Regulamin Sieci Komputerowej Osiedla Studenckiego Politechniki Gdańskiej

Definicje

DZIS – Dział Zarządzania Infrastrukturą Studencką
SKOS – Sieć Komputerowa Osiedla Studenckiego
USK – Uczelniana Sieć Komputerowa
CUI – Centrum Usług Informatycznych

Rozdział I – Postanowienia ogólne

1. Sieć Komputerowa Osiedla Studenckiego Politechniki Gdańskiej zwana dalej SKOS PG, obejmuje swoim zasięgiem obszar Osiedla Studenckiego, administrowany przez DZIS.
2. SKOS PG jest lokalną siecią komputerową funkcjonującą w ramach Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Gdańskiej.
3. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem SKOS PG podlega przepisom zawartym w regulaminach USK PG oraz operatorów, do których jest podłączona.

Rozdział II – Administrowanie SKOS PG

1. Zarządzanie zasobami SKOS PG przez administratorów SKOS PG odbywa się na następujących poziomach uprawnień i odpowiedzialności:
a) koordynator rozwoju SKOS PG, zwany dalej koordynatorem,
b) administratorzy centralni SKOS PG, zwani dalej administratorami centralnymi,
c) administratorzy lokalni SKOS PG, zwani dalej administratorami lokalnymi.
2. Koordynatorem i administratorami centralnymi mogą być wyłącznie pracownicy PG, a administratorami lokalnymi mogą być pracownicy, studenci i doktoranci PG. Administratorzy SKOS PG podpisują pisemną zgodę, wg załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu, potwierdzając przyjęcie na siebie obowiązków i odpowiedzialności związanych z pełnioną funkcją oraz zobowiązanie do ochrony danych osobowych użytkowników SKOS PG. Wybór administratora SKOS PG musi być zatwierdzony przez zastępcę dyrektora CUI ds. rozwoju i utrzymania infrastruktury informatycznej.
3. Administratorzy lokalni reprezentują SKOS PG w poszczególnych Domach Studenckich. Każdy Dom Studencki powinien mieć przypisanego co najmniej jednego administratora lokalnego.
4. Podstawowe zadania koordynatora:
a) przygotowywanie planów perspektywicznego rozwoju SKOS PG,
b) współpraca z administratorami wszystkich szczebli,
c) współpraca z Zarządem Samorządu Studenckiego PG w zakresie funkcjonowania i rozwoju SKOS PG,
d) opiniowanie zakresu rzeczowego zakupów, w oparciu o wnioski administratorów SKOS PG, wyposażenia do SKOS PG realizowanych w trybie zamówień publicznych,
e) wnioskowanie i opiniowanie w sprawach związanych z regulaminem SKOS PG,
f) opiniowanie w sprawach dotyczących opłat za dostęp do SKOS PG.
5. Podstawowe zadania administratorów centralnych:
a) współpraca z koordynatorem, pozostałym administratorami USK PG oraz operatorami sieci, do których podłączona jest SKOS PG w zakresie bezpieczeństwa oraz innych zagadnień mających wpływ na poprawne działanie sieci,
b) nadzór nad funkcjonowaniem SKOS PG na styku z sieciami USK PG i operatorów, do których są podłączone,
c) opiniowanie projektów technicznych związanych z rozbudową SKOS PG oraz udział w ich odbiorach technicznych w porozumieniu z administratorami USK PG oraz operatorami sieci, do których podłączona jest SKOS PG,
d) pełnienie nadzoru nad poprawnością i ciągłością działania infrastruktury sieci i usług oferowanych przez SKOS PG oraz współpraca w tym zakresie z administratorami lokalnymi oraz administratorami USK PG,
e) nadzór nad konfiguracją sprzętową i programową serwerów oraz urządzeń sieciowych SKOS PG, posiadanie pełnej wiedzy na temat konfiguracji i oprogramowania zainstalowanego na serwerach i urządzeniach sieciowych SKOS PG, a także gromadzenie i nadzór nad dokumentacją związaną z eksploatacją sieci i urządzeń wchodzących w jej skład,
f) udział w odbiorach technicznych oraz we wdrażaniu do eksploatacji zakupionego sprzętu i oprogramowania,
g) opiniowanie decyzji dotyczących usług działających w SKOS PG,
h) przedstawianie wniosków dotyczących zakupów planowanych oraz związanych z bieżącą eksploatacją SKOS PG w porozumieniu z koordynatorem, administratorami lokalnymi i administratorami USK PG,
i) ustalanie zadań dla administratorów lokalnych, dotyczących administrowania częścią SKOS PG oraz serwerami i usługami tej sieci,
j) ustalenie rodzaju i zawartości dokumentacji prowadzonej przez administratorów lokalnych,
k) kontrola zadań realizowanych przez administratorów lokalnych wynikających z niniejszego regulaminu i zadań powierzonych do realizacji przez administratorów centralnych,
l) opiniowanie w sprawach dotyczących opłat za dostęp do SKOS PG.
6. Podstawowe zadania administratorów lokalnych:
a) współpraca z innymi administratorami SKOS PG,
b) realizacja zadań powierzonych przez administratorów centralnych, a dotyczących administrowania częścią SKOS PG oraz serwerami i usługami tej sieci,
c) bezpośredni nadzór techniczny i administracyjny nad urządzeniami SKOS PG w przypisanych Domach Studenckich,
d) zgłaszanie kradzieży i fizycznych usterek sieci do administracji Osiedla Studenckiego, a awarii sprzętu sieciowego do odpowiedniego administratora centralnego,
e) uczestnictwo w odbiorach technicznych infrastruktury SKOS PG,
f) rejestracja urządzeń w sieci lokalnej w wyznaczonych domenach i przydzielanie adresów IP,
g) prowadzenie rejestrów użytkowników o treści uzgodnionej z administratorem centralnym,
h) zapobieganie dostępowi do sieci niezarejestrowanych urządzeń,
i) zapobieganie uruchamianiu przez użytkowników niedozwolonych usług,
j) udzielanie użytkownikom informacji o właściwej konfiguracji stacji roboczych umożliwiającej korzystanie z SKOS PG oraz zasadach korzystania z zasobów SKOS PG,
k) umożliwienie użytkownikom SKOS PG zapoznania się z niniejszym regulaminem i regulaminem USK PG.
7. Administratorzy SKOS PG mają prawo podjąć decyzję o ograniczeniu możliwości wykonywania pewnych operacji (uruchamiania programów, dostępu do zbiorów danych, nawiązywania połączeń z innymi systemami) lub ograniczyć pasmo dostępne dla użytkowników, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, technicznymi lub prawnymi.
8. Administratorzy SKOS PG zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w Politechnice Gdańskiej procedur i przepisów dotyczących: ochrony danych osobowych, zasad korzystania z majątku uczelni, przepisów ppoż., przepisów porządkowych domów studenckich PG, a w szczególności zasad dostępu do sprzętu i pomieszczeń. Administratorzy SKOS PG zobowiązani są do utrzymania porządku w powierzonych im pomieszczeniach.
9. Osoba materialnie odpowiedzialna za urządzenia SKOS PG w każdym przypadku może odmówić dostępu administratorowi lokalnemu do pomieszczeń i urządzeń technicznych SKOS PG, w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad korzystania z tychże pomieszczeń lub urządzeń niezwłocznie informując o tym fakcie administratora centralnego oraz kierownika DZIS.
10. Administratorzy SKOS PG mają prawo odłączyć od sieci urządzenie sieciowe lub segment sieci, jeżeli powoduje on nieprawidłowości w działaniu sieci.
11. Niewypełnienie przez administratorów lokalnych powierzonych obowiązków, negatywna ocena wypełniania powierzonych obowiązków lub działania sprzeczne z niniejszym regulaminem mogą być podstawą do odwołania z pełnionej funkcji. Decyzję o odwołaniu podejmuje zastępca dyrektora CUI ds. rozwoju i utrzymania infrastruktury informatycznej na wniosek lub na podstawie własnej decyzji:
a) samego zainteresowanego,
b) administratora centralnego,
c) kierownika DZIS.
Wniosek musi być zaopiniowany przez administratora centralnego. W przypadku wyrażenia rezygnacji z pełnienia funkcji odwołanie jest automatyczne. W przypadku działań sprzecznych z niniejszym regulaminem, zależnie od statusu administratora, mogą być nałożone dodatkowe kary wynikające ze stosunku pracy lub regulaminu studiów.

Rozdział III - Użytkownicy - uprawnienia i obowiązki

1. Użytkownikiem SKOS PG jest każdy mieszkaniec Osiedla Studenckiego. Użytkownik ma prawo do podłączenia własnego urządzenia wyposażonego w kartę sieciową do SKOS PG, po dokonaniu rejestracji urządzenia za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego przez SKOS PG. Podanie nieprawdziwych danych rejestracyjnych stanowi naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.
2. Użytkownik może korzystać z SKOS PG pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie, w regulaminach sieci USK PG i TASK, ogólnych zasad korzystania z sieci Internet oraz zasad współżycia społecznego zgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać sieć zgodnie z jej przeznaczeniem i nie wykonywać zabronionych działań, a w szczególności:
a) tworzenia własnych podsieci (w tym NAT) i podłączania lub umożliwienia podłączenia urządzeń nieposiadających zgody administratora lokalnego na podłączenie,
b) korzystania z urządzeń sieciowych i zasobów, do których administratorzy SKOS PG nie przydzielili dostępu,
c) uruchamiania usług serwerowych innych niż znajdujących się na publicznie dostępnej liście. Listę dozwolonych usług serwerowych zatwierdza administrator centralny.
d) podszywania się pod innych użytkowników, monitorowania łącz lub skanowania portów, atakowania sieci lub urządzeń, celowego obciążania łącz, powodowania niestabilności sieci, uniemożliwiania działania usług sieciowych, wysyłania spamu itp.,
e) dokonywania jakichkolwiek zmian w strukturze sieci bez zezwolenia administratora lokalnego,
f) zmiany przyznanego adresu IP,
g) zmiany adresu MAC karty sieciowej,
h) utrudniania pracy administratorom SKOS PG i innym użytkownikom.
4. Użytkownik jest odpowiedzialny za pozostawanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami w kwestii praw autorskich i umów licencyjnych. Dotyczy to zarówno danych i oprogramowania umieszczonego na urządzeniu będącym w jego posiadaniu, jak i zawartości prywatnych kont oraz wspólnej przestrzeni dyskowej dostępnej na serwerach SKOS PG.
5. Użytkownicy mają obowiązek:
a) stosowania się do zaleceń administratorów lokalnych w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji urządzeń w sieci,
b) chronić swoje zasoby poprzez stosowanie nietrywialnych haseł zabezpieczających, okresową ich zmianę oraz ochronę tych haseł przed osobami postronnymi,
c) dbać we własnym zakresie o stan techniczny okablowania i urządzeń aktywnych znajdującego się w jego pokoju,
d) pisemnie poświadczyć zapoznanie się z niniejszym regulaminem, składając podpis pod kwestionariuszem otrzymanym przy zameldowaniu w Domu Studenckim,
e) natychmiast zgłaszać administratorowi lokalnemu uszkodzenie sprzętu sieciowego SKOS PG.
6. W ramach korzystania z SKOS PG mogą zostać udostępnione dodatkowe usługi dostępne w sieci dla wszystkich użytkowników, zwane dalej usługami ogólnodostępnymi.
7. Odpowiedzialność za treści merytoryczne pojawiające się w ramach usług ogólnodostępnych w SKOS PG ponosi użytkownik.
8. Usługi ogólnodostępne mogą zostać uruchomione:
a) przez SKOS PG,
b) na wniosek Zarządu Samorządu Studentów PG, w porozumieniu z koordynatorem.
W obu przypadkach uruchomienie tejże usługi wymaga pozytywnej opinii administratora centralnego.
9. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkowników zasad usług ogólnodostępnych, administratorzy SKOS PG podejmują stosowne regulaminowe decyzje w sprawie takich użytkowników. W razie notorycznego łamania przez użytkowników zasad korzystania z usługi, usługa ta może zostać wyłączona. Decyzję w tej sprawie podejmuje administrator centralny w porozumieniu z koordynatorem.
10. W uzasadnionych przypadkach użytkownik może uzyskać zezwolenie na uruchomienie na swoim urządzeniu konkretnej usługi zabronionej przez niniejszy regulamin. Należy wówczas wystąpić z wnioskiem o ustalonej przez SKOS PG formie do Zarządu Samorządu Studentów PG, który podejmie decyzję w porozumieniu z administratorem centralnym. Wniosek musi określać rodzaj usługi i czas jej trwania.
11. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych administratorom SKOS PG i władzom Politechniki Gdańskiej dla potrzeb eksploatacji SKOS PG, składając podpis pod kwestionariuszem otrzymanym przy rejestracji w Domu Studenckim. Dane te mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania.
12. Użytkownik naruszający niniejszy regulamin może zostać pozbawiony okresowo lub całkowicie możliwości korzystania z sieci lub jej konkretnych usług. Dodatkowo administrator centralny może wnioskować do prorektora właściwego d/s studenckich o ukaranie użytkownika zgodnie z regulaminem studiów. Prorektor podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów PG.
13. Użytkownik sieci może odwołać się w ciągu 14 dni od decyzji o nałożeniu kary do administratora centralnego, który ma 14 dni na podjęcie decyzji. Decyzja ta jest ostateczna. Złożenie odwołania nie wstrzymuje biegu nałożonej kary.

Rozdział IV – Rejestracja użytkowników

1. Do SKOS PG mogą być podłączane urządzenia:
a) będące w posiadaniu mieszkańców Osiedla Studenckiego,
b) ogólnodostępne, będące na wyposażeniu poszczególnych Domów Studenckich,
c) innych osób fizycznych lub prawnych użytkujących pomieszczenia Działu Zarządzania Infrastrukturą Studencką, posiadających odpowiednią umowę z operatorem, do którego podłączona jest SKOS PG oraz zgodę kierownika DZIS, przy czym urządzenia te pracują w sieciach o adresacji przydzielanej przez operatora i nie posiadają adresu internetowego z zakresu przyznanego SKOS PG.
2. Z infrastruktury SKOS PG korzystają również urządzenia obsługujące administrację Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej. Zasady użytkowania i podłączania ich do sieci określają przepisy USK PG.
3. Urządzenie podłączane do sieci powinno być sprawne technicznie i skonfigurowane zgodnie z zaleceniami administratora lokalnego.
4. Urządzenia rejestrowane są na czas zamieszkania Użytkownika w Domu Studenckim. W uzasadnionym przypadku administrator lokalny może skrócić czas rejestracji.
5. Liczba urządzeń podłączanych do sieci ograniczona jest możliwościami technicznymi SKOS PG.

Rozdział V – Finansowanie SKOS PG

1. Budżet SKOS PG ustala corocznie kierownik DZIS. Pod uwagę brane są opłaty eksploatacyjne za łącza, opłaty za licencje i serwisy, planowane wydatki na naprawę i rozbudowę infrastruktury sieci.
2. W budżecie SKOS PG uwzględnia się niezbędne wydatki związanie z zatrudnieniem i wynagrodzeniem personelu administrującego SKOS PG. Funkcję administratora lokalnego, za zgodą zainteresowanego, można pełnić bezpłatnie.
3. Do końca stycznia każdego roku kierownik DZIS sporządza sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu SKOS PG za zeszły rok.

Zarządzenie Rektora PG nr 36/2013 z 27.11.2013 wprowadzające obowiązujący regulamin SKOS.