Dyżury Komisji Stypendialnej

Dzień tygodnia Godziny dyżuru w p. 204 w Bratniaku
Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa dyżuru brak
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dyżury mogą ulec zmianie ze skutkiem natychmiastowym!

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii oraz bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni, aby uniknąć źródeł rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym:

  1. W całym budynku Bratniak jest obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu;
  2. Interesanci przyjmowani są pojedynczo;
  3. Prosimy o nie przychodzenie z osobami postronnymi;
  4. Zalecamy składanie wniosków poprzez skrzynki podawcze, Pocztą Polską, ePUAP (ePUAP dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)

 

Złóż wniosek o stypendium rektora przez ePUAP

§33 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

1. Stypendium rektora może otrzymywać student:

1) zarejestrowany na co najmniej trzeci semestr studiów I stopnia, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na co najmniej krajowym poziomie.

2) przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego;

b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach ustawy o sporcie.

3) pierwszego semestru  studiów II stopnia, rozpoczętych w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów I stopnia, który spełnił kryteria, o których mowa w pkt 1) niniejszego ustępu, na ostatnim roku studiów I stopnia.

§34 Stypendium rektora przyznaje się z podziałem na kryteria, w zależności od przedstawionych przez studenta osiągnięć:

1. Kryterium I – za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne;

2. Kryterium II – za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym;

3. Kryterium III – stypendium dla studentów pierwszego semestru studiów I stopnia.

Osiągnięcia dotyczące każdego z wyżej wymienionych kryteriów, czyli: wysoka srednia ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz osiągnięcia uzyskane przed ropoczęciem studiów w przypadku studentów I roku przeliczne są na punkty wg wzorów określonych w Regulaminie.

Stypendium otrzymują studenci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów  wg danego kryterium oraz na danym kierunku.

Do obliczenia punktów za wyniki w nauce brana jest pod uwagę średnia ważona a nie arytmetyczna.

Osoby, które nie studiowały w poprzednich semestrach na Politechnice Gdańskiej są zobowiązane do dostarczenia zaświadczenia z dziekanatu (poprzedniej uczelni)/suplementu dyplomu. Na zaświadczeniu z dziekanatu musi być wyraźnie napisane z jakiego okresu jest podana średnia ocen. Oczywiście w przypadkach wątpliwych student zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentacji. 

Osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe muszą pochodzić z właściwego okresu (2 poprzednich semestrów), przy czym dla potrzeb stypendium rektora przyjmuje się, że:

  • semestr zimowy trwał od 1 października (2020) do 29 lutego (2021)
  • semestr letni trwał od 1 marca (2021) do 30 września (2021).
Przyjmuje się, że ważna jest data osiągnięcia (np.: data publikacji), a nie data zatwierdzenia fiszki w MojaPG – szczególnie istotne dla studentów studiów III stopnia.

Każde z osiągnięć musi być konkretnie wpisane w elektroniczny wniosek i udokumentowane. W przypadkach wątpliwych Komisja wezwie studenta do uzupełnienia.

Jeśli w danej grupie studentów (studentów w jednym rankingu punktowym) znajdą się osoby, które mają brakujące dokumenty to cała grupa czeka na tę właśnie osobę.