Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Co należy zrobić po wydaniu decyzji:

  1. Po otrzymaniu wiadomości e-mail o przyznaniu/odmowie przyznania stypendium śledźcie informacje o sposobie odbioru decyzji. Nie piszcie do nas z pytaniami „a dlaczego mam odmowę” – dowiecie się z treści decyzji. Po odebraniu decyzji (papierowej) będziecie mieli możliwość złożenia odwołania się (NIE WCZEŚNIEJ!).
  2. Wypłata stypednium nastąpić może nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się decyzji (14 dni od odebrania decyzji, w przypadku, gdy nie zostanie złożone odwołanie)
Sposób odbioru decyzji będzie zależał od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Co zrobić, jeśli mój wniosek ma status "Bez rozpoznania":

Status taki pojawi się zawsze, w przypadku spóźnienia się z dostarczeniem wymaganych dokumentów (zgodnie z terminem podanym w papierowym wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji). Student może ponownie złożyć wniosek (co do zasady: z nowym kompletem załączników). 

Jako, że my jesteśmy tu dla Was to wyjątkowo do nowego wniosku można dostarczyć tylko brakujące dokumenty.

Dlaczego decyzja jest taka, a nie inna?

Dowiesz się tego czytając decyzję, którą otrzymasz. Trzeba poczekać na tę decyzję i wtedy można się odwołać.

UWAGA:

przypominamy, że zgodnie z §71 Regulaminu:
1. Decyzja o przyznaniu świadczenia dla studentów, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym:
1) student został ostatecznie skreślony z listy studentów, albo
2) student ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, albo
3) student utracił prawo do świadczenia w oparciu o przepisy §14 niniejszego regulaminu.

(§14 2. Świadczenia dla studentów:
1) przysługują na studiach I oraz II stopnia, jak również na jednolitych studiach magisterskich
przez okres nie dłuższy niż 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a. magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
b. licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia)
2. O sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, student jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie KS.

W praktyce oznacza to, że jeśli obrona pracy nastąpi w czerwcu, ostatnia wypłata stypendium nastapi w czerwcu!