14.01.2014 roku ostatecznie wpisał dokonane zmiany w statucie  w dziale 1  rubryka 4 Rejestru dla naszego stowarzyszenia o nr KRS 0000030663.

 • Udział SA PG w obchodach Jubileuszu 110-  lecia PG :

a/ współorganizacja Balu Rodziny Politechnicznej – 25 stycznia 2014 r.

b/ współorganizacja Dnia Absolwenta – 24 maja 2014 r.

c/ współorganizacja  OTPPS BAZUNA – 27-29 czerwca 2014 r. w Zielonej Bramie w Przywidzu

d/ współorganizacja obchodów 50-lecia SKT PG FIFY – 28 czerwca 2014 r. w Przywidzu

 e/ współorganizacja z SS PG uroczystej 2 częściowej sesji: "Student jutra –Absolwent jutra", a następnie śpiewanie piosenek studenckich i turystycznych w Kwadratowej w dniu 9 listopada 2014 r.

 • Współorganizacja Balu Rodziny Politechnicznej  -  dnia 24 stycznia 2015 r.
 • Współorganizacja 3 letniego programu popularyzacji piosenki studenckiej i turystycznej w środowisku harcerskim Chorągwi Gdańskiej ZHP – od lutego 2015 roku – pod Patronatem Rektora PG prof. Henryka Krawczyka i Komendanta Chorągwi Gdańskiej hm Artura Glebko.
 • Powołanie pilotażowe na 2 wydziałach PG : WETI i WEiA struktur wydziałowych SA PG.
 • Warsztaty – Absolwenci dla PG - otwarta inicjatywa mająca na celu integrację środowiska absolwentów ze środowiskiem akademickim oraz wykorzystanie potencjału absolwentów w realizacji działań na rzecz naszej Alma Mater. W roku 2014, w którym zainicjowano projekt, odbyły się 2 warsztaty. W ramach prezentacji przedstawiono koncepcję budowy Bazy na Marsie polskiego autorstwa oraz zagadnienia związane z produkcją i funkcjonowaniem Dronów przemysłowych. Łącznie w wydarzeniach udział wzięło prawie 100 uczestników. W ramach wypracowanych projektów na rzecz uczelni powstała bujana ławka rekreacyjna (artystycznie wymalowana przez studentów architektury) oraz stacjonarny rower z prądnicą, do ładowania telefonów lub laptopów.
 • Elektroniczna Księga Absolwenta PG -  Pierwsze założenia takiej Księgi opracował kol. Krzysztof Dolny w lutym 2011, a  Zarząd wystąpił do władz Uczelni o uwzględnieniem jej w ramach e-Uczelni. Projekt ujrzał światło dzienne pod koniec 2014 roku w wersji opracowanej przez wydział WETI , otrzymał akceptację Rektora jako projekt Politechniki Gdańskiej z odpowiedzialnością dyrektorów administracyjnych poszczególnych wydziałów.

IX kadencja

 • 30.05. 2015 r. – odbyło się IX Walne Zgromadzenie SAPG.

Funkcję przewodniczącego powierzono Ryszardowi Trykosko.

W skład Prezydium weszło 3 wiceprzewodniczących:  Georgis Bogdanis, Przemysław Kotecki, Waldemar WardenckiSzczepan Gapiński (sekretarz), Zenon Filipiak (skarbnik) oraz Krzysztof Dolny, Ewa Kiepajło, Ewa Kowalska, Tomasz Klajbor oraz Damian Kuźniewski.

Ponadto w Zarządzie zasiedli: Krzysztof Balcerzak, Marek Biziuk, Agnieszka Krysiak, Ryszard Markowski, Marian Muczyński, Elżbieta Stankiewicz, Jacek Rak, Eugeniusz Wincek, Andrzej Wróblewski, Jan Zarębski.

Komisją Rewizyjną kierował Krzysztof Kotarski, zaś Sądowi Koleżeńskiemu przewodniczył Józef Możdżer.

Walne Zebranie SAPG upoważniło Zarząd SAPG do formalnego przyjęcia propozycji nowego logotypu i znaczka SAPG wraz z uregulowaniem kwestii prawnych.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej przyjął, że w kadencji lat 2015 – 2017, realizacja celów statutowych Stowarzyszenia odbywać się będzie w 4. obszarach działania obejmujących szeroko rozumiane sfery:

 1. PROMOCJI,
 2. WIEDZY,
 3. KULTURY,
 4. WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI.
 1.  

Działalność promocyjną SAPG oparto na stałym, bieżącym komunikowaniu się wewnętrznym

i zewnętrznym przy wykorzystaniu:

 • nowej strony internetowej PG/zakładka Stowarzyszenie Absolwentów - poprzez

informowanie o w odpowiednich zakładkach odpowiadających 4 sferom działalności o działaniach Zarządu, Prezydium Stowarzyszenia, inicjatywach i wydarzeniach.

 • Pisma PG - poprzez obecność, możliwie w każdym numerze pisma w objętości 2.stron.
 • stron internetowych Partnerów, z którymi podpisaliśmy porozumienia o współpracy - wymieniając wzajemne linki, informując o podjętych inicjatywach i projektach.
 • materiałów promocyjnych: 2.rollapy oraz wizytówki reklamowe.

Ad.2.

Działalność o obszarze Wiedzy skupiała się ma na organizowaniu/współorganizowaniu:

seminariów naukowych, konferencji, warsztatów/wspólnie z partnerami, z którymi podpisaliśmy porozumienia o współpracy.

SAPG zorganizowało sympozjum naukowo-gospodarcze:

 • 14  października 2015 r. - „Czy pomorskie wykorzystało szanse rozwojowe szczególnie w zakresie gospodarki morskiej?

Ponadto SAPG współorganizowało następujące wydarzenia:

 • 1-4  października 2015 r. – 22. spotkanie Izb i Związków Organizacji Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej.
 • 23 kwietnia 2016 r.IX Pomorski Kongres Obywatelski „Lepsze życie Pomorzan. Pasje – Obywatelska wspólnota – Europa".
 • 26 kwietnia 2016 r.wykład w ramach „Politechniki otwartej” naszego członka kol. Karola Kalinowskiego „Budowa Muzeum II Wojny Światowej. Wyzwania inżynierskie i organizacyjne”.

SAPG promowało:

 • 28 stycznia 2016 r. – Sympozjum „Bałtycki Port Nowych Technologii jako miejsce kreowania innowacji i transferu wiedzy” .
 • 28 stycznia – 06 lutego 2016 r. - Święto Nauki Polskiej
 • 10 maja oraz 13 czerwca 2016 r. – Spotkania z cyklu „Ekonomia – Kultura – Wartości’ organizowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomii PG.
 • 21 maja 2016 r.  – konkurs „Czerwonej Róży” na najlepszego studenta, koło naukowe oraz konkurs „Wychowanie morskie studentów”.
 • 23 kwietnia 2016 r. na Politechnice Gdańskiej - IX Pomorski Kongres Obywatelski „Lepsze życie Pomorzan. Pasje – Obywatelska wspólnota – Europa”.
 • 8 kwietnia 2017 r.  - X Pomorski Kongres Obywatelski Pomorze i Polska – razem wobec trudnego świata, który odbył się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Sekretarz SAPG otrzymała od dr Jan Szomburga Prezesa Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Inicjatora Kongresu Obywatelskiego specjalne podziękowanie.

Ad.3.

Działalność o sferze KULTURY objęła organizację:

 • Dnia Absolwenta PG – zorganizowanego w ramach Dni Uczelni.
 • Balu Politechniki Gdańskiej – zorganizowanego 23 stycznia 2016 r.  i  25 lutego 2017 r. przy współpracy z Uczelnią pod patronatem JM Rektora PG. Szczególne podziękowania dla kol. Mariana Muczyńskiego.
 • Śpiewanie z harcerzami – zorganizowane wspólnie przez SAPG i Komendę Chorągwi ZHP na mocy podpisanego porozumienia z Uczelnią, będącego cyklem koncertów w siedzibach hufców ZHP woj. pomorskiego. Zorganizowano koncerty: 14 września 2015 w Bytowie, 19 września 2015 r. w Rumi, 28 listopada 2015 r. w Kwidzynie, 6 grudnia 2015 r. „Piosenka od Mikołaja” w klubie Kwadratowa, 5.03.2016 w Starogardzie Gd., 7.05.2016 w Wejherowie, 19.11.2016 w Lęborku a 25.02.2017 w Malborku.
 • 27.11.2016 w Kwadratowe odbyła się Jesień z Bazuną.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie dla kol. Ryszarda Markowskiego, głównego organizatora cyklu śpiewanie z harcerzami oraz spotkań Bazuny.

 • 22.10.2016 i 19.12.2016 odbyły się Spacery po Politechnice i okolicach - cyklu weekendowych spotkań na PG, spacerów po Uczelni prowadzone przez kol. Ewę Kowalską.

 

Ad. 4

W zakresie WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI zawarliśmy 5. Porozumień z następującymi organizacjami i stowarzyszeniami:

 • Pracodawcy Pomorza,
 • Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa,
 • Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Gdańsku,
 • Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku oraz
 • „Polonia Technica” – Stowarzyszeniem Polskich Inżynierów w Stanach Zjednoczonych.

Staramy się włączać w/w organizacje we wspólną realizację projektów.

 

Organy SAPG: Prezydium i Zarząd pracowały w oparciu o stały harmonogram spotkań.

Posiedzenia Prezydium odbyły się: 23.07. 2015, 20.08. 2015, 17.09. 2015, 15.10. 2015, 18.11.2015 , 15.01.2016, 11.02.2016, 21.04.2016, 18.01.2017, 23.02.2017, 20.04.217, 18.05.2017.

Zarząd obradował w dniach: 18.06. 2015, 17.09. 2015, 17.12.2015 oraz 24.03. 2016, 31.05. 2016, 23.06.2016,22.09.2016, 19.12.2016, 23.03.2017, 18.05.2017.

 • 22.09.2016 r.  Zarząd SAPG uchwałą wyraził zgodę na powołanie Koła Absolwentów SimLe działającego w ramach Stowarzyszenia.
 • 22.09.2016 r. uchwałą zarządu SAPG powołano Komisję Historyczną, na jej przewodniczącego powołano kol. Georgisa Bogdanisa . Zadaniem komisji, zgodnie z życzeniem władz Uczelni, jest przygotowanie listy wybitnych absolwentów PG, osób które osiągnęły sukces w nauce, biznesie i polityce. W zamyśle władz Uczelni jest promowanie w/w w różnego rodzaju działaniach promocyjnych jakie zamierza prowadzić Uczelnia.
 • 23.09.2016 członkowie SAPG organizowali jubileusz 95-lecia urodzin profesor Marianny Sankiewicz-Budzyńskiej i profesora Gustawa Budzyńskiego. Jubileusz odbył się w Teatrze Szekspirowskim.
 • Członkowie PKB+, ufundowali nagrodę w kwocie 5 tys. zł dla najlepszego studenta w roku akademickim 2015/2016.
 • Z dniem 13 stycznia 2017, wszyscy dziekani wytypowali swoich przedstawicieli do stałej współpracy z SAPG. Z zarządu SAPG zostały wytypowane osoby do współpracy z wydziałami. Osoby wskazane przez SAPG do kontaktów z wydziałami odbyły spotkania robocze ze swoimi odpowiednikami wydziałowymi. Wszyscy przedstawiciele wydziałowi są zapraszani na posiedzenia zarządu SAPG i znacząca część, w miarę swoich możliwości, uczestniczy w spotkaniach zarządu.

X kadencja

 • 31.05. 2017 r. – odbyło się X Walne Zgromadzenie SAPG.

Funkcję przewodniczącego powierzono Ryszardowi Trykosko.

W skład Prezydium weszło 2 wiceprzewodniczących: Krzysztof Dolny, Damian KuźniewskiAgnieszka Krysiak (sekretarz), Zenon Filipiak (skarbnik) oraz Georgis Bogdanis i Tomasz Klajbor.

Ponadto w Zarządzie zasiedli: Marek Biernat, Marek Biziuk, Karol Kalinowski, Jerzy Kolczyński, Ryszard Markowski, Aleksandra Orent, Sebastian Stefański, Waldemar Wardencki oraz Włodzimierz Ziółkowski.

 

Komisją Rewizyjną kieruje Krzysztof Kotarski, zaś Sądowi Koleżeńskiemu przewodniczy Józef Możdżer.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej przyjął, że w kadencji lat 2017 – 2019, realizacja celów statutowych Stowarzyszenia odbywać się będzie w następujących obszarach działania obejmujących szeroko rozumiane sfery:

 1. PROMOCJI,
 2. WIEDZY I KULTURY,
 3. HISTORII,
 4. WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI,
 5. DOSKONALENIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH,
 6. CENTRUM ABSOLWENTA
 7. INNE INICJATYWY.
 • W dniach 30.06.2017 – 02.07.2017, Stowarzyszenie Absolwentów PG, współorganizowało, jubileuszowy 45. Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej Bazuna. Impreza odbyła się w „Zielonej Bramie„ w Przywidzu.
 • 14 października 2017 r. odbyło się śpiewanie piosenek sprzed lat, 50-lecie ŚPIEWNIKA SUCHARKA.
 • 22 - 25 listopada 2017 r.  - organizacja, wspólnie z SSPG, obchodów następujących jubileuszy: 95-lecia Akademickiego Związku Sportowego, 85-lecia Akademickiego Związku Morskiego, 60-lecia Parlamentu Studentów PG, 60-lecia Studenckiej Agencji Radiowej, 60-lecia przedsiębiorczości studenckiej, 40 rocznicy powstania Studenckich Komitetów Solidarności oraz 30-lecia Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej.

*   *   *

Począwszy od 2002 roku imprezy SAPG organizowane są dzięki wsparciu   finansowemu sponsorów, w tym głównie przez członków PKB+ .

Kalendarium opracowali Paweł Janikowski, Agnieszka Krysiak