Informacja na temat wydawania decyzji administracyjnych kandydatom

Informujemy, że decyzje w sprawie nieprzyjęcia do szkoły doktorskiej z uwagi na niespełnienie warunków formalnych lub uzyskanie oceny negatywnej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostały wysłane niezakwalifikowanym kandydatom pocztą listem polecenym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku osób, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną (wraz z rozmową kwalifikacyjną), a z uwagi na limit przyjęć nie dostały się do szkoły, decyzje negatywne nie zostały jeszcze wydane ze względu na oczekiwanie na decyzję rektora odnośnie ewentualnego przesunięcia części niewykorzystanej puli miejsc z innych dyscyplin.

Ewentualne wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy przez rektora można składać dopiero po potwierdzeniu otrzymania decyzji przez kandydata. Podstawą wniosku mogą być wyłącznie uchybienia formalne w procesie rekrutacji.

Decyzje pozytywne wydawane cudzoziemcom są w trakcie przygotowywania i będą wydawane po przyjeździe na uczelnię i dostarczeniu przez kandydatów oryginałów dokumentów wcześniej złożonych w skanie. Wszyscy kandydaci zagraniczni otrzymali już stosowane zaświadczenia wymagane m.in. dla celów wizowych.

Doktorantom obywatelstwa polskiego przyjętym do szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będą wydawane decyzje administracyjne. Osoby te zostały wpisane na listę doktorantów i wyeksportowane do portalu uczelnianego Moja.PG obsługującego doktorantów.