Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Komisja stypendialna jest powoływana przez rektora uczelni na wniosek samorządu studenckiego.

Zadaniem komisji stypendialnej jest przyznawanie świadczeń z Funduszu stypendialnego, którymi są:

1) stypendium socjalne;

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3) zapomoga;

4) stypendium rektora.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyznanie świadczenia, o którym mowa w pkt 1–4, oraz odmowa jego przyznania następują w drodze decyzji administracyjnej.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

 

5.