Oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych PG za rok 2018

W nawiązaniu do Pisma Rektora L.dz. BR - 129/2019 z dnia 08.02.2019 r. dotyczącego składania oswiadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej, piniżej zamieszczono treść w/w pisma wraz z załącznikiem i materiałami pomocniczymi

Pismo Rektora L.dz. BR - 129/2019 z dn. 08.02.2019 r.

Wzór oświadczenia cząstkowego dot. stanu kontroli zarządczej

Ankieta samooceny kontroli zarządczej za rok 2018

 

Informacje uzupełniające