Dokumentowanie dorobku naukowego
Indeks Hirscha
Researchgate
Wskazówki przy pisaniu publikacji
Doktorant w systemie infromatycznym

Bycie doktorantem Politechniki Gdańskiej umożliwia afiliowanie swych publikacji nawą Uczelni. Jest to też niezbędny wymóg do uznania przez komisje stypendialne dorobku naukowego przedstawionego we wniosku o stypendium ze środków Uczelni.
Rejestracji dorobku naukowego dokonuje się dwuetapowo:

  • wypełnienie formularza za pośrednictwem Systemu Moja PG (zakładka NAUKA) ,
  • dostarczenie publikacji/patentu/projektu do wglądu w Dziale Spraw Naukowych PG - skrzydło B Gmachu Głównego, pokój 605.

Najbardziej pożądanymi osiągnięciami są publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych, umieszczonych na Liście Filadelfijskiej, a ponadto:

  • wystąpienia konferencyjne,
  • publikacje w skryptach i czasopismach naukowych,
  • redakcja publikacji naukowych,
  • patenty i wdrożenia przemysłowe,
  • projekty i inne dzieła twórcze związane z tematyką rozprawy, do których prawa autorskie posiada doktorant.

Wykaz czasopism punktowanych składa się z 3 części :

  • Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
  • Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
  • Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.