Absolwent na wydziale

Zjazd absolwentów? Konferencja a może spotkanie biznesowe? 
Na tej stronie każdy Absolwent dzięki odnośnikom do stron wydziałowych może sprawdzić, jakie aktywności są przez nich planowane z myślą wychowankach.

Wydział Architektury

Wydział Chemiczny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Mechaniczny

Wydział Zarządzania i Ekonomii

 

 

Elektroniczna Księga Absolwentów EKA

Dzięki systemowi EKA zarejstrowani absolwenci uczelni mogą porozumiewać się ze sobą i otrzymywać aktualne informacje z życia uczelni, a wydział może łatwo kontaktować się ze swoim zarejestrowanym absolwentem. Tylko zalogowani absolwenci mają dostęp do danych znajdujących się w systemie oraz mogą przekazywać swoje dane kontaktowe.

EKA jest systemem uczelnianym, a administrowanie systemu prowadzone jest przez uprawnionych pracowników poszczególnych wydziałów.

Kto może korzystać z tego serwisu?

Wystarczającym warunkiem do korzystania z możliwości systemu EKA jest fakt bycia absolwentem danego wydziału Politechniki Gdańskiej, studiów dowolnego stopnia po zarejestrowaniu się i założeniu konta w systemie.

Politechnika Gdańska uczelnią badawczą. 2. miejsce wśród 10 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce

Politechnika Gdańska znalazła się w gronie 10 laureatów – tzw. uczelni badawczych, kształcących i prowadzących badania na najwyższym poziomie. Nasza uczelnia zajęła w konkursie drugie miejsce w Polsce!

– Status uczelni badawczej to ogromny prestiż, ale i wyzwanie. Dziękuję wszystkim członkom społeczności akademickiej, którzy przyczynili się do tego, że nasza uczelnia znalazła się w tak elitarnym gronie, w szczególności naukowcom i doktorantom, poprzednim władzom uczelni oraz moim obecnym współpracownikom –  mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Warto podkreślić, że realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” stanowi przełom w budowaniu konkurencyjności wśród polskich uczelni. Umożliwia ośrodkom akademickim koncentrację potencjału naukowego wokół najbardziej obiecujących obszarów badawczych.

– Zajęcie tak wysokiego, drugiego miejsca w konkursie zobowiązuje. Politechnika Gdańska swoją szansę na pewno wykorzysta – podkreśla rektor Krzysztof Wilde.

Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

To jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych w ramach nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym – Ustawy 2.0

Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Plany rozwoju stanowiące kluczowy element wniosków składanych przez uczelnie obejmowały cele oraz działania, które podniosą poziom badań naukowych i jakości kształcenia, a w efekcie przyczynią się do podniesienia międzynarodowego znaczenia placówki. Uczelnie były oceniane przez międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego.

Uczelnie przedstawiły plan działań na najbliższe lata. Jak informuje MNiSW, realizacja tego planu będzie podlegała ewaluacjom. Pierwsza ocena śródokresowa zostanie przeprowadzona w 2023 r., końcowa zaś – w 2026 roku. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [tutaj].