Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

 1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
 2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
 3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
 4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski, które spełniają wszystkie niżej wymienione warunki:

W przypadku wyboru elektronicznej formy procedowania wniosku:
(opcja dotyczy tylko stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

1.        Wniosek wygenerowany i wypełniony w MojaPG

2.        Wniosek zawierający wymagane oświadczenia

3.        Wniosek podpisany profilem zaufanym studenta

4.        Wniosek z załączonymi wymaganymi dokumentami w formie czytelnych skanów lub zdjęć (załączniki należy załączać bezpośrednio w ePUAP a nie w MojaPG!)

5.           Wniosek złożony do komisji za pośrednictwem platformy ePUAP z osobistego konta studenta na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Politechniki Gdańskiej: /politechnikagdanska/SkrytkaESP

 1. W przypadku wyboru papierowej formy procedowania wniosku:

(opcja dotyczy wszystkich rodzajów stypendiów)

 1. Wniosek wygenerowany i wypełniony w MojaPG
 2. Wniosek zawierający wymagane oświadczenia
 3. Wniosek wydrukowany i własnoręcznie podpisany przez studenta
 4. Wniosek z załączonymi wymaganymi dokumentami w oryginale lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem
 5. Wniosek złożony do Komisji Stypendialnej jedną z możliwych dróg:
 1. poprzez skrzynkę podawczą Komisji Stypendialnej
  (umiejscowione na parterze w budynku Bratniak przy portierni)
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej
  (datą wpłynięcia jest data stempla pocztowego)
 3. na dyżurze Komisji Stypendialnej w wyznaczonych godzinach

Pamietaj, aby zweryfikować i ew. uaktualnić swoje dane w MojaPG  (patrz: przed złożeniem wniosku)

Wypełnij wniosek starannie i skompletuj wszystkie wymagane dokumenty, aby nie trzeba było Cię wzywać do uzupełniania danych, co wydłuża czas procedowania wniosku i opóźnia wydanie decyzji administracyjnej a tym samym opóźnia wypłatę stypendium.

Tylko poprawnie wypełniony wniosek będzie można wydrukować.
Do elektronicznego wniosku (w Systemie MojaPG) nie dołączamy załączników (brak możliwości wczytania plików).
Samo wypełnienie i "wysłanie" wniosku w MojaPG nie rozpoczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia a złożenie wniosku do Komisji Stypenidalnej.

Możliwe sposoby dostarczenia wniosku:

 1. Za pośrednictwem platformy ePUAP (tylko dla stypendium rektora)
 2. Wrzucając wniosek do skrzynki podawczej w budynku Bratniak (wrzutki).
 3. Osobiście w dniach obsługi studentów (dyżury).
 4. Za pośrednictwem Poczty Polskiej (lub innego dostawcy usług pocztowych) na adres:

Komisja Stypendialna
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Poczta Polska jest "operatorem wyznaczonym", a to oznacza, że data dostarczenia wniosku = data stempla pocztowego.
W przypadku wysłania za pośrednictwem innego operatora (inPost, DHL, UPS itd) data dostarczenia wniosku = data wpłynięcia na Uczelnię.