Przeciwdziałanie korupcji Przeciwdziałanie korupcji

Informacje dotyczące przepisów:

W dniu 1 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019, przedłożoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Uchwała została opublikowana w Monitorze Polskim w dniu 28 kwietnia 2014 roku, pod poz. 299.

Uchwała nr 37 Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019”

Podstawowym celem Programu jest zmniejszenie poziomu korupcji i nadużyć poprzez wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno w społeczeństwie jak i w administracji publicznej. W ramach Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019 MNiSW zostało wytypowane do realizacji zadania polegającego na tworzeniu i realizacji społecznych programów i kampanii edukacyjnych, poprzez propagowanie w społeczności akademickiej zachowań przeciwdziałających korupcji, w tym opracowanie i realizacja przez uczelnie programu dla studentów i nauczycieli akademickich oraz prowadzenie przez nie kampanii informacyjnej dla ww. grupy docelowej.

Podstawowe pojęcia, definicje związane z korupcją1

Korupcja to nadużycie powierzonej władzy dla uzyskania nienależnych osobistych korzyści. Ustawa o CBA podaje, kiedy nienależna korzyść nosi znamiona przestępstwa (Art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz. U. z 2016 r., poz. 1310 z późn. zm.).

Nienależne korzyści – przeciwieństwo korzyści należnej, czyli takiej wynikającej np. z umowy o pracę zawartej z pracodawcą, czy przepisami regulującymi stosunek pracy (np. nagroda, podwyżka, służbowy samochód komórka itp.). Nienależne korzyści mogą być majątkowe lub osobiste, uzyskane dla siebie lub kogoś innego.

Kto odpowiada?

Po stronie przyjmującej osoba pełniąca funkcję publiczną.

Po stronie wręczającej – każdy.

Co jest karane?

Zarówno wręczenie, jak i przyjęcie nienależnej korzyści w zamian za działanie lub jego zaniechanie. Przestępstwem jest już proponowanie korzyści, czy też jej żądanie (nawet jeżeli funkcjonariusz publiczny jej nie przyjął lub interesant nie wręczył).

Konflikt interesów – konflikt między interesem prywatnym (osobistym, rodzinnym) a publicznym. Występuje, gdy wykonywane czynności służbowe mogą wpływać na interes prywatny pracownika. Z konfliktem interesów pracownicy mogą spotykać się dość często podczas wykonywania swoich obowiązków. Znacznie częściej niż z tzw. twardą korupcją. Burzy on zasady bezstronności i bezinteresowności, które powinny cechować funkcjonariusz publicznych.

1 opracowano na podstawie: M. Wnuk, Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prawnego, wyd. Forum Media Polska Sp. z o.o., Poznań 2017.

 

Eliminacja konfliktu interesów na PG

Politechnika Gdańska w swoich działaniach kieruje się m.in. zasadami etyki i poszanowania prawa. W celu promowania zachowań i postaw etycznych pracowników, studentów i doktorantów naszej Uczelni oraz rozpowszechniania informacji o obowiązku unikania konfliktu interesów, wprowadzono Uchwałą Senatu PG nr 303/2011 z 19 stycznia 2011 r. Kodeks Etyki Politechniki Gdańskiej, ponadto wśród grupy pracowników naukowych funkcjonuje Kodeks Pracownika Naukowego opracowany przez Komisję ds. etyki w nauce i uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 1 grudnia 2016 r.

Na Politechnice Gdańskiej na kadencję do 31 sierpnia 2020 powołano Komisję ds. etyki.

Informacje poświęcone sprawą etyki na PG wraz z dostępem do ww. kodeksów etyki, każdy pracownik może znaleźć na stronie głównej PG w zakładce Pracownicy/ Etyka.

Samorządy studentów i doktorantów opracowują i promują, odpowiednio: kodeks etyki studenta i kodeks etyki doktoranta.

 

Transparentność/ przejrzystość działań

Na stronie domowej Politechniki Gdańskiej dostępny jest odnośnik do strony Biuletynu Informacji Publicznej PG, gdzie udostępniane są informacje publiczne. Jeżeli dana informacja publiczna nie została umieszczona w BIP PG  i nie znajduje się na stronie BIP PG, można ją uzyskać przez złożenie wniosku.

 

Materiały i szkolenia poświęcone przeciwdziałaniu korupcji:

Serwis informacyjno-edukacyjny poświęcony tematyce  korupcji i jej przeciwdziałaniu - www.antykorupcja.gov.pl

Platforma szkoleniowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Platforma e-learning CBA

Wydawnictwa CBA - materiały