Absolwencie,
zapraszamy do aktywnego włączenia się w działanośc stowarzyszenia, które działa na rzecz utrzymania i poszerzania kontaktów absolwentów z macierzystymi Wydziałami Politechniki Gdańskiej.

Zgodnie ze Statutem SAPG (§ 8 i 9) członkami SAPG mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, także ci nie posiadający zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Członkowie SAPG dzielą się na członków:

a) zwyczajnych,
b) uczestników,
c) wspierających,
d) honorowych.

Członkiem zwyczajnym lub członkiem uczestnikiem, po złożeniu deklaracji w formie elektronicznej (rozumianej jako skan podpisanej deklaracji) lub pisemnej, może zostać:

  1. Każdy, kto uzyskał dyplom ukończenia studiów na Uczelni,
  2. Członek Koła Byłych Studentów – Polaków Politechniki Wolnego Miasta Gdańska przy Towarzystwie Przyjaciół Gdańska,
  3. Każdy, kto uzyskał na Uczelni tytuł doktora oraz doktora habilitowanego,
  4. Każdy, kto uzyskał tytuł doktora honoris causa Uczelni.
  5. Osoby związane z Uczelnią wieloletnimi więzami przyjaźni.

Warunkiem jest przysłanie na adres biuro@sapg.pl wypełnionej poprawnie deklaracji.
Opłacenie składki członkowskiej dotyczy deklaracji członka zwyczajnego!

Wraz z deklaracją członka zwyczajnego należy dokonać wpłaty na konto Stowarzyszenia.
Deklaracja członkowska w wersji edytowalnej - do pobrania deklaracja członka SA PG

 

Po zweryfikowaniu danych nadesłanych w deklaracji następuje pełna rejestracja nowego członka Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej.