Stypendia Santander Universidades dla doktorantów PG

Trwa konkurs  na stypendia Santander Universidades dla pracowników i doktorantów Politechniki Gdańskiej.

Regulamin konkursu określa Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2017 (link).

Stypendia mogą być przeznaczone na pokrycie lub dofinansowanie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, rozwojem kompetencji zawodowych oraz wymianą międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych o charakterze międzynarodowym, organizowanych poza Trójmiastem na terenie Polski i za granicą oraz krótkoterminowych stażach, praktykach i szkoleniach (np. international staff weeksjob shadowing) organizowanych za granicą.

Wysokość stypendium każdorazowo wynosi 2 000 zł.

Wniosek o stypendium należy podpisać odręcznie i utrwalić w formacie PDF lub JPG (w formie skanu lub zdjęcia). Do wniosku należy dołączyć zgłoszenie na konferencję lub wyjazd zagraniczny, a w przypadku jego braku – rekomendację opiekuna naukowego/promotora doktoranta lub kierownika katedry /bezpośredniego przełożonego pracownika wraz z uzasadnieniem celowości wyjazdu. Załącznik może mieć formę osobnego dokumentu zapisanego w formacie PDF, JPG, bądź załączonego maila.
 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać drogą elektroniczną na adres santander.dsn@pg.edu.pldo dnia 24.09, wpisując w temacie wiadomości następujące dane: „imię i nazwisko wnioskodawcy, grupa docelowa (doktorant / pracownik naukowo-dydaktyczny / administracyjny)”.
Formularz wniosku

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27.09.

O przyjęciu zgłoszenia i kolejności na liście przyjętych zgłoszeń decyduje data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę mailową, a nie data i godzina wysłania wiadomości.