Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Złóż wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych przez ePUAP

§31 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie,
o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.)

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.
Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, należy składać w Komisji Stypendialnej.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznane jest w danym roku akademickim na okres do 10 miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr - stypendium wypłacane jest tylko do końca tego semestru na okres do 5 miesięcy.