Stypendia naukowe i granty - informacje

Dla doktorantów PG dostępne są różnego rodzaju stypendia naukowe, dopłaty do konferencji oraz możliwości uzyskania grantów. Należą do nich między innymi:

  • stypendium rektora dla najlepszych doktorantów - stypendium przyznawane przez Komisję Socjalną Samorządu Doktorantów. Jest to odpowiednik stypendium rektora dla najlepszych studentów. Od ok. 300 do 650 zł miesięcznie. Więcej informacji tutaj. Jest to jedyne stypendium naukowe, którym zajmuje się samorząd doktorantów.
  • dopłaty do konferencji naukowych - dopłaty z funduszu Samorządu Doktorantów PG do konferencji naukowych dla doktorantów. Dopłata wynosi do 1000 zł. Więcej informacji tutaj.
  • inne organizowane przez Politechnikę Gdańską stypendia naukowe, dopłaty do wyjazdów, granty itp. - m.in. stypendium doktoranckie, projakościowe. Informacje tutaj.
  • pozostałe - stypendia i granty spoza PG. Więcej informacji tutaj.

Konkurs na stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5

Do 25 czerwca trwa nabór na stypendia zadaniowe dla doktorantów będących uczestnikami studiów stacjonarnych, wypłacane w ramach projektu "Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej".

Stypendia przeznaczone są na realizację zadań badawczych związanych z tematyką prowadzonych badań naukowych pod kierunkiem promotora lub opiekuna naukowego, np. na realizację badań na potrzeby pracy doktorskiej, rozdziału lub całej rozprawy doktorskiej, przygotowanie artykułu do czasopisma naukowego.

Wysokość stypendiów: 1600 zł miesięcznie

Okres wypłaty stypendiów: 12 miesięcy

Pula stypendiów: 36, po 4 na każdy wydział

Harmonogram konkursu:

  • 14-25 czerwca 2018 - składanie wniosków w sekretariatach wydziałowych
  • 27 czerwca 2018- ostateczne listy na Wydziałach - przekazanie do Biura Obsługi Doktorantów
  • 02 lipca 2018- ogłoszenie wyników
  • 10 lipca 2018- termin składania odwołań
  • 11 lipca 2018- spotkanie Centralnej Rady
  • 12 lipca 2018- ostateczna lista stypendialna

Dokumenty konkursowe:

 

Wnioski stypendialne bez wypełnienia dokumentów przystąpienia do projektu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty związane z przystąpieniem do projektu POWER 3.5:

 

********

Kontakt w sprawie konkursu: Biuro Obsługi Doktorantów - mgr Sylwia Sarniak sylwia.sarniak@pg.edu.pl

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, kalendarium szkoleń, dokumenty aplikacyjne do pobrania znajdują się >>> na stronie dedykowanej projektowi.

********

Projekt realizowany jest z działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).