Odwołania przysługują od otrzymanych decyzji. Pojawienie się informacji na portalu MojaPG, jak również przysłana wiadomość e-mail nie jest decyzją. 

 

Najczęstrze pytania:

Dlaczego nie otrzymałam/em dodatku mieszkaniowego? Dlaczego nie otrzymałam/em zwiększenia do stypendium socjalnego?

W związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą 2.0, Komisja Stypendialna nie przyznaje już "dodatku mieszkaniowego". Szczegóły na stronie opisującej zwiększenie do stypendium socjalnego.

Dlaczego, pomimo spełniania warunków, nie otrzymałam/em stypendium?

Konkretną odpowiedź można będzie przeczytać w uzasadnieniu decyzji, natomiast przedstawiamy możliwe, najczęściej występujące przypadki:

 1. Studiowanie powyżej 6 lat łącznie na studiach I i II stopnia (nowość, wprowadzona Ustawą 2.0);
 2. Ukończenie studiów I stopnia (przy złożonym wniosku na drugich studiach I stopnia);
 3. Ukończenie studiów II stopnia;
 4. Przekroczenie terminu składania wniosku, powtarzanie roku (stypendium rektora);

Jak złożyć odwołanie?

Po otrzymaniu decyzji będziesz miał/a 14 dni na złożenie odwołania. Odwołania adresuje się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, natomiast trzeba je dostarczyć do Komisji Stypendialnej. Odwołania są ważne tylko w przypadku dostarczenia dokumentu, tj. wydrukowane (polecane) lub ręcznie napisane pismo, ze wskazaniem osoby odwołującej się, nagłówkiem "Odwołanie od decyzji xxxxx" i własnoręcznym podpisem osoby odwołującej się. Odwołania można składać:

 1. Osobiście w Komisji Stypendialnej w dniach obsługi studentów (dyżury).
 2. Wrzucając wniosek w specjalną skrzynkę podawczą Komisji Stypendialnej (wrzutki).
 3. Za pośrednictwem Poczty Polskiej (lub innego dostawcy usług pocztowych) na adres:
  Komisja Stypendialna
  Politechnika Gdańska
  ul. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk
Nie ma opublikowanego formularza/wzoru odwołania.

Kto może złożyć/dostarczyć odwołanie?

Odwołać się może tylko i wyłącznie osoba, której dotyczy decyzja. Nie może odwołać się za studenta rodzic/dziadkowie/inne osoby. Nie można również wpłynąć na decyzję innej osoby (np.: "a koledze Jackowi zostały przyznane punkty za te osiągnięcie")

Dostarczyć, odwołanie może natomiast kolega, koleżanka, starosta grupy/roku. Nie potrzeba pisemnego upoważnienia.