Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Wyniki rozpatrzonych podań o przyznanie DS - III etap [pierwszaki]

Na kontach studenckich na portalu MojaPG zostały opublikowane wyniki rozpatrzonych podań o przyznanie miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2021/2022 w III etapie.

>>sprawdź powód decyzji odmownej<<

Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim na rok akademiki 2021/2022 w III etapie rozdziału miejsc, zobowiązani się do wpłacenia kaucji gwarancyjnej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
- Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG (zakładka Płatności->Kaucja za akademik);
- W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
- Wysokość opłaty  – 400 zł.
Nie spełnienie powyższych punktów spowoduje, iż kaucja nie zostanie zaliczona na poczet wpłaty, co będzie skutkowało skreśleniem z listy osób, którym akademik został przyznany.

Jeśli otrzymałeś miejsce w Domu Studenckim:

1. Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim (DS) zobowiązani są do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 400 zł do dnia 31 sierpnia 2021 r.
2. Studenci, którzy otrzymali miejsce w DS zobowiązani są do zakwaterowania się najpóźniej do 4 października 2021 r. Po tym terminie studenci tracą prawo do zamieszkania w DS na okres co najmniej jednego roku akademickiego, a dodatkowo wpłacona kaucja nie będzie podlegać zwrotowi (nie dotyczy osób, które pisemnie powiadomiły administrację DS o późniejszym przyjeździe).
3. Kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w Domu Studenckim rozpoczyna się 29 września 2021 r.
4. Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, a wpłacili kaucję gwarancyjną, powinni zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub e-mail: oks@pg.edu.pl) w terminie do 7 września 2021 r.  W przypadku złożenia rezygnacji wpłacona kaucja będzie podlegać zwrotowi.
5. Wysokość opłat za zamieszanie w akademiku określa „Cennik opłat za zamieszkanie w domach studenckich”, który dostępny jest na stronie Osiedla Studenckiego.

Jeśli nie otrzymałeś miejsca w Domu Studenckim:

Od decyzji przysługuje prawo złożenia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 16-18.08.2021 r. Tryb składania odwołań jest taki sam jak składania podań tj.: w wyznaczonym terminie, należy wypełnić wniosek wyłącznie przez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG: MojaPG → Student → Stypendia → Wnioskuj o świadczenie → Odwołania od decyzji złożonych w III etapie

Wniosku nie trzeba drukować oraz nigdzie przynosić. Odwołanie mogą złożyć jedynie studenci, którzy brali udział w III etapie rozdziału miejsc.