Publikacje

Tak jak w poprzedniej edycji, organizatorzy zamierzają opublikować prace, które przeszły pozytywnie proces recenzji w uznanych czasopismach naukowych znajdujących w wykazie czasopism punktowanych MNiSW. W zależności od zakresu tematycznego oraz poziomu naukowego, artykuły opracowane na podstawie przedstawionych prezentacji zostaną opublikowane m.in. w następujących czasopismach: „Mechanik”, „Przegląd Spawalnictwa”, „Przegląd Mechaniczny”, „Transport miejski i regionalny”, „Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni”.

Po wstępnym zakwalifikowaniu zgłoszonego artykułu przez Komitet Naukowy do wygłoszenia podczas konferencji, zostanie on skierowany do publikacji we wskazanym czasopiśmie naukowym z określeniem języka publikacji (polski lub angielski).

W celu zgłoszenia referatu należy wypełnić formularz: „karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji”, zawierający: tytuł referatu, streszczenie zawierające max. 200-350 słów, informacje i dane kontaktowe autora(ów).

Warunkiem publikacji artykułu w czasopiśmie punktowanym MNiSW jest przesłanie pełnego tekstu referatu do dnia 31.05.2019.