Nowy wykaz czasopism punktowanych

31 lipca 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, obowiązujący od 2019 r. Więcej szczegółów >>>

W Regulaminie Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej (§13) znajduje się informacja dot. maksymalnej liczby doktorantów, nad którymi promotor może jednocześnie sprawować opiekę. Zależy to od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji w czasopismach naukowych ujętych w Wykazie Czasopism.