STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej i zwane jest w dalszej części statutu SAPG.

2. Stowarzyszenie posługuje się także angielskojęzyczną nazwą: Gdańsk University of Technology Alumni Association (w skrócie GUTAA)

 

§2

1. Terenem działania SAPG  jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz SAPG jest Gdańsk.

2. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, o ile nie narusza to, przepisów prawa lub  zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

§3

1. SAPG posiada osobowość prawną.

2. SAPG przyznaje ODZNAKĘ HONOROWĄ dla zasłużonych członków SAPG.

§4

Działalność SAPG opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§5

SAPG posiada odznakę organizacyjną w postaci znaczka z napisem: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej.

 

 

 

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA SAPG

§6

Do celów SAPG należy:

 1. Skupianie absolwentów Politechniki Gdańskiej, zwanej Uczelnią, ze wszystkich okresów istnienia Uczelni i innych osób wymienionych w § 9, zainteresowanych utrzymywaniem z nią kontaktów.
 2. Utrzymanie i poszerzanie kontaktów absolwentów z macierzystymi Wydziałami przez wymianę informacji o ich działalności oraz osiągnięciach zawodowych i naukowych, o potrzebie kształcenia podyplomowego określonej specjalności a także o tworzeniu nowych kierunków studiów, specjalności i specjalizacji.
 3. Współpraca z Władzami Uczelni w celu jej rozwoju i pielęgnowania związanych z nią tradycji.
 4. Rozwój i pielęgnowanie kontaktów koleżeńskich, organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród absolwentów Uczelni oraz nawiązywanie kontaktów z absolwentami innych wyższych uczelni.
 5. Udzielanie Uczelni pomocy w organizacji nauki, dydaktyki i wychowania.
 6. Kształtowanie etyki zawodowej i pielęgnowanie tradycji zawodów, do których przygotowuje Uczelnia.
 7. Współpraca z organizacjami branżowymi, zawodowymi i społecznymi.
 8. Realizowanie innych działań, tj.:
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 • Działalność charytatywna.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy , w tym przedsiębiorczości.
 • Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Nauka, edukacja oświata i wychowanie.
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka  oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy  między społecznościami.

 

§7

SAPG realizuje swoje cele m.in. przez:

1. Stałą współpracę z władzami Uczelni oraz z organizacjami działającymi na jej terenie.

2. Współpracę z organizacjami absolwentów innych uczelni wyższych w kraju i za granicą, w ramach istniejących przepisów.

3. Organizowanie zjazdów i sesji o charakterze naukowym i naukowo-technicznym oraz publikowanie prac przedstawionych na zjazdach i sesjach.

4. Organizowanie dla członków pomocy naukowej i samokształcenia oraz wymiany doświadczeń zawodowych.

5. Organizowanie zjazdów koleżeńskich.

6. Organizowanie odczytów, spotkań, wycieczek oraz zebrań towarzyskich.

7. Tworzenie funduszów dla potrzeb działalności SAPG.

8. Prowadzenie działalności publikacyjnej.

9. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi

10. Inne działania mające na celu dbanie o rozwój absolwentów.

 

 

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

1. Członkowie SAPG dzielą się na członków:

a) zwyczajnych,

b) uczestników,

c) wspierających,

d) honorowych.

2. Członkami SAPG mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, także ci nie posiadający zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§9

Członkiem zwyczajnym lub członkiem uczestnikiem, po złożeniu deklaracji w formie elektronicznej (rozumianej jako skan podpisanej deklaracji) lub pisemnej, może zostać:

1. Każda osoba, która uzyskała dyplom ukończenia Politechniki Gdańskiej na dowolnym poziomie kształcenia,

2. Członek Koła Byłych Studentów – Polaków Politechniki Wolnego Miasta Gdańska przy Towarzystwie Przyjaciół Gdańska,

3. Każdy, kto uzyskał na Uczelni tytuł doktora oraz doktora habilitowanego,

4. Każdy, kto uzyskał tytuł doktora honoris causa Uczelni.

5. Osoby związane z Uczelnią wieloletnimi więzami przyjaźni.

§10

1.Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje w oparciu o złożoną i podpisaną deklarację członkowską (w formie elektronicznej lub papierowej) oraz na podstawie uchwały Prezydium Zarządu SA PG, a skreślanie członków w przypadku wystąpienia sytuacji określonej w § 16 p. 2 i 4 następuje na podstawie uchwały Zarządu SAPG.

2. Przyjęcie członka uczestnika następuje w oparciu o złożoną i podpisaną deklarację członkowską (w formie elektronicznej lub papierowej) i na podstawie uchwały Prezydium Zarządu SAPG.

3. Deklaracje członkowskie oraz pozostała korespondencja członka z SAPG może odbywać się w formie pisemnej bądź elektronicznej (wraz ze skanem podpisu członka).

§11

1. Członkiem wspierającym może być każda pełnoletnie osoba fizyczna lub osoba prawna, która dla poparcia działalności SAPG zadeklaruje udzielanie mu systematycznej pomocy.

2. Postanowienie §10 stosuje się odpowiednio.

3. Członkostwo wspierające ustaje wraz z zaprzestania udzielania pomocy, o której mowa w pkt. 1 (zadeklarowanej za okres 2 lat), dobrowolnym zrzeczeniem się (zgłoszonym w formie elektronicznej lub na piśmie) lub śmiercią członka.

§12

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie SAPG na wniosek Zarządu SAPG osobom szczególnie zasłużonym dla SAPG oraz dla nauki i techniki reprezentowanej przez Uczelnię.

2. Członkowie honorowi SAPG mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem obowiązku płacenia wpisowego i składek.

 

§13

Każdy członek zwyczajny ma prawo czynnego i biernego czestnictwa w wyborach władz SAPG, pod warunkiem nie zalegania z opłacaniem składek czlonkowskich.

§14

Członkowie wymienieni w §8 mają prawo uczestniczenia we wszystkich pracach i zebraniach członków, zabierania głosu we wszystkich sprawach oraz korzystania z wszelkich istniejących w SAPG urządzeń i pomocy, zgodnie z obowiązującymi regulaminami.

§15

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz SAPG, zasad etyki zawodowej oraz sumienne wypełnianie powierzonych i przyjętych obowiązków.

2. Popieranie poczynań SAPG zmierzających do osiągnięcia jego celów.

3. Wpłacanie wpisowego i składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie przy czym w uzasadnionych przypadkach Zarząd SAPG może zwolnić członka z tego obowiązku.

§16

1. Członkostwo zwyczajne ustają na skutek:

1. Dobrowolnego, zgłoszonego w formie elektronicznej lub na piśmie, wystąpienia członka.

2. Zalegania z opłacaniem wpisowego, składek członkowskich i nieuzupełnienia opłat pomimo pisemnego wezwania w terminie 30 dni od daty wezwania.

3. Wykluczenia spowodowanego działaniem na szkodę SAPG bądź Uczelni; wykluczenie następuje na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego SAPG.

4. Utraty zdolności do czynności prawnych.

5. Śmierci członka.

2. C2. Członkostwo członka uczestnika ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego, zgłoszonego w formie elektronicznej lub na piśmie, wystąpienia członka.

2. Wykluczenia spowodowanego działaniem na szkodę SAPG bądź Uczelni; wykluczenie następuje na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego SAPG.

3. Utraty zdolności do czynności prawnych.

4. Śmierci członka.

§17

Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego zrzeczenia się,

2. Pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu SAPG.

§18

Członka, który został skreślony z listy członków SAPG na podstawie §16 p. 1 i p.2 można ponownie przyjąć do SAPG.

§18a

1. Członkowie mają prawo do organizowania się m.in. w następujące struktury organizacyjne SAPG:

a) Wydziałowe Koła SAPG – zrzeszające absolwentów PG utożsamiających się z wybranym wydziałem Uczelni

b) Kluby SAPG – zrzeszające osoby o podobnych zainteresowaniach.

2. Każdy z członków SAPG ma prawo uczestniczyć tylko w jednym Wydziałowym Kole SAPG oraz dowolnej liczbie Klubów SAPG.

3. Powołanie danej struktury organizacyjnej SAPG następuje w oparciu o uchwałę Zarządu SAPG, po wyłonieniu przez grupę założycielską jej zarządu, który przedkłada przewodniczącemu SAPG pisemne powiadomienie o tym fakcie.

4. W okresie do końca roku 2016, wydziałowe Koła SAPG w przypadku udokumentowanego posiadania minimum 25 członków zwyczajnych SAPG mają prawo do zgłaszania swojego przedstawiciela do Zarządu SAPG (w ramach procedury określonej w rozdziale IV statutu). Od początku roku 2017 minimalną liczbą dającą niniejsze uprawnienie jest posiadanie 50 członków zwyczajnych SAPG.

§18b

Przy strukturach SAPG mogą funkcjonować kluby przy nich afiliowane i działajace na podstawie własnego regulaminu, akceptujacego cele i zadania statutowe SAPG. Decyzje o współpracy z takimi strukturami podejmuje Zarząd SAPG w drodze uchwały.

 

§18c

W SAPG może działać Kapituła SAPG powoływana przez Zarząd spośród członków Stowarzyszenia.

 

 

 

IV. WŁADZE SAPG

§19

Władzami SAPG są:

1. Walne Zebranie SAPG,

2. Zarząd SAPG,

3. Komisja Rewizyjna SAPG,

4. Sąd Koleżeński SAPG.

 

§20

Kadencja wszystkich władz SAPG trwa dwa lata.

 

§21

Władze SAPG wybierane są w głosowaniu tajnym z wyjątkiem przypadku gdy Walne zebranie jednogłosnie, tj. bez żadnegi głosu sprzeciwu, uchwali głosowanie jawne, bądź gdy liczba zgłoszonych kandydatów do władz nie przekracza statutowej liczby człanków tych władz.

 

§22

1. Najwyższą władzą SAPG jest Walne Zebranie SAPG.

2. Walne Zebranie SAPG może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W Walnym Zebraniu SAPG udział biorą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi.

§23

Uchwały Walnego Zebrania SAPG, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu SAPG bądź rozwiązania SAPG zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów:

a) w I terminie, gdy obecnych jest co najmniej 50% liczby uprawnionych,

b) w II terminie, tzn. po upływie 30 min od I terminu, bez względu na liczbę obecnych.

Na wniosek członka zwyczajnego, Walne Zebranie SAPG może uchwalić zwykłą większością głosów głosowanie tajne w każdej sprawie.

§24

 1. Zwyczajne Walne Zebranie SAPG zwoływane jest przez Zarząd SAPG raz na dwa lata. Nadzwyczajne Walne Zebranie SAPG może być zwołane w dowolnym momencie.
 2. O terminie Walnego Zebrania SAPG zawiadamia Zarząd SAPG drogą elektroniczną (na podstawie otrzymanych od członków adresów poczty elektronicznej) lub pisemnie członków SAPG co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania, informując jednocześnie o proponowanym porządku obrad. Forma pisemna niniejszego zawiadomienia jest stosowana jedynie na wyraźne pisemne sformułowanie takiego żądania do Prezydium Zarządu SAPG lub w przypadku braku przedłożenia przez członka adresu poczty elektronicznej do korespondencji elektronicznej.

§25

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie SAPG zwołuje Zarząd SAPG:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej SAPG.

c ) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 liczby członków

2. Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania SAPG musi zostać wyznaczony przed upływem 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania na piśmie lub podjęcia uchwały.

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania SAPG należy:

1. Wybór Przewodniczącego i Zarządu SAPG, Komisji Rewizyjnej SAPG, Sądu Koleżeńskiego, spośród członków Stowarzyszenia,

2. Nadawanie, na wniosek Zarządu SAPG, członkostwa honorowego SAPG,

3. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu,

4. Uchwalanie kierunków pracy SAPG oraz wytycznych programowych SAPG,

5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi SAPG, na wniosek Komisji Rewizyjnej SAPG,

6. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zatwierdzanie wytycznych finansowych SAPG,

7. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu SAPG, Komisji Rewizyjnej SAPG, i Sądu Koleżeńskiego SAPG,

8. Podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez Zarząd SAPG, Komisję Rewizyjną SAPG, Sąd Koleżeński SAPG oraz członków,

9. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania SAPG,

10. Upoważnianie Zarządu SAPG do kupna i sprzedaży nieruchomości,

11. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania SAPG,

12. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania SAPG.

§27

1. Zarząd SAPG składa się z:

a) Przewodniczącego SAPG i do 20 członków Zarządu SAPG wybieranych na Walnym Zebraniu SAPG.

b) Przedstawicieli Wydziałowych Kół SAPG (po spełnieniu warunków określonych w §18a).

2. W trakcie kadencji Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków, na miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków zarządu, pochodzących z wyboru, nadto Zarząd SAPG, spośród swoich członków, może dokonać wyboru nowego Przewodniczącego SAPG na miejsce ustępującego Przewodniczącego SAPG.

3. Członkiem Zarządu SAPG można być tylko z jednego mandatu: albo z wyboru członka lub też z tytułu przedstawicielstwa Wydziałowego Koła SA PG.

§28

Zarządu SAPG jest organem kierowniczym i wykonawczym w zakresie bieżącej działalności SAPG.

 

§29

1. W okresie między zebraniami Zarządu SAPG działalnością SAPG kieruje Prezydium.

2. Skład Prezydium stanowią: Przewodniczący SAPG, od jednego do trzech wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik oraz do 5 pozostałych członków Zarządu SAPG.

3. Członków prezydium wybiera Zarząd SAPG na wniosek Przewodniczącego SAPG, 
w głosowaniu jawnym, podczas pierwszego zebrania Zarządu SAPG po Walnym Zebraniu SAPG.

4. Uzupełnienie składu prezydium może nastąpić na plenarnym zebraniu Zarządu SAPG.

5. Pracami prezydium zamiast przewodniczącego może kierować upoważniony przez niego wiceprzewodniczący.

§30

1. W plenarnych zebraniach Zarządu SAPG bierze udział, z głosem doradczym, przewodniczący Komisji Rewizyjnej SAPG, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego SAPG oraz przedstawiciele kół wydziałowych SAPG i klubów SAPG.

2. Prezydium powiadamia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SAPG, przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego SAPG oraz przedstawiciele kół wydziałowych SAPG i klubów SAPG o zebraniach plenarnych Zarządu SAPG.

§31

Do kompetencji i obowiązków Zarządu SAPG należy:

1. Reprezentowanie SAPG wobec władz i innych osób.

2. Zatwierdzania rocznych planów pracy, preliminarzy budżetowych i sporządzonych przez prezydium sprawozdań Zarządu SAPG.

3. Zwoływanie Walnych Zebrań SAPG.

4. Sporządzanie sprawozdań z działalności SAPG za okres kadencji Zarządu SAPG 
i wniosków na Walne Zebranie SAPG.

5. Wykonywanie uchwał Walnych Zebrań SAPG.

6. Powoływanie sekcji i komisji problemowych oraz zatwierdzanie regulaminów działalności tych jednostek.

7. Kierowanie bieżącą działalnością SAPG, w tym inicjowanie i koordynacja działalności wszystkich powołanych jednostek organizacyjnych SAPG.

8. Załatwianie wszelkich spraw finansowych SAPG, zawieranie umów, a także podejmowanie zobowiązań majątkowych.

9. Protokołowanie odbywanych zebrań.

10. Powoływanie i odwoływanie Kapituły SAPG, o której mowa w §18c.

11. Ustalanie wzoru deklaracji członkowskiej.

12. Uchwalanie ramowego regulaminu funkcjonowania Wydziałowych Kół SAPG oraz Klubów SAPG.

§32

1. Uchwały Zarządu SAPG (z wyjątkiem kompetencji określonych w §31 pkt. 10) są prawomocne jeśli zostały podjęte w obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu SAPG i z udziałem przewodniczącego lub jednego z jego z wiceprzewodniczących. Uchwała dotycząca kompetencji określonej w §31 pkt. 10 jest prawomocna jeśli została podjęta w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu SAPG i z udziałem przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących.

2. Uchwały Zarządu SAPG zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

3. Zarząd SAPG może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, którymi w szczególności są: telefon, wizjofon, wideotekst, poczta elektroniczna, telefaks. Uchwałą jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a za uchwałą opowiedziała się większość członków.

 

§33

Do kompetencji i obowiązków prezydium Zarządu SAPG należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Zarządu SAPG,

2. Realizacja uchwał Zarządu SAPG,

3. Inicjowanie i koordynacja działalności wszystkich jednostek organizacyjnych SAPG,

4. Załatwianie wszelkich spraw administracyjnych SAPG,

5. Przedstawianie Zarządowi SAPG wniosków w sprawie skreślenia członków,

6. Załatwianie wszelkich spraw finansowych, zawieranie umów a także podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu SAPG, zgodnie z uchwalonym preliminarzem budżetowym,

7. Protokołowanie odbywanych zebrań,

8. Składanie Zarządowi SAPG na każdym zebraniu plenarnym sprawozdania ze swojej bieżącej działalności,

9. Postanowienia §32 stosuje się odpowiednio.

§34

Przewodniczący SAPG lub upoważniony przez niego członek Zarządu SAPG reprezentuje SAPG na zewnątrz.

§35

Organizację i tryb pracy Zarządu SAPG określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie, a organizację i tryb pracy prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd SAPG.

§36

1. Organem kontrolnym SAPG jest Komisja Rewizyjna SAPG składająca się od 3 do 5 osób, spośród których na swym pierwszym zebraniu wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

2. W trakcie trwania kadencji, na zwolnione miejsce, Komisja Rewizyjna SAPG może dokonać tylko jednej kooptacji nowego członka do swojego składu.

3. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej SAPG nie mogą: być członkami władzy wykonawczej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokość wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

 

 

§37

Do zadań Komisji Rewizyjnej SAPG należy:

1. Wykonywanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności SAPG pod względem celowości, gospodarności, rzetelności oraz zgodności z prawem, postanowieniami statutu SAPG i uchwałami Walnego Zebrania SAPG, szczególnie 
w zakresie gospodarki finansowej,

2. Kontrola opłacania składek członkowskich,

3. Przedstawianie na posiedzeniach Zarządu SAPG oceny jego działalności oraz zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

4. Składanie na Walnym Zebraniu SAPG sprawozdań z własnych czynności oraz wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu SAPG.

§38

Komisja Rewizyjna SAPG ma prawo do:

1. Wglądu w całokształt każdej działalności prowadzonej przez SAPG,

2. Żądania wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności SAPG od związanych z tą działalnością członków SAPG.

§39

1. Komisja Rewizyjna SAPG działa kolegialnie.

2. Oceny i wnioski Komisji Rewizyjnej SAPG są ważne, jeśli zostały podjęte zgodnie przez co najmniej 2 jej członków.

§40

1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. W trakcie trwania kadencji, na zwolnione miejsce, Sąd Koleżeński może dokonać tylko jednej kooptacji nowego członka do swojego składu.

3. Sąd Koleżeński SAPG działa w I i II instancji, przy czym I instancją jest skład trzyosobowy, a II instancją jest skład pięcioosobowy.

4. Skład I instancji ustala oraz przewodniczących składów orzekających każdorazowo wyznacza, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego SAPG.

§41

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego SAPG należy rozstrzyganie sporów między członkami SAPG oraz między członkami SAPG a władzami SAPG.

2. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego SAPG powinno być wydane w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu sprawy.

3. Od orzeczenia w I instancji przysługuje, w terminie trzydziestu dni, prawo odwołania do II instancji Sądu Koleżeńskiego SAPG.

§42

1. Sąd Koleżeński SAPG może orzekać następujące kary:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 1 roku,

d) wykluczenie z SAPG.

Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim SAPG określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie SAPG.

 

 

 

V. FUNDUSZE I MAJĄTEK SAPG

§43

1. Majątek SAPG stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Majątek SAPG powstaje z wpisowego, ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku SAPG oraz z ofiarności publicznej, uzyskanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. SAPG może prowadzić działalność gospodarczą, przy czym dochód z tej działalności może być przeznaczony tylko na realizację celów statutowych SAPG i nie może być dzielony między jego członków.

4. SAPG może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

5. SAPG prowadzi swoją gospodarkę finansową na podstawie preliminarzy budżetowych opartych na wytycznych Walnego Zebrania SAPG.

6. Preliminarze SAPG uchwalane są przez Zarząd SAPG.

7. Uchwały władz wykonawczych SAPG powodujące uszczuplenie majątku SAPG wymagają zgody organu rejestrującego.

8. Zabrania się:

- udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków władz SAPG lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa

- przekazywania majątku na rzecz członków, członków władz SAPG lub pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz SAPG lub pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu SAPG,

- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie władz SAPG lub pracownicy.

§44

1. Oświadczenia w sprawach dotyczących finansów i zobowiązań majątkowych SAPG składają 2 osoby: przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zarządu SAPG oraz skarbnik.

2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy, tj. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Zarządu SAPG lub skarbnika.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§45

1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu SAPG podejmuje Walne Zebranie SAPG większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów obecnych na walnym zebraniu SAPG.

2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się SAPG Walne Zebranie SAPG podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

§46


Uchwała w sprawie przeznaczenia majątku SAPG wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrujący.

 

 

 

 

Statut SAPG z naniesionymi poprawkami uchwalony przez Walne Zebranie SAPG w dniu 25 maja 2013 roku, zatwierdzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ  KRS w dniu 14.01.2014. Dokument do pobrania