Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Inżynieria i aparatura procesowa

Wydział Chemiczny

ProfilePraktyka przemysłowa dowodzi, że reakcja chemiczna stanowi zasadnicze, ale bardzo małe i tylko jedno ogniwo w procesie produkcyjnym. Przygotowanie surowców i wydzielenie produktów nastręcza znacznie więcej problemów, bo wymaga kilkunastu lub kilkudziesięciu następujacych po sobie operacji jednostkowych. Zatem wiedza absolwentów wydziałów chemicznych i pokrewnych jest niewystarczająca dla projektowania procesów i rozwiązywania problemów związanych z realizacją procesów tworzących przemysłowe linie technologiczne. Inżynieria procesowa dostarcza właśnie tej części wiedzy. Celem inżynierii procesowej jest stworzenie opisów matematycznych operacji jednostkowych na podstawie badań laboratoryjnych, aby ich przebieg i wynik można było przewidywać w dowolnej skali. Umożliwia to budowę instalacji przemysłowych bez prowadzenia kosztownych prób w skalach pośrednich. Najogólniej obszar tematyczny inżynierii procesowej dzieli się na operacje dynamiczne, procesy transportu ciepła oraz procesy transportu masy. Program Studiów obejmuje zagadnienia hydrodynamiki płynów (właściwości fizykochemiczne płynów; modele reologiczne płynów newtonowskich i nienewtonowskich; bilanse masowy i energetyczny przepływu; przepływ płynów doskonałych; wypływ cieczy ze zbiorników; przepływ płynów rzeczywistych w rurach); dynamiki i rozdzielania układów niejednorodnych (przepływy przez warstwę wypełnienia; przepływ pęcherzy gazu przez warstwę cieczy; mieszanie mechaniczne; opadanie grawitacyjne niezakłócone ciał stałych w płynach; sedymentacja zawiesin; odwirowanie zawiesin; fluidyzacja; filtracja pod stałym ciśnieniem; filtracja przy stałym objętościowym natężeniu przepływu filtratu; filtracja dwustopniowa; optymalny czas filtracji), transportu ciepła (przewodzenie ciepła ustalone i nieustalone w czasie; wnikanie ciepła w przepływie niewymuszonym w przestrzeniach nieograniczonej i ograniczonej; wnikanie ciepła w przepływie wymuszonym w rurach; wnikanie ciepła podczas wrzenia i kondensacji; przenikanie ciepła.), transportu masy (destylacja różniczkowa; rektyfikacja ciągła w warunkach przepływów równomolowych i nierównomolowych; wyznaczanie wysokości wypełnienia kolumn; rektyfikacja periodyczna; absorpcja przeciwprądowa; absorpcja przeciwprądowa z recyrkulacją; absorpcja wieloskładnikowa; wyznaczanie wysokości kolumn absorpcyjnych; suszenie ciał stałych; ekstrakcja jednostopniowa; ekstrakcja wielostopniowa w prądzie skrzyżowanym; ekstrakcja wielostopniowa przeciwprądowa.), inżynierii reaktorów (typy reaktorów, ich cechy oraz obszary zastosowań; zastosowanie funkcji rozkładu czasów przebywania do oceny dyspersji wzdłużnej w przepływie faz w reaktorach) oraz dynamiki procesowej (zasada działania podstawowych typów czujników; pomiary parametrów procesowych w układach reakcyjnych i układach przepływowych bez reakcji.). W ramach zajęć przewidziane sa wykłady, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne.
Period

2 semestry

Start date

listopad 2014 r.

Hours

130 godzin

Costs

5 000 zł. za całość studiów podyplomowych

Information

dr inż. Donata Konopacka-Łyskawa
tel. 48 58 347 29 10
e-mail: donata.konopacka-lyskawa@pg.edu.pl

Manager

dr inż. Donata Konopacka-Łyskawa