Dyżury Komisji ds. socjalnych

Dyżury odbywają się w pokoju 407/408 w budynku OiO.
Office Hours of the Commission for Social Affairs (room 407/408 building nr 30)

 

Przerwa wakacyjna

Następny dyżur we wrześniu 2017

 

 

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów jest odpowiednikiem stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Jest to jedyne stypendium, którego rozdziałem zajmuje się Samorząd Doktorantów. Podobnie jak w przypadku stypendiów dla studentów, kwota stypendium liczona jest liniowo względem uzyskanej liczby punktów: od 300 do 650 zł miesięcznie przez rok akademicki. Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki. Wnioski przyjmowane są na początku października.

Pierwszy rok studium doktoranckiego: do stypendium liczą się osiągnięcia takie jak średnia ocen ze studiów, ocena pracy magisterskiej, ocena z rozmowy kwalifikacyjnej itp. Kolejne lata: do stypendium liczą się osiągnięcia naukowe.

Bieżące informacje dostępne są w ogłoszeniach komisji socjalnej.

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów jest regulowane przez paragrafy 27-32 regulaminu pomocy materialnej. Zasady oceny dorobku naukowego w przypadku stypendium dla najlepszych doktorantów dostępne są w załączniku 5 regulaminu pomocy socjalnej (Uwaga, jest to aktualny załącznik 5, wprowadzony przez ZR 30-2016! Wersja jednolita regulaminu zawiera nieaktualny załącznik 5!). Wzór wniosku o stypendium znajduje się w załączniku 8d.

Ponadto warto wiedzieć, że:

  • Dorobek naukowy doktorantów drugiego i wyższych lat dokumentowany jest na podstawie fiszek (zatwierdzonych) z systemu mojapg -> nauka -> publikacje. Na fiszkach prosimy o zapisanie dokładnej daty wydania publikacji
  • W przypadku gdy manuskrypt (artykuł) nie przeszedł pełnej procedury publikacji lecz został zaakceptowany do druku (opublikowania) do dnia 30.09.2015, prosimy o stosowne potwierdzenie. 
  • Prosimy zwrócić uwagę, że w ocenie dorobku naukowego pod uwagę nie będzie brany udział w sesjach posterowych.
  • Utworzenie nowych stanowisk dydaktycznych oraz nowych instrukcji powinny być poświadczone przez samodzielnego pracownika naukowego (podpis pracownika habilitowanego)
  • Do wniosku należy załączyć kserokopię dowodu osobistego
  • Wniosek może złożyć w imieniu doktoranta inna osoba, pod warunkiem posiadania stosownego upoważnienia.

Stypendium Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów - decyzje


Od czwartku 19.11.2015 w godzinach dyżurów Komisji ds. socjalnych można już odbierać decyzje w sprawie Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów.

Dyżury Dyżury komisji socjalnej, stypendium rektora


Szanowni Doktoranci, Aktualne terminy dyżurów komisji socjalnej dostępne są na stronie głównej oraz podstronach komisji socjalnej. Jeszcze nie jest znana dokładna data ogłoszenia wyników Stypendium Rektora. Jak tylko będzie znana pojawi się informacja o tym...

Stypendium Stypendium rektora - pierwszy rok studium - pilne!


Osoby będące aktualnie na 1 roku studiów doktoranckich i ubiegające się o stypendium dla najlepszych doktorantów proszene są o przesłanie wypełnionych wniosków wraz z kserokopią dowodu osobistego na adres: kssd@pg.gda.pl do dnia 20.10.2015 .  Jako kompletny...