Stypendia naukowe i granty - informacje

Dla doktorantów PG dostępne są różnego rodzaju stypendia naukowe, dopłaty do konferencji oraz możliwości uzyskania grantów. Należą do nich między innymi:

  • stypendium rektora dla najlepszych doktorantów - stypendium przyznawane przez Komisję Socjalną Samorządu Doktorantów. Jest to odpowiednik stypendium rektora dla najlepszych studentów. Od ok. 300 do 650 zł miesięcznie. Więcej informacji tutaj. Jest to jedyne stypendium naukowe, którym zajmuje się samorząd doktorantów.
  • dopłaty do konferencji naukowych - dopłaty z funduszu Samorządu Doktorantów PG do konferencji naukowych dla doktorantów. Dopłata wynosi do 1000 zł. Więcej informacji tutaj.
  • inne organizowane przez Politechnikę Gdańską stypendia naukowe, dopłaty do wyjazdów, granty itp. - m.in. stypendium doktoranckie, projakościowe. Informacje tutaj.
  • pozostałe - stypendia i granty spoza PG. Więcej informacji tutaj.

Stypendia Santander Universidades dla doktorantów PG

Trwa konkurs  na stypendia Santander Universidades dla pracowników i doktorantów Politechniki Gdańskiej.

Regulamin konkursu określa Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2017 (link).

Stypendia mogą być przeznaczone na pokrycie lub dofinansowanie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, rozwojem kompetencji zawodowych oraz wymianą międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych o charakterze międzynarodowym, organizowanych poza Trójmiastem na terenie Polski i za granicą oraz krótkoterminowych stażach, praktykach i szkoleniach (np. international staff weeksjob shadowing) organizowanych za granicą.

Wysokość stypendium każdorazowo wynosi 2 000 zł.

Wniosek o stypendium należy podpisać odręcznie i utrwalić w formacie PDF lub JPG (w formie skanu lub zdjęcia). Do wniosku należy dołączyć zgłoszenie na konferencję lub wyjazd zagraniczny, a w przypadku jego braku – rekomendację opiekuna naukowego/promotora doktoranta lub kierownika katedry /bezpośredniego przełożonego pracownika wraz z uzasadnieniem celowości wyjazdu. Załącznik może mieć formę osobnego dokumentu zapisanego w formacie PDF, JPG, bądź załączonego maila.
 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać drogą elektroniczną na adres santander.dsn@pg.edu.pldo dnia 24.09, wpisując w temacie wiadomości następujące dane: „imię i nazwisko wnioskodawcy, grupa docelowa (doktorant / pracownik naukowo-dydaktyczny / administracyjny)”.
Formularz wniosku

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27.09.

O przyjęciu zgłoszenia i kolejności na liście przyjętych zgłoszeń decyduje data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę mailową, a nie data i godzina wysłania wiadomości.