Dyżury Komisji ds. socjalnych

Dyżury odbywają się w pokoju 407/408 w budynku OiO.
Office Hours of the Commission for Social Affairs (room 407/408 building nr 30)

 

DYŻUR:

28.02.2018  16.15-17.00

 

Pomoc materialna - informacje

Doktoranci PG mogą ubiegać się o pomoc materialną w następującej formie:

  • stypendium socjalnego - stypendium wypłacane co miesiąc, dla doktorantów osiągających bardzo niskie dochody w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Stypendium niedostępne dla większości doktorantów, gdyż zwykłe stypendium doktoranckie przekracza próg.
  • stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych - przysługuje osobom ze stopniem niepełnosprawności
  • zapomogi losowej - zapomogi przyznawane są jednorazowo w takich przypadkach jak: ślub, narodziny dziecka, śmierć członka rodziny, kradzieży, klęsk żywiołowych. Ponadto dofinasowanie obejmuje również: zakup okularów, wizyty stomatologiczne itp.
Od roku akademickiego 2017/2018 zmienia się tryb składania wniosków o pomoc materialną. Aby ją uzyskać należy wygenerować odpowiedni wniosek za pośrednictwem portalu mojapg, a następnie go wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami na wyznaczonym dyżurze Komisji Socjalnej Samorządu Doktorantów (ale nie Wydziałowej Komisji Stypendialnej - ta zajmuje się tylko sprawami studentów!).

Najaktualniejsze szczegółowe informacje (aczkolwiek głównie ukierunkowane na studentów, ale większość dotyczy również doktorantów) są dostępnie na stronie Działu Spraw Studenckich.

Stypendium socjalne

Zasady przyznawania stypendium socjalnego przedstawiono w regulaminie pomocy materialnej, paragrafy 14-20.

Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych

Zasady przyznawania stypendium dla doktorantów wykazujących stopień niepełnosprawności dostępny w regulaminie pomocy materialnej, paragraf 34.

Zapomoga losowa

Zasady przyznawania zapomóg losowych dla doktorantów dostępny jest w załączniku 6:

  • Podobnie jak w poprzednim roku akademickim zapomoga losowa z tytułu leczenia stomatologicznego, zakupu okularów korekcyjnych itp. przyznawana będzie jedynie na podstawie rachunku wystawionego na imię i nazwisko Doktoranta składającego wniosek.  
  • Wniosek o zapomogę można złożyć nie później niż do 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia, na które Doktorant powołuje się we wniosku.