Organizacja i akty prawne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Organizacja i akty prawne

Darmowe zdjęcie z galerii z długopis, dokumenty, głębia pola

Bieżąca sprawozdawczość

Czas przeznaczony na realizację zatwierdzonego harmonogramu badań wdrożeniowych został określony na 4 lata. W tym procesie doktorant zobowiązany jest uczestniczyć w dedykowanym programie kształcenia, dokumentować prowadzone badania i uzyskiwane rezultaty w ramach bieżącej współpracy ze swoim Promotorem, co podlega ocenie w ramach sem./rocznego i śródokresowego raportowania.

Dokumenty związane z postępem badawczym

Dokumenty dołączane w systemie moja.pg > Student > Dokumenty > eDokumenty w celu rozliczenie semestru/roku

Dokumenty związane z oceną śródokresową

Ocena w połowie okresu kształcenia - dokumenty dołączane w systemie moja.pg > Student > Dokumenty > eDokumenty:

Instrukcje korzystania z systemu moja.pg : moja.pg - instrukcja dla studenta (tu m.in. instrukcja korzystania z eDokumentów) oraz moja.pg - instrukcja dla doktoranta

Dokumenty związane z wyjazdami doktorantów

Podczas wpisywania wyjazdu (konferencji, szkolenia, warsztatów, stażu itp.) w systemie mojaPG w aplikacji "Wyjazdy"  należy podać dane identyfikujące wyjeżdżającego jako doktoranta szkoły tak, aby wyjazd był widoczny dla pracowników Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej:

  • Stanowisko: Doktorant
  • Jednostka organizacyjna: Szkoła Doktorska Wdrożeniowa

W celu ustawienia właściwego obiegu wniosku o wyjazd w aplikacji Wyjazdy, należy kontaktować się z CUI bezpośrednio (helpdesk@pg.edu.pl) i dostarczyć niżej wskazane dane, które powinny znaleźć się w podaniu i w systemie moja.pg (imiona i nazwiska osób właściwych dla danego wyjazdu)

  • Dysponent środków: promotor/kierownik katedry promotora/dziekan lub dyrektor szkoły doktorskiej wdrożeniowej (w zależności od sytuacji)
  • Przełożony osoby wyjeżdżającej: promotor
  • Zatwierdzający wyjazd: zastępca dyrektora szkoły doktorskiej i koordynator dyscyplin (prof. Julian Szymański)
  • Zatwierdzenia formalno-rachunkowego dokonuje pracownik administracji centralnej lub wydziału (w korelacji z dysponentem środków)
  • Zatwierdzenia merytorycznego dokonuje promotor
Dokumenty związane z promotorami
Dokument związany ze zmianą tytułu projektu /roboczego tytułu rozprawy doktorskiej
Dokument związany z rezygnacją z kształcenia
Dokument związany ze zmianą opiekuna pomocniczego z firmy

Akty prawne

Biuro Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

Obsługa administracyjna:

mgr Beata Węgrzyn
e-mail: beata.wegrzyn@pg.edu.pl
e-mail: sdw@pg.edu.pl
tel. +48 58 348 65 60

Obsługa programu:

mgr Natalia Wacławek
e-mail: natalia.waclawek@pg.edu.pl
e-mail: sdw@pg.edu.pl
tel. +48 58 348 65 60

Kierownictwo Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej:
Prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
e-mail: ewa.klugmann-radziemska@pg.edu.pl

Z-ca Dyrektora i Koordynator dyscyplin:
dr hab. inż. Julian Szymański
e-mail: julian.szymanski@eti.pg.edu.pl