.

WALNE ZEBRANIE

 •  

  Zarząd STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

  działając w oparciu o postanowienia § 24 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień:


  31 maja 2017 r. godz. 16.45 – w I terminie

  31 maja 2017 r. godz. 17.15 – w II terminie

   

  w Auli Politechniki Gdańskiej (Gmach Główny),
  ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku-Wrzeszczu

   

   

  WALNE ZEBRANIE
  STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ


  Z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1.    Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
  2.    Wybór Prezydium Walnego Zebrania w tym Przewodniczącego i 2 zastępców.
  3.    Przyjęcie porządku obrad.
  4.    Wystąpienie JM Rektora Politechniki Gdańskiej.
  5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
  6.    Powołanie Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
  7.    Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za okres kadencji.
  8.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
  9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  10.    Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
  11.    Zgłoszenie kandydatur na:
          •    Przewodniczącego SAPG.
          •    Członków Zarządu.
          •    Komisji Rewizyjnej.
          •    Sądu Koleżeńskiego.
  12.    Dyskusja nad sprawozdaniami: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
  13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  14.    Wybory nowych władz SAPG.
  15.    Prezentacja i dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia.
  16.    Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały przez Walne Zebranie
  17.    Ogłoszenie wyników wyborów do władz Stowarzyszenia.
  18.    Wolne wnioski.
  19.    Zamknięcie obrad.

  Materiały będące przedmiotem obrad zostaną umieszczone i będę dostępna na stronie internetowej www.pg.edu.pl/sapg do 23 maja 2017 roku.|
  Protokół z Walnego Zebrania z 30 maja 2015 roku.


  za Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej

  Ryszard Trykosko – Przewodniczący
  Waldemar Wardencki – Wiceprzewodniczący
  Krzysztof Dolny – Wiceprzewodniczący
  Georgis Bogdanis – Wiceprzewodniczący