Dyżury Komisji ds. socjalnych

Dyżury odbywają się w pokoju 407/408 w budynku OiO.
Office Hours of the Commission for Social Affairs (room 407/408 building nr 30)

 

DYŻUR:

10.01.2018  9.00-10.00

19.01.2018  7.50-8.50

23.01.2018  15:00-16:00

 

29.01-21.02. 2018 - przerwa międzysemestralna

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów jest odpowiednikiem stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Jest to jedyne stypendium, którego rozdziałem zajmuje się Samorząd Doktorantów. Podobnie jak w przypadku stypendiów dla studentów, kwota stypendium liczona jest liniowo względem uzyskanej liczby punktów: od 300 do 650 zł miesięcznie przez rok akademicki. Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki. Wnioski przyjmowane są na początku października.

Pierwszy rok studium doktoranckiego: do stypendium liczą się osiągnięcia takie jak: ocena uzyskana z egzaminu dyplomowego oraz średnia ocen z jednolitych studiów magisterskich albo średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na studiach I oraz II stopnia. Kolejne lata: do stypendium liczą się osiągnięcia naukowe.

Bieżące informacje dostępne są w ogłoszeniach komisji socjalnej.

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów jest regulowane przez paragrafy 28-33 regulaminu pomocy materialnej. Zasady oceny dorobku naukowego w przypadku stypendium dla najlepszych doktorantów dostępne są w załączniku 5 regulaminu pomocy socjalnej  Wzór wniosku o stypendium znajduje się w załączniku 8d.

Ponadto warto wiedzieć, że:

  • Dorobek naukowy doktorantów drugiego i wyższych lat dokumentowany jest na podstawie fiszek (zatwierdzonych do 30 września br.) z systemu mojapg -> nauka -> publikacje. 
  • Prosimy zwrócić uwagę, że w ocenie dorobku naukowego pod uwagę nie będzie brany udział w sesjach posterowych.
  • Utworzenie nowych stanowisk dydaktycznych oraz nowych instrukcji powinny być poświadczone przez samodzielnego pracownika naukowego (podpis pracownika habilitowanego)
  • Wniosek może złożyć w imieniu doktoranta inna osoba, pod warunkiem posiadania stosownego upoważnienia.
  • Istnieje możliwość składania kopii (np. potwierdzenia wystąpienia), jednak musi być ona potwierdzona z oryginałem. Potwierdzić zgodność z oryginałem można w trakcie składania wniosku, przedstawiając oryginał i kopię.

Stypendium Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów - decyzje


Od czwartku 19.11.2015 w godzinach dyżurów Komisji ds. socjalnych można już odbierać decyzje w sprawie Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów.

Dyżury Dyżury komisji socjalnej, stypendium rektora


Szanowni Doktoranci, Aktualne terminy dyżurów komisji socjalnej dostępne są na stronie głównej oraz podstronach komisji socjalnej. Jeszcze nie jest znana dokładna data ogłoszenia wyników Stypendium Rektora. Jak tylko będzie znana pojawi się...

Stypendium Stypendium rektora - pierwszy rok studium - pilne!


Osoby będące aktualnie na 1 roku studiów doktoranckich i ubiegające się o stypendium dla najlepszych doktorantów proszene są o przesłanie wypełnionych wniosków wraz z kserokopią dowodu osobistego na adres: kssd@pg.gda.pl do dnia 20.10.2015 . ...