Konkurs na stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5

Do 25 czerwca trwa nabór na stypendia zadaniowe dla doktorantów będących uczestnikami studiów stacjonarnych, wypłacane w ramach projektu "Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej".

Stypendia przeznaczone są na realizację zadań badawczych związanych z tematyką prowadzonych badań naukowych pod kierunkiem promotora lub opiekuna naukowego, np. na realizację badań na potrzeby pracy doktorskiej, rozdziału lub całej rozprawy doktorskiej, przygotowanie artykułu do czasopisma naukowego.

Wysokość stypendiów: 1600 zł miesięcznie

Okres wypłaty stypendiów: 12 miesięcy

Pula stypendiów: 36, po 4 na każdy wydział

Harmonogram konkursu:

  • 14-25 czerwca 2018 - składanie wniosków w sekretariatach wydziałowych
  • 27 czerwca 2018- ostateczne listy na Wydziałach - przekazanie do Biura Obsługi Doktorantów
  • 02 lipca 2018- ogłoszenie wyników
  • 10 lipca 2018- termin składania odwołań
  • 11 lipca 2018- spotkanie Centralnej Rady
  • 12 lipca 2018- ostateczna lista stypendialna

Dokumenty konkursowe:

 

Wnioski stypendialne bez wypełnienia dokumentów przystąpienia do projektu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty związane z przystąpieniem do projektu POWER 3.5:

 

********

Kontakt w sprawie konkursu: Biuro Obsługi Doktorantów - mgr Sylwia Sarniak sylwia.sarniak@pg.edu.pl

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, kalendarium szkoleń, dokumenty aplikacyjne do pobrania znajdują się >>> na stronie dedykowanej projektowi.

********

Projekt realizowany jest z działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).