Wyświetlanym spisem studiów podyplomowych zarządza Dział Kształcenia.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji, dodania albo usunięcia studiów ze spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Oferta studiów podyplomowych

Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie

Wydział Chemiczny

ProfileZasadniczym elementem podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i ochrony środowiska jest wdrażanie czystych technologii uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju. Jednym z istotnych elementów tego procesu jest gospodarka odpadami. Studium Podyplomowe (SP) przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i personelu technologicznego przedsiębiorstw oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej, a także doktorantów i absolwentów wyższych uczelni, chcących uzupełnić wykształcenie i poszerzyć możliwości znalezienia pracy. Ramowy program SP ma na celu zapoznanie uczestników z: nowoczesnymi metodami gospodarowania odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne i komunalne, w tym metod odzysku i recyklingu zgodnie z obowiązującym prawem, ze szczególnym naciskiem na obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów wynikających z Ustawy o odpadach, obowiązkami samorządów gminnych wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, metodami analityki odpadów, odzyskiem energii z odpadów, kompostowaniem i produkcją biogazu z odpadów ulegających biodegradacji, problematyką zagospodarowania odpadów z wydobycia ropy i gazu z łupków, z przemysłu rafineryjnego, finansowaniem inwestycji służących zagospodarowaniu odpadów, w tym odzysku, recyklingu i przetwórstwa odpadów, zagadnieniami sprawozdawczości w gospodarce odpadami.
Period

2 semestry

Start date

kwiecień 2019 r.
Zapisy na studia rozpoczną się w styczniu 2019 roku.

Hours

213 godzin

Costs

5 000 zł - za obydwa semestry (do 28 marca 2019 r.)
3 500 zł - za I semestr (do 28 marca 2019 r.) oraz 2 000 zł za II semestr (do 10 września 2019 r.)

Information

Małgorzata Lech
Budynek Chemii A, pokój 40 (parter)
tel. 48 58 347 19 50
e-mail: ktch@pg.gda.pl

Manager

prof. dr hab. inż. Jan Hupka

More

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie internetowej: http://www.technologia.gda.pl/studium/