Samorząd doktorantów PG - informacje

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich organizowanych przez Politechnikę Gdańską.

Samorząd działa poprzez swoje organy, którymi są: Uczelniana Rada Doktorantów, Zarząd Samorządu, Przewodniczący Samorządu, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński Doktorantów.
Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Politechnice Gdanskiej.

Samorząd działając poprzez swoje organy:

 1. broni praw doktorantów,
 2. reprezentuje interesy doktorantów w obrębie Uczelni i poza nią,
 3. wyraża opinię społeczności doktorantów z własnej inicjatywy i na prośbę władz Uczelni,
 4. występuje z wnioskami do władz Uczelni,
 5. uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach Uczelni,
 6. prowadzi działalność socjalno-bytową, społeczną, kulturalną, oświatową i naukową.

Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów

[PL]
Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG zaprasza wszystkich doktorantów Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej do zgłaszania swojej kandydatury w wyborach uzupełniających do Samorządu Doktorantów. Kandydaci mogą zgłaszać się do 24.06.2021 r. do godziny 23:59.
Akcja wyborcza odbędzie się w dniu 01.07.2021 r. w formie zdalnej za pomocą uczelnianej platformy www.pg.edu.pl. Wszystkie informacje na temat wyborów można znaleźć na stronie: pg.edu.pl/sd/wybory2021. Link do zgłaszania kandydatur oraz głosowania zostanie przesłany osobno w wiadomości mailowej na konto politechniczne @pg.edu.pl.
 
[EN]
Audit and Electoral Committe of Doctoral Students Self-Government invites all doctoral students of the Implementation Doctoral School to submit their candidacy in supplementary elections to the Doctoral Students' Self-Government. Candidates may apply until 24th of June 2021, 23:59.
Voting in the election will be held on the 1st of July 2021 online via the website: www.pg.edu.pl. All information concerning elections will be provided at this link: pg.edu.pl/sd/wybory2021. The submission and voting link will be sent separately via email in the @pg.edu.pl domain.

Wybory 2020

Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów odbędą się w poniedziałek 16 listopada. Głosowanie w wyborach będzie zdalne. Kandydaci mogą zgłaszać się do 11 listopada. Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie https://pg.edu.pl/sd/wybory2020, na której będą też umieszczane kolejne informacje.

 

Elections to the Doctoral Students’ Council be held on Monday, 16 November. Voting in the elections will take place on-line. Candidates can apply by 11 November. More information is available at https://pg.edu.pl/sd/wybory2020. Further information will be posted on that website.


Ułatwienia i zmiany związane z pandemią (i nie tylko)

W związku z obawami i wątrpliwościami doktorantów wyjaśniamy:

 • Termin umożenia niezakończonych przewodów doktorskich został przesunięty o rok, na 31 grudnia 2022 r.
 • Od 18 kwietnia istnieje w prawie możliwość prowadzenia obron i innych potrzebnych procedur na odległość. Rady dyscyplin i dziedzin powinny wiedzieć o tej możliwości i w razie konieczności korzystać z niej.
 • Doktoranci czwartego roku nie powinni mieć trudności z uzyskaniem przedłużenia studiów.
 • Szczegóły przyznawania miejsc w akademiku na lato będą ustalane niebawem.

In connection with different doubts of doctoral students please find the following:

 • The redemption deadline for the unfinished PhD awarding procedures has been extended to 31 December 2022.
 • Since 18 April, there is a possibility of conducting thesis' defences and other procedures remotely. Councils of scientific disciplines should know about this possibility and use it when necessary.
 • 4th yaer doctoral students shouldn't have difficulties with obtainig an extention of their studies.
 • Details regarding grantinf places in a dormitory for summer will be determined soon.

Wsparcie organizacji wydarzeń naukowych

Samorząd doktorantów przeznaczył w tym roku środki na wsparcie organizacji wydarzeń naukowych (konferencje, szkoły, konkursy). Wydarzenia powinny być organizowane przez doktorantów PG w ramach działalności Uczelni.

Zainteresowanych organizatorów zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na sdpg@pg.edu.pl. Poza podstawowymi informacjami dotyczącymi wydarzenia należy wykazać wkład doktorantów w organizcję oraz ewentualne korzyści dla doktorantów PG i innych jednostek, które będą wynikać z dofinansowania.


Wyniki wybory do Kolegium Elektorów

Wyniki wyborów przedstawiciela doktorantów w UKE:

 • mgr inż. Aleksander Mroziński: 3
 • mgr inż. Szymon Zaporowski: 14

Elektorem został Szymon Zaporowski.

Results of the election od doctoral students representative to the Colledge if Electors:

 • mgr inż. Aleksander Mroziński: 3
 • mgr inż. Szymon Zaporowski: 14

 Szymon Zaporowski became the elector.


Wybory uzupełniające - ETI

Wybory uzupełniające przedstawiciela studium doktoranckiego WETI odbędą się 9 grudnia. Szczegóły w załaczonym pliku.

Załączone pliki


Wybory uzupełniające do URD

W podstawowym terminie wyborów obsadzono wszystkie miejsca w radzie na wydziałach EiA i Mechanicznym. W pozostałych jednostkach odbędą się wybory uzupełniające. Głosowanie zaplanowane jest na 30 października. Szczegóły w załączonym pliku.

Załączone pliki


Wyniki wyborów do URD

W załączniku protokół wyborów do URD z 21.10.2019.

Załączone pliki


Wybory do Uczelnianej rady doktorantów

Wybory do URD zostały ogłoszone na poniedziałek 21 października 2019. Więcej informacji w załączonym pliku.

Załączone pliki


III edycja dofinansowań do konferencji

English version below.

Do 6 października można wysyłac zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofionansowań do konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 PLN dla konferencji krajowej i 1500 dla międzynarodowej. Konferencje powinny odbyć się w 2019 roku.

Środki będą pochodzić z dofinansowań, które zostały przyznane i niewykorzystane przez doktorantów, dlatego ilość dofinansowań może być ograniczona.

Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny do 23:59 06.10.2019).

Wymagane informacje:

 • Numer indeksu
 • Imię i nazwisko
 • Wydział i rok studiów
 • Informacje o konferencji
 • Wysokość opłaty konferencyjnej

Opcjonalnie:

 • Potwierdzenie braku finansowania ze źródeł zewnetrznych
 • Zaproszenie na konferencję
 • Potwierdzenie przyjęcia wystapienia/streszczenia

 

Until April 19, you can send applications in the next edition of the conference funding program. Co-financing may be allocated to the conference fee. The maximum amount is PLN 500 for a national conference and PLN 1500 for an international conference. The conference should take place in 2019.

Founds will be taken from cofoundings granted earlier and not spent, therefore the amount of cofoundings may be limited.

Applications should be sent with this form (the form will be active till 23:59 06.10.2019).

Required information:

 • Student number
 • Name and surname
 • Faculty
 • Type, place, dates and website of the conference
 • Conference fee

Aditionally:

 • Confirmation of no additional foiunding
 • Invitation to the conference
 • Confirmation of acceptance for the conference

 


Przedstawiciele doktorantów w radach dziedzin i dyscyplin

W nowym Statucie Politechniki Gdańskiej, obowiązującym od 1 października, doktoranci otrzymali możliwość delegowania przedstawicieli z głosem doradczym do rad dziedzin i dyscyplin naukowych. Osoby, które chcą reprezentować doktorantów w radzie swojej dyscypliny albo dziedziny, mogą zgłosić się, wysyłając e-mail na adres sdpg@pg.edu.pl.

Utworzone zostały rady dyscyplin i dziedzin:

 • nauki społeczne (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości)
 • nauki ścisłe (matematyka, nauki fizyczne)
 • architektura i urbanistyka
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • nauki chemiczne

 


"Wiedźmin" w Teatrze muzycznym

Drodzy doktoranci!

Zapraszamy na wspólne wyjście na "Wiedźmina". Dzięki waszej aktywności w ankiecie mogliśmy podjąć decyzję w sprawie rezerwacji seansu.
Przypomnijmy - spektakl odbędzie się 13.10.2019 o godzinie 17:00 w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

Od dzisiaj do 13.09 pod adresem mailowym kssd@pg.edu.pl przyjmujemy zgłoszenia rezerwacji miejsc od wszystkich zainteresowanych posiadających status doktoranta.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego kolejność wysyłania przez was zgłoszeń ma duże znaczenie.

Ostateczny termin dokonania rezerwacji i dopłaty 20 złotych do ceny biletu mija 13.09.2019.
Wpłaty można dokonać w pokoju 15C w budynku Chemii C od 26.08.19 do 13.09.19 w godzinach 10:00-13:00.


Wyniki wyborów uzupełniających

Do Rady Wydziału FTiMS został wybrany Wojciech Korzeniewski.

Do Rady Wydziału Mechanicznego zostal wybrany Marcin Wekwejt.

Do Uczelnianej Rady Doktorantów został wybrany Mariusz Furmanek.


III rajd rowerowy doktorantów

Zapraszamy na III Doktorancki Rajd Rowerowy. Trasa przebiegać będzie przez krajobraz Pomorza. Po drodze zwiedzanie i oglądanie lokalnych zabytków.

TERMIN: 8-9 czerwca 2019 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA: 12 (decyduje kolejność zgłoszeń)

SZCZEGÓŁY I ZAPISY: zapisy do 28 maja 2019 do godziny 23:59 pod adresem:  https://forms.gle/rfCjwwSh65eujnvB9


Wybory uzupełniające

W poniedziałek 27 maja odbędą sie wybory uzupełniające na wydziałach Chemicznym, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechanicznym. Więcej informacji w załączonym pliku.

Załączone pliki


Wstępna lista rankingowa drugiej edycji dofinansowań

Publikujemy wstepną listę rankingową drugiej edycji dofinansowań do konferencji. Odwołania można wysyłać na sdpg@pg.edu.pl do 8. maja.

A preliminary ranking list of the second edition of conference funding is attached below. You can send appeals to sdpg@pg.edu.pl until May 8.

Załączone pliki


Druga edycja dofinansowań do konferencji

English version below.

Do 19 kwietnia można wysyłac zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofionansowań do konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 PLN dla konferencji krajowej i 1500 dla międzynarodowej.

W tej edycji dofinansowujemy konferencje odbywające sie w okresie maj - wrzesień 2019.

Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny do 23:59 19.04.2019).

Wymagane informacje:

 • Numer indeksu
 • Imię i nazwisko
 • Wydział i rok studiów
 • Informacje o konferencji
 • Wysokość opłaty konferencyjnej

Opcjonalnie:

 • Potwierdzenie braku finansowania ze źródeł zewnetrznych
 • Zaproszenie na konferencję
 • Potwierdzenie przyjęcia wystapienia/streszczenia

 

Until April 19, you can send applications in the next edition of the conference funding program. Co-financing may be allocated to the conference fee. The maximum amount is PLN 500 for a national conference and PLN 1500 for an international conference.

Conferences taking place from May to September are financed in this edition.

Applications should be sent with this form (the form will be active till 23:59 19.04.2019).

Required information:

 • Student number
 • Name and surname
 • Faculty
 • Type, place, dates and website of the conference
 • Conference fee

Aditionally:

 • Confirmation of no additional foiunding
 • Invitation to the conference
 • Confirmation of acceptance for the conference

Załączone pliki


Wyniki 1 edycji dofinansowań

Publikujemy listę dofinasowń do konferencji. Dofinansowanie zostało przyznane wszystkim wnioskom spełniającym wymagania. Odwołania można składać do 27 lutego.

Załączone pliki


Kurs języka niemieckiego

Samorząd doktorantów planuje zorganizować w semestrze letnim kurs języka niemieckiego. Zajęcia będą prowadzone przez Centrum Języków Obcych w wymiarze 30 godzin w semestrze.

Chcemy, aby kurs był bezpłatny. Jednak jeżeli ilość chętnych będzie duża i nie zdobędziemy dodatkowego finansowania, część kosztów może byc pokryta z opłat uczestników - przewidujemy ok. 100 PLN.

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do 27 stycznia, wysyłając e-mail na adres sdpg@pg.edu.pl. W wiadomości prosimy podać:

 • imię, nazwisko, nr albumu
 • wydział
 • znajomość języka niemieckeigo

(Przed)świąteczne spotkanie doktorantów

Zapraszamy doktorantów na spotkanie świąteczne. Odbędzie się ono w środę 12 grudnia w DS12 (akademik doktorancki). Początek o 20.