Nowe studia podyplomowe „Zarządzanie projektami budowlanymi"

Z przyjemnością informujemy, iż od października 2020 r. WILiŚ PG poszerza swoją ofertę edukacyjną. Do stale rozwijanych i udoskonalanych kierunków oraz możliwości kształcenia na WILiŚ, dołączamy nowe studia podyplomowe "Zarządzanie projektami budowlanymi".

Ich formuła realizacji i zakres tematyczny są odpowiedzią Wydziału na liczne zgłaszane od dłuższego czasu, przez inżynierów i menadżerów związanych z branżą budowlaną, zapotrzebowanie na kształcenie ściśle ukierunkowane na specjalistyczną wiedzę praktyczną przekazywaną przez doświadczonych ekspertów.

Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe, już pracujące, pragnące uzupełnić i uaktualnić swoją wiedzę, ale również tegoroczni absolwenci studiów I i II stopnia, chcący wyróżnić się wśród innych kandydatów na rynku pracy. Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji Project Managera lub skutecznego członka zespołu, realizującego budowlany projekt inwestycyjny.

Zarządzanie projektami budowlanymi, którym w praktyce często towarzyszy ograniczony budżet i czas - przy jednoczesnych wysokich wymaganiach jakościowych, realizowane w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, przy uwzględnieniu wielu czynników natury technicznej, organizacyjnej, ekonomicznej, prawnej, logistycznej, psychologicznej, stanowi dla kierowników projektów i inżynierów budowlanych niezwykle trudne i wymagające dużego doświadczenia zadanie. Zarządzanie projektami budowlanym to również konieczność pogodzenia wielu wymagań wynikających m.in. z procedur administracyjnych, prawnych i technicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów innych stron procesu oraz interesariuszy.

Współpraca środowiska naukowego WILiŚ i biznesowego m.in. w zakresie kształtowania programu studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami budowlanymi", pozwoliła na dostosowanie go do bieżących potrzeb i oczekiwań osób związanych z branżą budowlaną. To wspólne przedsięwzięcie w spójny sposób łączą naukę i praktykę, wykorzystując nowoczesną formę kształcenia, zapewniając słuchaczom rozwój umiejętności i pasji w zakresie realizacji celów zawodowych. Ważnym elementem studiów jest przekazanie wiedzy o charakterze 'know-how', popartej ciekawymi przykładami i doświadczeniami ekspertów. Nietypowa formuła realizacji zajęć (oparta na partnerskich relacjach) stanowi doskonałą okazję do efektywnej wymiany wiedzy i doświadczeń osób związanymi z branżą i budowania trwałych więzi. Nowoczesna formuła kształcenia, oprócz zajęć realizowanych na PG i w terenie, przewiduje stały dostęp słuchaczy, za pośrednictwem uczelnianej platformy eNauczanie, do aktualnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców.

Więcej informacji: https://wilis.pg.edu.pl/studia-podyplomowe, https://www.facebook.com/WydzialILiS/