Składanie dokumentów w wersji papierowej - rekrutacja standardowa

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na r.a. 2019/2020 dziś ruszyło przyjmowanie dokumentów w wersji papierowej do naszej szkoły doktorskiej.

Dokumenty - zgodne z wykazem dokumentów - będzie można składać do 19 lipca 2019 r.

Z uwagi na remont trwający w pomieszczeniach szkoły utworzone zostało tymczasowe Biuro Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej działające przy Dziale Spraw Naukowych, które mieści się na Politechnice Gdańskiej w budynku nr 10 (Gmach B) na VI piętrze, w pokoju nr 609.

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00

 

 

Aby zostać przyjętym do szkoły wymagane jest terminowe przedłożenie oryginałów dokumentów. W przypadku osób przebywających poza granicami Polski skany dokumentów załącza się do swojej aplikacji w systemie rekrutacyjnym, a następnie - po przyjeździe do Polski - składa w oryginale.

 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych dokumenty będzie można uzupełniać w terminie od 2 do 5 września 2019 r. do godz. 13.00 - bezpośrednio na wydziałach w komisjach rekrutacyjnych działających przy poszczególnych dyscyplinach.

W przypadku braku poświadczenia osiągnięcia naukowego na etapie składania dokumentów, będzie można je dostarczyć bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Z uwagi na pojawiające się pytania od kandydatów i członków komisji dotyczące dyplomów ukończenia studiów II stopnia informujemy, że dostarczenie dyplomu ukończenia studiów musi nastąpić przed immatrykulacją - do dnia 30 września 2019 roku do godz.10.00. Kandydat bez dyplomu nie zostanie wpisany na listę doktorantów. 

Aby umożliwić kandydatom oczekującym na dyplom lub obronę pracy magisterskiej przystąpienie do rekrutacji z możliwością warunkowego ich przyjęcia, informujemy, że na wcześniejszym etapie dopuszczamy możliwość złożenia poniższych dokumentów:
* oświadczenia kandydata o oczekiwaniu na wyznaczenie terminu obrony / zaświadczenia uczelni o przewidywanym terminie obrony - składane w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2019 r. do godz. 13.00 w Biurze Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, a po tym terminie bezpośrednio do komisji rekrutacyjnych danych dyscyplin na wydziałach, jednak nie później niż do 5 września 2019 r. do godz. 13.00 >>> Takie osoby zostaną dopuszczone warunkowo do dalszych etapów rekrutacji i ujęte na wstępnych listach rankingowych z adnotacją: brak dyplomu, złożono oświadczenie o oczekiwaniu na wyznaczenie terminu obrony
* zaświadczenia uczelni o odbytej obronie pracy magisterskiej (ukończeniu studiów) - składane w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2019 r. do godz. 13.00 w Biurze Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, a po tym terminie bezpośrednio do komisji rekrutacyjnych danych dyscyplin na wydziałach, jednak nie później niż do 13 września 2019 r. do godz. 13.00 >>> Takie osoby zostaną dopuszczone warunkowo do dalszych etapów rekrutacji i ujęte na wstępnych i/lub końcowych  listach rankingowych z adnotacją: brak dyplomu, złożono zaświadczenie o odbytej obronie pracy magisterskiej (ukończeniu studiów) i ewentualnym dopiskiem: przyjęcie warunkowe