Dofinansowanie do konferencji naukowej dla doktorantów PG - II edycja 2021

Data wygaśnięcia 2021-05-12 23:59:00

To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Doktoranci ze szkoły doktorskiej - także wpisać swój Wydział

PhD students from doctoral school - also type in your Faculty


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

W przypadku konferencji na zaproszenie należy dołączyć zaproszenie.

In the case of the invited session, the invitation has to be submitted.


Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 5
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

W przypadku konferencji na zaproszenie.

In the case of the invited session

Dozwolona liczba znaków w nazwie wczytywanego pliku: 50
Upewnij się, że nazwa pliku nie zawiera znaków specjalnych.
Maksymalny rozmiar pliku to: 5 MB

To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

W przeliczeniu na PLN, kurs aktualny na dzień składania wniosku. Prosimy wpisywać samą liczbę (bez waluty).

Recalculated to PLN, with the exchange rate actual for the day of submitting this form. Please type only number (without currency)


Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Jeżeli opłata jest w PLN, pole należy pozostawić puste.

If the fee is in other currency than PLN, please type value and currency (e.g. 100 EUR). If the fee is in PLN, leave this field blank.


Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 5
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Dozwolona liczba znaków w nazwie wczytywanego pliku: 50
Upewnij się, że nazwa pliku nie zawiera znaków specjalnych.
Maksymalny rozmiar pliku to: 5 MB

To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Adres e-mail, na który ma zostać wysłane potwierdzenie przyjęcia wniosku.

E-mail at which the confirmation of the form reception should be sent.


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem przyznawania dofinansowania do wyjazdów na konferencje naukowe ze środków Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej i akceptuję jego postanowienia. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za przestępstwo wyłudzenia nienależnych świadczeń finansowych (art. 286 KK) oświadczam, że wykazane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, iż uprzedzono mnie, że w przypadku, gdy okaże się, że otrzymałem/łam świadczenia na podstawie nieprawdziwych danych, będą wyciągnięte wobec mnie konsekwencje dyscyplinarne, do wydalenia z uczelni włącznie, niezależnie od skutków cywilno-prawnych, zaś bezprawnie pobrane świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami będą podlegać zwrotowi.

I declare that I have read the Regulations for co-financing scientific conferences from the funds of the doctoral student government of Gdansk University of Technology and accept its provisions. Predicted of criminal liability for the fraud of undue financial benefits (Article 286 of the Penal Code), I declare that the data shown are complete and consistent with the facts. I declare that I have been warned that if I find that I have received a false receipt on the basis of my misconduct, my disciplinary consequences, expulsion from the university, irrespective of civil and legal consequences, and unlawfully collected benefits together with the statutory interest will be refunded.