Dodatkowa informacja na temat list rankingowych

Końcowe listy rankingowe zostały przygotowane w oparciu o limit miejsc
dla danych dyscyplin i przedstawiają osoby, które spełniły warunki
formalne, tj. złożyły niezbędne dokumenty i podeszły do rozmowy
kwalifikacyjnej. Osoby oznaczone symbolem *, jako spełniające warunkowo
kryteria rekrutacji, muszą dostarczyć do szkoły doktorskiej brakujący
dyplom ukończenia studiów II stopnia najpóźniej do dnia 30.09.2019. Ocena 2 z rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczna z oceną negatywną.