Jaki jest skład mojej rodziny:

Wg Ustawy 2.0 Twoja rodzina składa się WYŁĄCZNIE z:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
 4. będące na utrzymaniu osób powyżej:
  1. dzieci niepełnoletnie;
  2. dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia;
  3. dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
Nie wlicza się osób przebywających w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponoszących opłat za pobyt, jak również osób na stałe przebywających w pieczy zastępczej.
Powyższy katalog jest zamknięty i niezmienny. Nie jest istotne kto mieszka z Tobą pod tym samym adresem.

Jak udokumentować skład swojej rodziny:

W skrócie: Regulamin zakłada, że rodzina studenta to: student + oboje rodziców. Wszelkie odstępstwa od tej zasady należy udokumentować.
 1. Jeżeli Twoja rodzina to: Ty + rodzice -> brak potrzeby dokumentowania
 2. Jeżeli chcesz dołączyć żonę/męża do składu swojej rodziny -> akt małżeństwa
 3. Jeżeli chcesz dołączyć swoje dziecko, dziecko żony/męża, dziecko rodziców -> akt urodzenia
  1. Jeżeli dziecko jest pełnoletnie -> dodatkowo zaświadczenie że pobiera naukę, ALBO orzeczenie o niepełnosprawności
 4. Brak rodzica:
  1. Rodzic nie żyje – akt zgonu rodzica;
  2. Rodzic żyje: (żyjący rodzic ma obowiązek Cię utrzymywać)
   1. Wyrok sądu (ugoda sądowa) o zasądzonych alimentach i ich wysokości, a w przypadku braku:
   2. Zaświadczenia komornika sądowego o wysokości egzekwowanych alimentów. A w przypadku zaświadczenia o całkowitej bezskuteczności egzekucji alimentów:
   3. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o pobieranych (lub nie) świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego.
  3. Rodzic nieznany -> Twój odpis zupełny aktu urodzenia

Niewliczanie rodziców (student jest samodzielny finansowo):

„Student samodzielny finansowo” jest zdefiniowany w Regulaminie, osoby niespełniające definicji muszą wliczać do składu swojej rodziny rodziców.

Student jest samodzielny jeżeli:

 1. Oświadczy, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców. 
 2. Spełnia jeden z wariantów (A lub B):

Wariant A:

Spełnia łącznie warunki:

 1. Posiada stałe i nieprzerwalne źródło dochodów od 1 stycznia roku bazowego do momentu składania wniosku;
 2. Średni miesięczny dochód z okresu powyżej jest wyższy lub równy niż 930,35 zł.

Wariant B:

Spełnia jeden z warunków:

 1. Ukończył 26 lat
 2. Pozostaje w związku małżeńskim
 3. Ma na utrzymaniu dzieci (swoje lub przysposobione)
 4. Osiągnął pełnoletniość w pieczy zastępczej
Osoba spełniająca powyższe warunki nie staje się automatycznie osobą samodzielną finansowo. Student mający 26 lat (lub mający żonę/męża, lub dziecko) MOŻE nadal uwzględniać swoich rodziców w składzie swojej rodziny. 
Samodzielność należy udowodnić odpowiednimi dokumentami.