Polityka kar

Ogólne informacje

 • kary nakładane są przez automaty (programy, skrypty itp)
 • kary zakładane są na użytkownika, wyjątkiem jest kara za wirusy, gdzie kara zakładana jest na zawirusowany komputer
 • przy niektórych karach następuje okres gdy użytkownik/komputer znajduje się "pod obserwacją" - jeśli podczas okresu "pod obserwacją" zostanie popełnione kolejne wykroczenie tego samego typu, nakładana jest surowsza kara (wyższego stopnia, np. recydywa)
 • niektóre kary I stopnia mogą (ale nie muszą!) być skracane przez administratorów lokalnych
 • jeśli nie wskazano inaczej, karę może zdjąć tylko administrator osiedlowy lub centralny

Administratorzy

 • administrator lokalny - każdy administrator SKOS w akademiku
 • administrator osiedlowy - jeden z dwóch administratorów lokalnych, wybrany dla reprezentacji każdego z osiedli (Traugutta i Wyspiańskiego)
 • administrator centralny - pracownik PG, będący przełożonym administratorów SKOS

Kary za NAT

Instalowanie na komputerach użytkowników oprogramowania umożliwiającego dostęp do sieci innym urządzeniom (oprogramowanie proxy, IP masquerading, NAT itp.) Wyjątkiem jest konfiguracja sieci bezprzewodowej routera.

Stopień kary Zakładana na czas Okres "pod obserwacją" po karze Uwagi
I (przewinienie) 30 dni 30 dni Po 72 godzinach może zdjąć administrator lokalny
II (recydywa) 30 dni 30 dni  

Kary za WIRUSY

Za zawirusowany komputer. Każdy użytkownik powinien dbać o swój komputer aktualizując system oraz programy antywirusowe. Kara zakładana jest na komputer użytkownika.

Stopień kary Zakładana na czas Okres "pod obserwacją" po karze Uwagi
I (przewinienie) 30 dni 30 dni Po 72 godzinach może zdjąć administrator lokalny
II (recydywa) 365 dni 30 dni Po 7 dniach może zdjąć administrator lokalny
III (uparciuch) 3650 dni 30 dni Po 30 dniach może zdjąć administrator lokalny

Kary za PODSZYWANIE

Za podszywanie się pod innych użytkowników w sieci. Ostrzegamy, iż w przypadku tej kary mogą zostać wyciągnięte daleko idące konsekwencje zgodnie z regulaminem SKOS PG.

Stopień kary Zakładana na czas Okres "pod obserwacją" po karze Uwagi
I (przewinienie)
ofiara podszywania
30 dni dla ofiary nie dotyczy ofierze może zdjąć administrator lokalny po dokładnym wyjaśnieniu
I (przewinienie)
podszywacz
90 dni dla podszywacza nie dotyczy  
II (przewinienie)
podszywacz
3650 dni dla podszywacza nie dotyczy  

Kary za PIRATY

Za udostępnianie pirackich kopii materiałów chronionych prawem autorskim. Na wniosek organu składającego skargę mogą zostać poinformowane władze uczelni o naruszeniu art. 116 Ustawy o Prawie Autorskim lub innych praw (w skrajnych przypadkach).

Stopień kary Zakładana na czas Okres "pod obserwacją" po karze Uwagi
I (przewinienie) 30 dni nie dotyczy  
II (recydywa) 90 dni nie dotyczy  
III (uparciuch) 3650 dni nie dotyczy karę mogą zdjąć tylko administratorzy centralni SKOS PG po wyjaśnieniu

Kary za USŁUGI SERWEROWE

Za uruchamianie usług serwerowych w sieci SKOS PG bez zgody SSPG.

Stopień kary Zakładana na czas Okres "pod obserwacją" po karze Uwagi
I (przewinienie) 30 dni 30 dni Po 24 godzinach może zdjąć administrator lokalny
II (recydywa) 90 dni 90 dni Po 7 dniach może zdjąć administrator lokalny

Kary za ROUTER IPv6

Twój komputer działa jako router IPv6 w sieci SKOS

Stopień kary Zakładana na czas Okres "pod obserwacją" po karze Uwagi
I (przewinienie) 30 dni 30 dni po wykonaniu odpowiedniej instrukcji karę może zdjąć administrator lokalny
II (recydywa) 365 dni nie dotyczy  

Krótki wyciąg z Regulaminu SKOS

Rozdział III

 • pkt 3

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać zasobów sieci niezgodnie z ich przeznaczeniem i nie wykonywać zabronionych działań, a w szczególności: a) instalowania na komputerach użytkowników oprogramowania umożliwiającego dostęp do sieci z urządzeń nie posiadających zgody administratora lokalnego na podłączenie (oprogramowanie proxy, IP masquerading, NAT itp.) oraz podłączania takich urządzeń do komputera użytkownika (tworzenie własnych podsieci), b) korzystania z urządzeń sieciowych i zasobów, do których administratorzy nie przydzielili dostępu, c) podłączania do sieci komputerów lub innych urządzeń bez zgody Administratora Lokalnego SKOS PG, d) uruchamiania usług serwerowych na komputerach użytkowników a w szczególności DNS, DHCP, WINS, proxy, poczta, FTP, WWW itp., e) podszywania się pod innych użytkowników, monitorowania łącz lub skanowania portów, atakowania sieci lub komputerów, celowego obciążania łącz, powodowania niestabilności sieci, uniemożliwiania działania usług sieciowych, wysyłania spamu itp., f) dokonywania jakichkolwiek zmian w strukturze sieci bez zezwolenia Administratora Lokalnego, g) zmiany przyznanego adresu IP, h) zmiany adresu MAC karty sieciowej, i) utrudniania pracy administratorom i innym użytkownikom.

 • pkt 5

Użytkownicy mają obowiązek: a) stosowania się do zaleceń administratorów w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji komputerów w sieci, w szczególności stosować krytyczne aktualizacje systemów operacyjnych i oprogramowanie antywirusowe, b) chronić swoje zasoby poprzez stosowanie nietrywialnych haseł zabezpieczających, okresową ich zmianę oraz ochronę tych haseł przed osobami postronnymi, c) dbać we własnym zakresie o stan techniczny okablowania i urządzeń aktywnych znajdującego się w jego pokoju, d) pisemnie poświadczyć zapoznanie się z niniejszym regulaminem, e) natychmiast zgłaszać administratorowi lokalnemu uszkodzenie sprzętu sieciowego.

 • pkt 7

Odpowiedzialność za treści merytoryczne pojawiające się w ramach usług ogólnodostępnych jak i usług kont shellowych w sieci SKOS PG ponosi użytkownik.

 • pkt 12

Użytkownik naruszający niniejszy regulamin może zostać pozbawiony okresowo lub całkowicie możliwości korzystania z sieci lub jej konkretnych usług. Dodatkowo Administrator Centralny może wnioskować do prorektora właściwego d/s studenckich o ukaranie użytkownika zgodnie z Regulaminem Studiów. Prorektor podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii Samorządu Studentów PG.

 • pkt 13

Użytkownik sieci może odwołać się w ciągu 14 dni od decyzji o nałożeniu kary do Administratora Osiedlowego, który ma 14 dni na podjęcie decyzji. Od decyzji Administratora Osiedlowego przysługuje prawo odwołania w ciągu 14 dni do Administratora Centralnego, który ma 14 dni na podjęcie decyzji. Decyzja ta jest ostateczna. Złożenie odwołanie nie wstrzymuje biegu nałożonej kary.