Równość w nauczaniu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Równość w nauczaniu

Prawa studenta

Zgodnie z § 10 Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej, student będący osobą z niepełnosprawnością ma prawo:

1) wystąpić do dziekana o indywidualny tryb zaliczania zajęć i zdawania egzaminów, 

2) wystąpić do dziekana z wnioskiem o wyznaczenie dla niego opiekuna wydziałowego, którego zadaniem będzie określanie i przedstawianie dziekanowi szczególnych potrzeb studenta w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

Indywidualna organizacja studiów

Zgodnie z § 17 Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej, student może studiować według Indywidualnego Planu Studiów bądź Indywidualnego Programu Studiów na zasadach określonych przez Dziekana.

Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie zgodnie z indywidualnym planem studiów studentom, którzy są osobami z niepełnosprawnościami o określonym stopniu i charakterze niepełnosprawności

Zaliczenia przedmiotów

Zgodnie z § 13 Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej, student ma prawo wnioskować do dziekana o przedłużenie sesji egzaminacyjnej w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie lub zaliczeniu z danego przedmiotu w szczególności spowodowanej chorobą – niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności, załączając odpowiednie zaświadczenie lekarskie.