Organizacja i akty prawne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Organizacja i akty prawne

Darmowe zdjęcie z galerii z długopis, dokumenty, głębia pola

Bieżąca sprawozdawczość

Czas przeznaczony na realizację zatwierdzonego harmonogramu badań wdrożeniowych został określony na 4 lata. W tym procesie doktorant zobowiązany jest uczestniczyć w dedykowanym programie kształcenia, dokumentować prowadzone badania i uzyskiwane rezultaty w ramach bieżącej współpracy ze swoim Promotorem, co podlega ocenie w ramach sem./rocznego i śródokresowego raportowania.

Dokumenty związane z postępem badawczym

Dokumenty dołączane w systemie moja.pg > Student > Dokumenty > eDokumenty w celu rozliczenie semestru/roku

Dokumenty związane z oceną śródokresową

Ocena w połowie okresu kształcenia - dokumenty dołączane w systemie moja.pg > Student > Dokumenty > eDokumenty:

Instrukcje techniczne: Instrukcje korzystania z systemu moja.pg w zakresie aplikacji eStudent - ponieważ aplikacja ta jest współdzielona przez studentów i doktorantów opis jej funkcjonalności opisany jest w 2 instrukcjach: moja.pg - instrukcja dla studenta (tu m.in. instrukcja korzystania z eDokumentów) oraz moja.pg - instrukcja dla doktoranta

Dokumenty związane z wyjazdami doktorantów

Podczas wpisywania wyjazdu (konferencji, szkolenia, warsztatów, stażu itp.) w systemie mojaPG w aplikacji "Wyjazdy"  należy podać dane identyfikujące wyjeżdżającego jako doktoranta szkoły tak, aby wyjazd był widoczny dla pracowników Szkoły Doktorskiej:

  • Stanowisko: Doktorant
  • Jednostka organizacyjna: Szkoła Doktorska Wdrożeniowa

W celu ustawienia właściwego obiegu wniosku o wyjazd w aplikacji Wyjazdy, należy kontaktować się z CUI bezpośrednio (helpdesk@pg.edu.pl) i dostarczyć niżej wskazane dane, które powinny znaleźć się w podaniu i w systemie moja.pg (imiona i nazwiska osób właściwych dla danego wyjazdu)

  • Dysponent środków: promotor/kierownik katedry promotora/dziekan lub dyrektor szkoły doktorskiej wdrożeniowej (w zależności od sytuacji)
  • Przełożony osoby wyjeżdżającej: promotor
  • Zatwierdzający wyjazd: zastępca dyrektora szkoły doktorskiej i koordynator dyscyplin (prof. Julian Szymański)
  • Zatwierdzenia formalno-rachunkowego dokonuje pracownik administracji centralnej lub wydziału (w korelacji z dysponentem środków)
  • Zatwierdzenia merytorycznego dokonuje promotor

Akty prawne

Biuro SDW

Obsługa w zakresie realizacji programu kształcenia:

mgr Beata Kucharska
e-mail: beata.kucharska@pg.edu.pl
e-mail: sdw@pg.edu.pl
tel. +48 58 348 65 60

Obsługa w zakresie programu "Doktorat wdrożeniowy":

mgr Filip Andrzejuk
e-mail: filip.andrzejuk@pg.edu.pl
e-mail: sdw@pg.edu.pl
tel. +48 58 348 65 60

 

Kierownictwo SDW

p.o. Dyrektora SDW
Prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
e-mail: ewa.klugmann-radziemska@pg.edu.pl

Z-ca Dyrektora i Koordynator dyscyplin
dr hab. inż. Julian Szymański
e-mail: julian.szymanski@eti.pg.edu.pl