.

Informacja o posiedzeniu zarządu SAPG w dniu 23 marca 2017 roku

 • Przewodniczący SAPG Ryszard Trykosko powitał przybyłych , ale szczególnie serdecznie zwrócił się do przybyłych na to posiedzenie przedstawicieli wydziałowych do kontaktów z SAPG.

  *Członkowie zarządu uchwałą przyjęli termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej na dzień 31 maja (środa) 2017 r.

  I termin zebrania godz 16.45, II termin godz. 17.15 . Miejsce zebrania Aula PG gmach główny.

  *Zarząd uchwałą  przyjął do wiadomości informację do sprawozdania finansowego za rok 2016 i zatwierdził bilans ,  sprawozdanie finansowe i wynik finansowy za rok 2016.

  *Przewodniczący SAPG podziękował kol. Marianowi Muczyńskiemu za organizację Balu Politechniki Gdańskiej , który odbył się w dniu 25 lutego 2017. Bal w ocenie uczestników był bardzo udany i oczekiwany w kolejnych latach.

  * W bieżącym roku zbiegły się uroczystości jubileuszowe :

       30 rocznica powołania SAPG

       60 rocznica I sesji Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej

       95 rocznica Akademickiego Związku Sportowego Politechniki w Gdańsku

       85 rocznica Akademickiego Związku Morskiego Politechniki w Gdańsku.

  W porozumieniu z JM Rektorem prof. Jackiem Namieśnikiem 22 listopada ma się odbyć uroczysta sesja Senatu PG poświęcona tym wydarzeniom. Komitet obchodów zostanie wyłoniony w terminie późniejszym.

  *W ramach SAPG funkcjonuje pod przewodnictwem kol. Jurka Bogdanisa Komisja Historyczna. Obecnie wraz z p. dyr. Biblioteki Głównej Anną Wałek komisja pracuje nad przygotowaniem i katalogowaniem materiałów oraz ustaleniem formy prawnej materiałów przekazywanych Komisji.

  *Zainicjowano , na wzór Politechniki Warszawskiej utworzenie tzw ”Złotej Księgi Absolwentów”. Koncepcja ta wymaga doprecyzowania , stworzenia regulaminu i skonsultowania go ze środowiskiem Uczelni.

  *Pod patronatem SAPG organizowana jest jubileuszowa 45 Bazuna . Spotkanie z piosenką odbędzie się w Przywidzu w Zielonej Bramie na przełomie czerwca i lipca br.

  • Kol. Jacek Jettmar omówił  konkurs :Wychowanie Morskie Studentów  Konkurs organizowany jest już po raz trzeci. Powstał z inicjatywy  Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej (SSPG), Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej (SAPG) i Stowarzyszenia Czerwonej Róży (SCR).

  W organizację tegorocznej edycji zaangażowali się także nowi partnerzy:  Liga Morska i Rzeczna (LMiR), Pomorski Związek Żeglarski (PoZŻ) oraz Narodowe Muzeum Morskie (NMM).  Współudział tak wielu znakomitych podmiotów potwierdza wagę i celowość podjętej inicjatywy.

  *Omówiono niepokojące zjawisko braku, poza nielicznymi jednostkami, chęci angażowania się młodych absolwentów w życie Uczelni. Sprawa ta wymaga systemowego uregulowania w ramach współpracy Uczelni i wszystkich działających na jej terenie organizacji absolwentów.

  Informację opracowała Ewa Kiepajło sekretarz SAPG

Galeria zdjęć