Spotkania samorządu

Czwarte posiedzenie URD odbędzie się 28 marca o 17.30 w budynku Bratniak, pokój 205.
Proponowany porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z trzeciego posiedzenia
  2. Korekta sprawozdania z realizacji budżetu w roku 2018
  3. Sprawy bieżące
  4. Dyskusja nad opinią samorządu w sprawie programu kształcenia w szkole doktorskiej; możliwe przyjęcie opinii
  5. Dyskusja nad opinią samorządu w sprawie projektu statutu Politechniki Gdańskiej; możliwe podjęcie uchwały
  6. Wolne wnioski