Sprawy socjalne - informacje

Komisja socjalna SDPG zajmuje się:

 • przydziałem miejsc w akademiku doktoranckim DS12
 • stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
 • stypendium socjalnym dla doktorantów
 • stypendium specjalnym dla doktorantów
 • zapomogami losowymi dla doktorantów

 

V etap przydzielania miejsc w akademiku

[PL]

Informujemy, iż na kontach w mojaPG zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w DS w V etapie. Przyczyna odmowy - brak wolnych miejsc.


[EN]

Rooms in dormitories:

We would like to inform that results of 5th stage of room applications can be checked in your mojaPG accounts. Reason for refusal - no vacancies.


Świadczenia z funfuszu stypendialnego - progi i kwoty

Ustalone przez Prorektora warunki przyznawania świadczeń.

Stypendium scojalne:

 • dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego - 1050 PLN
 • podstawa naliczenia stypendium socjalnego - 1550 PLN
 • kwota minimalna stypendium - 500 PLN
 • kwota maksymalna stypendium socjalnego (ze zwiększeniem) - 1937 PLN
 • maksymalna kwota zwiekszenia stypendium socjalnego - 1000 PLN

Zapomoga:

 • minimalna kwota - 172 PLN
 • maksymalna kwota - 1937 PLN

Stypendium rektora - kwoty:

 • kwota minimalna - 800 PLN
 • kwota maksymalna - 1300 PLN

Progi - stypendium rektora:

 • WArch 27 pkt
 • WChem 112 pkt
 • WETI 85 pkt
 • WEiA 35 pkt
 • WFTiMS 309 pkt
 • WILiŚ 20 pkt
 • WMech 57 pkt
 • WOiO 56 pkt
 • WZiE 25 pkt

Wnioskowanie o stypendium rektora

Wnioski o stypendium rektora można składać do 19 października. Postępowania prowadzi Komisja Stypendialna. Informacje dotyczące składania wniosków są dostępne na stronie komisji (link). Wszystkie pytania należy kierować do Komisji, na adres komisja.stypendialna@pg.edu.pl. Regulamin dostępny jest tutaj (link).

Applications for the rector's scholarship can be submitted until October 19. The proceedings are conducted by the Scholarship Committee. Information regarding the applications is available on the committee's website (link) (PL). All questions should be directed to the Committee, e-mail address: komisja.stypendialna@pg.edu.pl. The regulations are available here (link) (PL).


Nowy Regulamin świadczeń

Został wydany Regulamin świadczeń obowiązującu w roku 2020/2021. Dla doktorantów najważniejsze zmiany dotyczą przyznawania punktów za osiągnięcia. Regulamin dostępny jest tutaj (link).


Wyniki Akcji Lato - DS12

Poniżej lista osób, które otrzymały miejsca w DS12 na wakacje wraz z przydzielonymi pokojami.

Osoby, które otrzymały miejsca na rok akademicki 2019/2020 mają prawo do zamieszkania w DS do końca września.

Doktorant Pokój
Patryk B. 112b
Justyna G. 116b
Dominik K. 303a
Damian K. 218a
Aleksandra L. 218b
Urszula P. 401a

 


Akademik dal doktorantów/Dormitory for doctoral students

Są już szczegóły dotyczące miejsc w DS12 dla doktorantów. Wprowadzone zostało zarządzenie zmieniające zasady przyznawania miejsc oraz pojawił się komunikat z terminami.

 1. Doktoranci, którzy obecnie mieszkają w DS12, mają prawo do zamieszkania do końca września.
 2. Pozostali doktoranci mogą składać wnioski o miejsce na wakacje od 12 do 16 czerwca. Zdjęcie lub skan wniosku należy wysłać na rm.ds12@pg.edu.pl. Wiadomość należy wysłać z konta w domenie PG.
 3. Wnioski o miejsca na rok 2020/2021 należy składać od 12 do 23 czerwca przez MojaPG, moduł Stypendia.
 4. Doktoranci przyjęci w rekrutacji na rok 2020/2021 będa mogli składać wnioski od 13 do 20 października.

Information about places in Dormitory No. 12 for PhD students is now available. An ordinance changing the rules for the allocation of places (PL) has been introduced and a schedule of the allocation procedures (PL) has been published.

 1. PhD students who currently stay in the Dormitory 12 have the right to reside until the end of September.
 2. Other doctoral students may apply for a place for holidays from 12 to 16 June. A photo or scan of the application form should be sent to rm.ds12@pg.edu.pl. The message should be sent from an account in the PG domain.
 3. Applications for places for academic year 2020/2021 should be submitted from 12 to 23 June by MojaPG, the Scholarships module.
 4. PhD students recruited for a.y. 2020/2021 will be able to apply from 13 to 20 October.
 More information is available at the Students Affairs Office website.

Ułatwienia i zmiany związane z pandemią (i nie tylko)

W związku z obawami i wątrpliwościami doktorantów wyjaśniamy:

 • Termin umożenia niezakończonych przewodów doktorskich został przesunięty o rok, na 31 grudnia 2022 r.
 • Od 18 kwietnia istnieje w prawie możliwość prowadzenia obron i innych potrzebnych procedur na odległość. Rady dyscyplin i dziedzin powinny wiedzieć o tej możliwości i w razie konieczności korzystać z niej.
 • Doktoranci czwartego roku nie powinni mieć trudności z uzyskaniem przedłużenia studiów.
 • Szczegóły przyznawania miejsc w akademiku na lato będą ustalane niebawem.

In connection with different doubts of doctoral students please find the following:

 • The redemption deadline for the unfinished PhD awarding procedures has been extended to 31 December 2022.
 • Since 18 April, there is a possibility of conducting thesis' defences and other procedures remotely. Councils of scientific disciplines should know about this possibility and use it when necessary.
 • 4th yaer doctoral students shouldn't have difficulties with obtainig an extention of their studies.
 • Details regarding grantinf places in a dormitory for summer will be determined soon.

Stypendia z funduszu stypendialnego

Aktualne informacje dotyczące świadczeń z funduszu stypendialnego, w tym nowy Regulamin, można znaleźć na stronach Działu Spraw Studenckich oraz Komisji Stypendialnej (terminy dyzurów).

Wszystkie wnioski, także o stypendium Rektora, generowane są w systemie MojaPG.

Do pobierania stypendiów z funduszu uprawnieni są tylko doktoranci kształcący się na studiach doktoranckich.
Dyżury pełnią studenci - członkowie komisji, przyjmowane są także wnioski doktorantów. Specjalny dyżur dla doktorantów będzie w środę, 16.10 w godz. 8-10 i 12.20-13.30.

Stypendia na rok 2019/2020

Na stronie Działu Spraw Naukowych pojawiły się harmonogramy i informacje dotyczące przyznawania stypendiów doktoranckich i projakościowych.

Ponieważ lista czasopism 2019 została opublikowana dopiero w lipcu, czasopisma będą punktowane zgodnie ze "starą" listą. Ta sama zasada będzie dotyczyła stypendium rektora dla najlepszych doktorantów.

 Od najbliższego roku akademickiego stypendiami z Funduszu stypendialnego (rektora, socjalne, dla niepełnosprawnych i zapomogi) nie będzie się zajmować komisja samorządu doktorantów. Sprawy te będzie prowadzić Komisja stypendialna. Regulamin na rok 2019/2020 jeszcze nie został opublikowany.

Informacje te dotyczą tylko doktorantów na studiach doktoranckich.

Dormitory DS12 for summer holydays and for next academic year 2019/2020

Allocation for the academic year 2019/2020

If applying for DS12 for the next academic year, attachment nr. 4 of regulations of dormitories of the Gdańsk University of Technology (Regulamin Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej) should be submitted to Commission for Social Affairs.

Stage I

13.05.2019 – 23.05.2019 - applications for a place in a DS12.

30.05.2019 - publication of the results of the allocation in DS12.

Stage II

3.06.2019 – 6.06.2019 - appeals regarding the granting of a place in DS12.

13.06.2019 - publication of the results of appealed appeals for the award of a place in DS12

Stage III and Stage IV (for newly recruited)

 

Stage V

1.08.2019 – 27.09.2019 - application for a place in DS12 at the Student's Affairs Department
(
for people who have not applied or have not received a place in a dormitory in I, II, III or IV stages)

30.09.2019 - publication of the results of applications for a place in a dormitory for people who have not applied or have not received a place

Deposit

The amount of the guarantee deposit for the academic year 2019/2020 is PLN 300.

The amount of the deposit has increased, people who have a deposit of PLN 200 are required to pay PLN 100. No payment will result in deletion from the list)

 Deadlines for deposit payment - PhD students

 • until 15.07.2019 - persons who have been allocated a place in dormitory in stages I-II

 • by the date of submitting the application at the Student's Affairs Department - people who want to participate in stage V

 • until the day of accommodation (no later than on the day of accommodation) - others

Resignation

Until 5.09.2019 - doctoral students of the older years.

Accomodation

28.09.2019- 4.10.2019 - accommodation in DS12 for the academic year 2019/2020.

Allocation for summer

If applying for DS12 for summer, attachment nr 6 of regulations of dormitory of the Gdańsk University of Technology (Regulamin Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej) shouldbe submitted to Commission for Social Affairs

14.05.2019 - 23.05.2019 - applications for a place in DS12 for summer.

30.05.2019 - publication of results results of the allocation in DS12 for summer.

Deposit

Students living in a dormitory during the 2018/2019 academic year - the deposit is also valid during the holidays.

Students who are not staying in a dormitory during the academic year should pay a deposit until the date of applying for a place in a dormitory for the summer. Proof of payment is a required attachment to the application.

Resignations

Resignation from the granted place in dormitory should be sent until 20.06.2019 to the Comission, e-mail address: kssd@pg.edu.pl.

Office Hours of the doctoral students' Commission for Social Affairs

room 203 building 23

14.05.2019  16:15-17:00
15.05.2019  9:15-10:00
20.05.2019  17:15-18:00
21.05.2019  16:15-17:00
22.05.2019   9:15-10:00
23.05.2019  15:15-16:00


Stypendia, zapomogi - wzory wniosków, wytyczne

Regulamin i załączniki

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest tutaj.

 

Od roku akademickiego 2017/2018 wnioski (z wyjątkiem wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów) należy generować za pośrednictwem portalu MojaPG.

 

Składanie kopii dokumentów:

Istnieje możliwość składania kopii dokumentów, jednak muszą być one potwierdzone z oryginałem. Potwierdzić zgodność z oryginałem można w trakcie składania wniosku, przedstawiając oryginał i kopię dokumentu.


Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 :

Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 :

I etap
14 – 25 maja 2018 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
30 maja 2018 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

II etap
4 – 7 czerwca 2018 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckich.
13 czerwca 2018 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.

III etap (dla nowoprzyjętych doktorantów)
10 – 20 września 2018 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
25 września 2018 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

IV etap
26 września – 28 września 2018 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckich.
1 października 2018 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.

V etap
1 sierpnia – 2 października 2018 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim w Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
3 października 2018 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu studenckiego w poprzednich etapach.

 

Kaucja gwarancyjna

Wysokość kaucji gwarancyjnej na rok akademicki 2018/2019 – 200 zł

Terminy wpłaty kaucji – doktoranci:

 • do 16 lipca 2018 r. – osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w etapach I-II;
 • do 4 października 2018 r.– osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w etapach III-IV;
 • do dnia złożenia podania w Odwoławczej Komisji Stypendialnej – osoby, które chcą uczestniczyć w etapie V;
 • do dnia zakwaterowania (nie później niż w dniu zakwaterowania) – pozostałe osoby.

Rezygnacja z przyznanego miejsca w domu studenckim:
do 3 września 2018 r.- doktoranci lat starszych

28 września – 4 października 2018 r. – kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019

Przyznawanie miejsc na wakacje dla doktorantów

14-25 maja 2018 – termin składania wniosków o o miejsce w DS na wakacje

30 maja 2018 - publikacja wyników

2-4 lipca 2018 - kwaterowanie w przyznanym Domu Studenckim

Regulamin i wnioski (Załączniki do Regulaminu)
Dostępne tutaj.

Załączone pliki


UWAGA doktoranci I roku!

Przypominamy, że doktoranci I roku muszą złożyć wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w formie papierowej bez załączników w pok. 407/8 na WOIO do 21 Października w wyznaczonych godzinach dyżurów komisji ds. socjalnych.


Zaakceptowano regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej!

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom
i doktorantom Politechniki Gdańskiej został zaakceptowany przez Rektora.

W związku z opóźnieniem w akceptacji regulaminu, składanie wniosków o stypendia będzie możliwe wyłącznie w dniach 17-21.10.2016. Wynika to wprost z wymogów ustawowych, na które SDPG nie ma wpływu.

Szczegółowe terminy dyżurów komisji ds. socjalnych zostaną podane w najbliższy weekend, 15-16.10.2016.

AKTUALIZACJA: Nowy regulamin zawiera pewne bardzo dyskusyjne zapisy, między innymi zapis o równocenności publikacji z list A, B i C do stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów. Trwają działania ze strony SDPG mające na celu szybką modyfikację nowego regulaminu, o wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Aktualizacja 2: Udało się przywrócić brzmienie regulaminu różnicujący punktację czasopism z list A, B i C.

Załączone pliki


Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

W świetle ponawiających się zapytań dotyczących stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, informujemy że możliwość składnia wniosków o ww. stypendia pojawi się gdy nowy regulamin tychże zostanie zaakceptowany przez odpowiednie władze. Na chwilę obecną termin akceptacji tych regulaminów jest nieznany. 

Gdy tylko regulaminy zostaną zaakceptowane, wyznaczone zostaną terminy składania wniosków oraz dyżury komisji ds. socjalnych.


Dyżury komisji socjalnej, stypendium rektora

Szanowni Doktoranci,

Aktualne terminy dyżurów komisji socjalnej dostępne są na stronie głównej oraz podstronach komisji socjalnej.

Jeszcze nie jest znana dokładna data ogłoszenia wyników Stypendium Rektora.
Jak tylko będzie znana pojawi się informacja o tym na stronie.

Tym czasem proszę uzbroić się w cierpliwość i zachęcamy do subskrybowania kanału RSS, by cały czas być na bierząco.


Nowy regulamin akademików PG!

W czerwcu został ogłoszony nowy regulamin zamieszkania i przydzielania miejsc w domach studenckich PG.

Zmiany dla doktorantów są głównie kosmetyczne, nie ma istnotnych zmian. Uściślone za to zostały wzory wniosków i terminy podczas rozdziału miejsc. Ze szczegółami procedury i aktualnymi terminami można zapoznać się tutaj. Aktualne dyżury komisji socjalnej tutaj.

 

Załączone pliki


Ostateczny termin na wnioski o akademik na wakacje!

Ostateczny termin składania podań o akademik DS12 na wakacje upływa na dyżurze komisji socjalnej w poniedziałek, 1 czerwca 2015, w godzinach 13.00-14.00.

Po tym terminie zostanie dokonany rozdział pokojów na wakacje.

Wniosek do pobrania <tu>. Do wniosku należy dołączyć ksero dowodu osobistego. 

Aby złożyć wniosek w czyimś imieniu konieczne jest posiadanie upoważnienia <tu> od tej osoby.