Stypendia naukowe i granty - informacje

Dla doktorantów PG dostępne są różnego rodzaju stypendia naukowe, dopłaty do konferencji oraz możliwości uzyskania grantów. Należą do nich między innymi:

  • stypendium rektora dla najlepszych doktorantów - stypendium przyznawane przez Komisję Socjalną Samorządu Doktorantów. Jest to odpowiednik stypendium rektora dla najlepszych studentów. Od ok. 300 do 650 zł miesięcznie. Więcej informacji tutaj. Jest to jedyne stypendium naukowe, którym zajmuje się samorząd doktorantów.
  • dopłaty do konferencji naukowych - dopłaty z funduszu Samorządu Doktorantów PG do konferencji naukowych dla doktorantów. Dopłata wynosi do 1000 zł. Więcej informacji tutaj.
  • inne organizowane przez Politechnikę Gdańską stypendia naukowe, dopłaty do wyjazdów, granty itp. - m.in. stypendium doktoranckie, projakościowe. Informacje tutaj.
  • pozostałe - stypendia i granty spoza PG. Więcej informacji tutaj.

Poszukiwany stypendysta (1600 zł/miesięcznie) do projektu OPUS 10 realizowanego na ZiE

 

Nazwa jednostkiWydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska – Gdańsk
Nazwa stanowiska: student/doktorant/stypendysta
Wymagania:

1. O stypendium może się ubiegać osoba, która w chwili rozpoczęcia zadań w projekcie spełnia którekolwiek z
poniższych kryteriów:
* jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia;
* jest studentem co najmniej 4 roku stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich;
* jest doktorantem.
2. Preferowane będą osoby, które ukończyły studia informatyczne, matematyczne, bądź ekonomiczne (lub są w
trakcie ich realizacji).
3. Znajomość co najmniej jednego z programów do obróbki baz danych i analiz statystycznych (np. R, STATA).
4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
5. Atutem będzie doświadczenie w pracy z dużymi bazami danych (np. Amadeus, EU-SILC, SES).
6. Gotowość do bezpośredniego (osobistego) kontaktu z kierownikiem projektu co najmniej dwa razy w tygodniu w okresie pobierania stypendium.

Opis zadań:

Zadania będą prowadzone w ramach projektu „ Wpływ globalnych sieci produkcji na zatrudnienie, płace i alokację zasobów w
warunkach heterogeniczności pracowników, firm i zadań” (konkurs OPUS10). W szczególności, poszukujemy osoby do
następujących zadań:
1. Przekształcenie danych dot. firm z bazy Amadeus do formatu umożliwiającego dalsze analizy ilościowe;
2. Integracja danych ekonomicznych pochodzących z różnych źródeł (łączenie danych mikroekonomicznych
ze statystykami na poziomie sektorów i krajów)
3. Inne prace związane z obróbką danych źródłowych oraz innymi zadaniami w ramach realizowanego
projektu.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 31 grudnia 2016, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe: 1600 PLN/miesięcznie na okres 24 miesięcy. Stypendium może zostać zawieszone w
przypadku niewywiązywania się z obowiązków.
Okres pobierania stypendium: 01.02. 2017–31.01.2019
Liczba stanowisk: 1

Dodatkowe informacje:

Procedura rekrutacji odbywa się w oparciu o „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych
naukowców w projektach badawczych” pkt 1-15 (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013
r.). Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu
i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Wymagane dokumenty:
• CV w jęz. angielskim;
• wniosek o przyznanie stypendium z informacjami dotyczącymi dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań;
• zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich/dyplom ukończenia studiów I stopnia/zaświadczenie o odbywaniu studiów II stopnia;
• wskazanie nazwiska i kontaktu do dwóch osób, do których komisja konkursowa może zwrócić się o wystawienie rekomendacji.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.”
Zgłoszenia i pytania proszę kierować pocztą elektroniczną do kierownika projektu, dr hab. Joanny Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG, email: jwo@zie.pg.gda.pl w tytule wiadomości ze zgłoszeniem proszę podać „STYPENDIUM – nazwisko kandydata”)