Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

PDF
Dokumenty wydane w języku innym niż język polski muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W roku akademickim 2020/2021 rokiem bazowym jest rok 2019

KAŻDY pełnoletni członek rodziny:

(1)  wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 8i do niniejszego regulaminu

To jest nowość!
Wypełnij staranie. Miej na uwadze, że od sierpnia 2019r. dochody osób poniżej 26 roku życia nie muszą być zawarte w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, ALE są wliczane w dochód Twojej rodziny!

(2) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o całkowitym dochodzie, opodatkowanym na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy o podatku dochodowym, za rok bazowy; zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, należnego podatku; (zasady ogólne opodatkowania);

 

KAŻDY pełnoletni członek rodziny, który osiągnął dochód (na zaświadczeniu (2) dochód wynosi więcej niż 0 (zero)):

(3) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA albo Wojskowego Biura Emerytalnego albo Biura Emerytalnego Służby Więziennej o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok bazowy

 

Każdy członek rodziny prowadzący działalność gospodarczą:

(4) dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych: zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji osób, które prowadzą działalność gospodarczą wraz ze wskazaniem formy opodatkowania działalności,

(5) dla osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku bazowym;

Od 1 października 2020r. BRAK potrzeby dokumentowania faktu braku działalności gospodarczej. 

 

Każdy członek rodziny posiadający gospodarstwo rolne:

(5) zaświadczenie z Urzędu Gminy (Urzędów Gmin) o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

 

Każdy członek rodziny, który uzyskał dochód za granicą ORAZ nie rozliczył się z tego dochodu z polskim Urzędem Skarbowym:

(6) zaświadczenie wynagrodzeniu rocznym netto wystawione przez pracodawcę lub zagraniczny odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego.

 

Każdy członek rodziny, który osiągnął dochód opodatkowany w formie zryczałtowanej lub karty podatkowej:

(7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku bazowym;

Jeżeli jakikolwiek członek rodziny otrzymuje dochody, które nie są wykazane w dokumentach powyżej – Wnioskodawca ma obowiązek przedstawienia źródła dochodu i jego wysokość.

 

Jeżeli średni miesięczny dochód rodziny studenta wynosi mniej niż 528 zł netto na osobę w rodzinie to:

Należy dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta.

Jest to nowość, wprowadzona Ustawą 2.0. W przypadku niedostarczenia w/w dokumentu Komisja ma obowiązek odmówić przyznania stypendium socjalnego.