Stypendia
Podstawowe informacje o grantach
Programy współpracy międzynarodowej

 

Różnorodność źródeł finansowania działalności naukowej doktoranta oraz rodzaje stypendiów, o które może się on ubiegać sprawiają, że każdy doktorant powinien szczegółowo zapoznać się z regulaminem przyznawania danego wsparcia finansowego. Kryteria przyznawania każdego ze stypendiów znacząco się różnią. Prócz dziedziny nauki w zakresie której prowadzone są badania, ważne jest stadium zaawansowania pracy naukowej i rok studiów doktoranckich oraz rodzaj efektu badań. Przy składaniu wniosku o dane stypendium należy zwrócić szczególną uwagę na typ uznawanych osiągnięć oraz za jaki okres jest ono przyznawane. Stypendia różnią się też wartością pieniężną oraz okresem na jaki są przyznawane.

W Politechnice Gdańskiej możliwe jest uzyskanie następujących stypendiów:

Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego

Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego  z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych tzw. projakościówka

O ich przyznanie może ubiegać się w trybie konkursowym każdy doktorant na początku danego roku akademickiego składając odpowiednie wnioski do Wydziałowych Komisji Doktoranckich. O ile na poszczególnych jednostkach naukowych prowadzących studia doktoranckie stypendium doktoranckie jest przyznawane większości doktorantów, o tyle zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych przyznawane jest nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów.

Zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr. 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz odpowiednich Rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

minimalne stypendium doktoranckie nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia asystenta. Wysokość minimalnego stypendium doktoranckiego w roku 2012 wynosiło 1233 zł, w kolejnych latach: 1347 zł (2014 r.) oraz 1470 zł (2015 r.).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odpowiednim rozporządzeniu określa minimalną wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego, która dotychczas wynosiła 800 zł.  Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznawane są na okres 12 miesięcy. Szczegółowy tryb oraz zasady przyznawania w/w stypendiów określa zarządzeniem i odpowiednim regulaminem Rektor.

Informacje o terminie składania wniosków o stypendia doktoranckie oraz wyniki postępowań konkursowych ogłaszane są na stronach poszczególnych Studiów Doktoranckich. Wyniki i zasady przyznawania stypendium tzw. projakościowego publikowane są także na stronie internetowej Samorządu Doktorantów i Działu Spraw Naukowych.

Fundusz Pomocy Materialnej

Doktorant może ubiegać się o pomoc z FPM w formie:

  • stypendium dla najlepszych doktorantów,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium socjalnego,
  • zapomogi losowej (przyznawana jednemu doktorantowi co najwyżej 2 razy w ciągu roku akademickiego).

O stypendia z FPM można ubiegać się w okresie całego roku akademickiego, wyjątek stanowi stypendium dla najlepszych doktorantów o, które ubiegać można się tylko na początku każdego roku akademickiego.

Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy natomiast zapomoga losowa jest wypłacana w formie  przelewu.  Szczegółowy tryb oraz zasady ich przyznawania określa Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 26-2015 z 2 października 2015r.

Informacje o terminie przyjmowania wniosków przez Komisję ds. Socjalnych ogłaszane są na stronie internetowej SDPG. Po zakończeniu rozpatrywania wniosków oraz zaakceptowaniu list laureatów przez Rektora należy zgłosić się na kolejny dyżur Komisji ds. Socjalnych SDPG w celu odebrania decyzji o (nie) przyznaniu stypendium lub zapomogi.

Własny Fundusz Stypendialny

O ile Rektor w danym roku utworzy Własny Fundusz Stypendialny istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie:

  • za osiągnięcia twórcze i wybitne wyniki w nauce,
  • z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania w związku z uzyskaniem skierowania na staż naukowy, szkoleniowy, praktykę zawodową itp. w ośrodku krajowym lub zagranicznym,
  • za osiągnięcia sportowe.

Szczegółowy tryb oraz zasady przyznawania w/w stypendiów określa Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 61/2006 z dnia 31 grudnia 2006 oraz nr 40/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.

Informacje o terminie przyjmowania wniosków przez Komisję ds. Własnego Funduszu Stypendialnego powołaną przez Retora ogłaszane są na stronie Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej (pg.edu.pl/sd). Po zakończeniu rozpatrywania wniosków oraz zaakceptowaniu list laureatów przez Rektora należy zgłosić się do Komisji po decyzję o (nie) przyznaniu finansowania.

Stypendia ze środków własnych wydziału

O ile dana podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, wygospodaruje środki z budżetu własnego wydziału, może przeznaczyć je na dodatkowe stypendia dla doktorantów:

Dotacja statutowa

Każda Katedra dostaje finansowanie z dotacji statutowej. Funduszami tymi zarządza Kierownik Katedry, który w większości przeznacza je na finansowanie zajęć dydaktycznych oraz bieżące wydatki na zakup odczynników, sprzętu etc. W zależności od możliwości danej katedry doktorant może starać się u kierownika o zakup materiałów, na które istnieje zapotrzebowanie.

Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Można ubiegać się o przyznanie finansowania z danej dotacji, o ile Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało ją jednostce naukowej (tryb konkursowy). Jeśli danemu doktorantowi zostaną przyznane środki finansowe, za ich wydatkowanie odpowiedzialny jest opiekun naukowy lub promotor. Można je wykorzystać na przykład na zakup odczynników lub sfinansowanie udziału w konferencji. Regulamin oraz szczegółowe informacje na temat składania wniosków powinny być zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych studiów doktoranckich.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.