Dyżury Komisji Stypendialnej w miesiącu marcu

Przyjmowanie interesantów w sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu odbywa się w pokoju 205 w budynku Bratniak (I piętro)

Dzień tygodnia Godziny dyżuru
Poniedziałek brak dyżuru
Wtorek 11.00 - 14.00
Środa 11.00 - 14.00
Czwartek 11.00 - 14.00
Piątek 11.00 - 14.00

 

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Nie ma potrzeby przychodzenia z osobami postronnymi;
  4. Zalecanym jest, aby wnioski były składane innymi kanałami (ePUAP, Poczta Polska, skrzynka podawcza)

Ze względu na napiętą sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Komisja stypendialna jest powoływana przez rektora uczelni na wniosek samorządu studenckiego.

Zadaniem komisji stypendialnej jest przyznawanie świadczeń z Funduszu stypendialnego, którymi są:

1) stypendium socjalne;

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3) zapomoga;

4) stypendium rektora.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyznanie świadczenia, o którym mowa w pkt 1–4, oraz odmowa jego przyznania następują w drodze decyzji administracyjnej.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów